Chương Mười Ba

TRÁI TIM MẸ: VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

 

 

Để thấu triệt chủ đề “Trái Tim Mẹ: Vô Nhiễm Nguyên Tội”, Mầu Nhiệm Maria cần phải được sáng tỏ trước đă. Mầu Nhiệm Maria bao gồm 5 chân lư sau đây: 

1- Thiên Chúa dựng nên Mẹ cho một Ḿnh Ngài. 

2- Thiên Chúa yêu Mẹ trên hết mọi sự. 

3- Thiên Chúa ban chính Ḿnh Ngài cho Mẹ. 

4- Thiên Chúa làm những sự trọng đại nơi Mẹ. 

5- Thiên Chúa làm mọi sự v́ Mẹ và cho Mẹ. 

 

CHÂN LƯ 1:  

Thiên Chúa Dựng Nên Mẹ Cho Một Ḿnh Ngài.

 

Thiên Chúa, như Ngài đă mạc khải cho Moisen từ trong bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi, là chính “Sự

Có” (XAC 3:14). Thiên Chúa là chính “Sự Có” đây là ǵ, nếu không phải, như Ngài đă minh định với thánh Gioan tông đồ, người được thị kiến và đă viết cuốn Kinh Thánh cuối cùng là sách Khải Huyền, “Ta là Alpha và Omega, Đấng đang có, đă có và sẽ đến, Đấng toàn năng” (KH 1:8), hay, “Ta là Alpha và Omega, là Nguyên Ủy và là Cùng Đích” (KH 21:6).

 

Bởi Thiên Chúa là chính “Sự Có” mà Ngài Tự Có và Hằng Có, vô biên, bất tận. Ngôn ngữ thần học quan niệm Ngài là Hiện Thể Thuần Túy. Đă là chính “Sự Có”, Thiên Chúa phải là Đấng vô cùng toàn hảo và viên măn, không thiếu thốn hay cần ǵ, trái lại, từ bản tính toàn hảo và sự sống vô cùng viên măn bên trong của Ḿnh, Ngài c̣n muốn thông Ḿnh ra bên ngoài nữa. Do đó, “mọi sự” đă “có” bởi “ư muốn” của “Đấng Có” là Thiên Chúa. 

 

“Sự có” nơi mọi tạo vật được Thiên Chúa là “Đấng Có” dựng nên, dầu sao, cũng không phải là “Sự Có” hay là Thiên Chúa, “Đấng Có”. Là v́, mọi sự không từ bản tính của Thiên Chúa mà “có” một cách bẩm sinh, như Ngôi Con bởi Cha mà ra, Đấng mà Thánh Kinh đă mạc khải là “Ngay từ ban đầu đă có Ngôi Lời; Ngôi Lời ở nơi Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Gn 1:1).

 

“Sự có” nơi mọi tạo vật không phải từ bản tính thần linh của Thiên Chúa mà có như thế, nên, nó không thể nào toàn hảo và viên măn như chính “Sự Có” là Thiên Chúa, “Đấng Có” được.

 

Do đó, “sự có” nơi mọi tạo vật cần phải được thông hiệp với chính “Sự Có”, tức với chính Thiên Chúa, “Đấng Có” nữa, nó mới chân thật và hoàn bị. Càng thông hiệp với Thiên Chúa bao nhiêu, “sự có” nơi tạo vật càng chân thật và hoàn hảo, tức càng giống Thiên Chúa bấy nhiêu.

 

Theo bản tính bẩm sinh, Thiên thần và loài người là hai “sự có” nhất nh́ trong mọi sự Thiên Chúa là “Đấng Có” dựng nên. Tuy nhiên, ngay từ ban đầu, một số thiên thần và loài người, v́ không thông hiệp với Thiên Chúa là “Đấng Có”, trong việc tuân theo ư muốn của Ngài, mà “sự có” nơi những thành phần bất hạnh này đă bị hư đi.

 

Thế nhưng, là “Sự Có” vô cùng viên măn, Thiên Chúa đă dựng nên mọi sự là để có thể tỏ hết Ḿnh ra và thông hết Ḿnh ra. Vậy, nếu tạo vật không nhận biết Ngài, không chấp nhận Ngài, như trường hợp của một số thần dữ và kẻ dữ chẳng hạn, th́ làm thế nào Ngài có thể tỏ hết Ḿnh ra và thông hết Ḿnh ra được. Do đó, để đạt được ư định này của Ḿnh, ư định muốn tỏ hết và thông hết Ḿnh ra, Thiên Chúa phải dựng nên một tạo vật có khả năng nhận biết Ngài như Ngài muốn tỏ hết Ḿnh Ngài ra và chấp nhận Ngài như Ngài muốn thông hết Ḿnh Ngài ra.

 

Tạo vật vô cùng diễm phúc này là ai, nếu không phải là chính Mẹ Maria, Đấng mà thiên sứ tổng thần Gabriel

đă phải nghiêm cẩn kính chào Người là “Đầy Ơn Phúc” (Lc 1:28).  

 

“Thiên Chúa đă dựng nên Mẹ cho một Ḿnh Ngài” là thế.

 

 CHÂN LƯ 2:  

Thiên Chúa Yêu Mẹ Trên Hết Mọi Sự.

 

V́ muốn dựng nên Đức Maria cho Ḿnh, một tạo vật duy nhất, theo khả năng tối đa của một tạo vật trong t́nh trạng “đầy ân phúc”, sẽ nhận biết Ngài như Ngài biết Ngài và sẽ yếu mến (chấp nhận) Ngài như Ngài yêu Ngài, một tạo vật có thể làm cho Ngài hoàn toàn măn nguyện khi Ngài, nhờ đó, theo thượng trí vô cùng khôn ngoan và ư muốn vô cùng toàn năng của Ngài, có thể tỏ hết Ḿnh và thông hết Ḿnh ra theo ư định của Ngài như thế, chẳng lẽ Thiên Chúa lại không yêu dấu và qúi trọng Mẹ trên hết mọi sự hay sao?!

 

Có thể nói mà không sợ sai lầm là, trong ư định thông Ḿnh ra bên ngoài, tạo vật mà Thiên Chúa nghĩ đến trước nhất và chú ư đến đầu tiên, đó là Mẹ Maria. Cũng có thể nói một cách không hồ nghi ǵ cả là, Thiên Chúa yêu Mẹ Maria trên hết mọi sự, chỉ kém Ngài yêu chính Ḿnh Ngài mà thôi, đúng hơn, Thiên Chúa yêu Ngài trong Mẹ Maria và yêu Mẹ Maria trong Ngài.

 

Từ hai chân lư trên, “Thiên Chúa dựng nên Mẹ cho một Ḿnh Ngài” và “Thiên Chúa yêu Mẹ trên hết mọi sự”, ba chân lư c̣n lại sẽ là kết quả tất yếu của hai chân lư này.

 

Chân Lư 3:  

Thiên Chúa Ban Chính Ḿnh Ngài Cho Mẹ 

 

V́ yêu Mẹ Maria trên hết mọi sự như thế, Thiên Chúa c̣n tiếc sự ǵ cùng Mẹ. Thiên Chúa đă chẳng ban chính Ḿnh Ngài là Ngôi Lời nhập thể, “hiện thân đích thực của hữu thể Cha” (DT 1:3), cho Mẹ hay sao?

 

Không phải v́ loài người bị hư đi bởi nguyên tội mà Ngôi Lời đă nhập thể trong ḷng Trinh Nữ Maria, mà Mẹ mới được Thiên Chúa ban chính Ḿnh Ngài cho Mẹ trong thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa.

 

Trên thực tế, sự kiện loài người sa ngă quả là cái cớ, là trường hợp, là nguyên nhân bên ngoài để Thiên Chúa ban chính Ḿnh Ngài cho Mẹ, để Mẹ được làm Mẹ Thiên Chúa. Tuy nhiên, là chính “Sự Có”, Thiên Chúa không thể bị chi phối bởi bất cứ một sự ǵ khác ngoài chính Ḿnh Ngài. Bởi thế, chính v́ Thiên Chúa muốn tỏ hết và thông hết Ḿnh Ngài ra bên ngoài, mà Mẹ là tạo vật duy nhất đă được Ngài tuyển chọn, để, với tất

cả khả năng theo bản tính tự nhiên loài người song đă được “đầy ơn phúc” của ḿnh, Mẹ có thể tiếp nhận Ngài cách trọn vẹn và làm cho Ngài hoàn toàn măn nguyện theo ư định của Ngài.

 

Chân lư 4:  

Thiên Chúa Làm Những Sự Trọng Đại Nơi Mẹ

 

V́ yêu Mẹ Maria trên hết mọi sự như thế, Thiên Chúa lại không để ư chăm sóc Mẹ hơn hết mọi sự, như chăm sóc chính Ḿnh Ngài, bằng tất cả khôn ngoan và quyền năng của một vị Thiên Chúa toàn thiện hay sao?

 

Ngài đă chẳng làm cho Mẹ “những điều trọng đại” (Lc 1: 49), như Mẹ đă tuyên tụng trong ca vịnh Ngợi Khen của Người, là ǵ!

 

Về bản tính của Mẹ, bề trong, linh hồn Mẹ hoàn toàn Vô Nhiễm Nguyên Tội và, bề ngoài, thân xác Mẹ hoàn toàn khiết trinh.

 

Về đời sống của Mẹ, tinh thần Mẹ hoàn toàn siêu thoát và hiệp nhất với Thiên Chúa trong mọi nơi, mọi lúc và mọi sự.

 

Về khả năng của Mẹ, Mẹ vừa là một Trinh Nữ hiến dâng cho một ḿnh Thiên Chúa chí thiện, chí tôn, chí ái, lại vừa là một Người Mẹ Sinh Con Thiên Chúa cho loài người.

 

Chân lư 5:  

Thiên Chúa Làm Mọi Sự V́ Mẹ Và Cho Mẹ.

 

V́ yêu Mẹ Maria trên hết mọi sự như thế, Thiên Chúa đă chẳng làm mọi sự v́ Mẹ và cho Mẹ hay sao, như Ngài đă v́ Ngài và cho Ngài là Ngôi Lời mà dựng nên Mẹ? Có thể nói, Thiên Chúa đă tạo dựng tất cả mọi sự cho Mẹ và dựng nên Mẹ cho chính Ḿnh Ngài là Ngôi Lời nhập thể, Chúa Giêsu Kitô, Con Duy Nhất dấu yêu của Ngài.

 

Ngài đă chẳng dựng nên tất cả cho Mẹ để Mẹ làm Nữ Vương mọi sự trên trời dưới đất, như Ngài đă dựng nên mọi sự trên trái đất này để cho con người làm chủ chúng hay sao (x.STK 1:28-30)? Có thể nói, theo cấp trật ân sủng, các thần trời cũng được Thiên Chúa dựng nên cho Mẹ để các ngài là loài thiêng liêng sáng láng

có thể nhận biết Thiên Chúa nơi Mẹ và chúc tụng Mẹ nơi Thiên Chúa một cách tương đáng. Mẹ cũng là Nữ Vương của cả các thần trời là như thế.

 

Và, v́ Đavít, tôi trung của Ḿnh, Thiên Chúa với bát cứ giá nào vẫn bảo tồn gịng dơi của vua (x.1CV 11:34,39),

Ngài cũng v́ Mẹ là tạo vật được Ngài yêu qúi trên hết mọi sự mà cứu độ những ǵ Ngài đă dựng nên cho Mẹ, song v́ nguyên tội, đă bị hư đi.

 

Không phải hay sao, Thiên Chúa đă chẳng lợi dụng dịp sa ngă của hai nguyên tổ loài người để tỏ cho con người thấy rằng, nhờ Mẹ, tạo vật được Ngài yêu qúi trên hết mọi sự mà họ là gịng dơi của Người, họ sẽ được Ngài cứu độ hay sao, khi Ngài tuyên án con cựu xà Satan: “Ta sẽ gây thù giữa ngươi và người nữ, giữa gịng dơi ngươi và gịng dơi người nữ, Người sẽ đạp nát đầu ngươi khi ngươi ŕnh cắn gót chân Người”

(STK 3:15).Trong ánh sáng của 5 chân lư về Mầu Nhiệm Maria trên đây, chủ đề “Trái Tim Mẹ: Vô Nhiễm Nguyên Tội” đă hoàn toàn được sáng tỏ.

 

Trước hết,

 

Về bản chất của đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội.

 

Theo nguyên tắc, trong thượng trí Thiên Chúa, Mẹ Maria “có” trước hết mọi sự, tất nhiên có trước cả hai nguyên tổ, như Chúa Giêsu dù chưa đầy 50 tuổi cũng đă có trước Abraham (x.Gn 8:57-58), do đó, nguyên tội và những ǵ hư hỏng nơi bản tính loài người do nguyên tội gây nên sẽ không hề có liên can ǵ đến Mẹ cả.

 

Tuy nhiên, trên thực tế, v́ được xuất thân từ gịng dơi loài người sau khi bản tính của họ đă bị băng hoại, theo tự nhiên, Mẹ cũng bị nhiễm nguyên tội như tất cả mọi người sinh ra trên thế gian này. Thế nhưng, nếu Mẹ Maria cũng nhiễm nguyên tội như mọi người sinh ra trên thế gian này như vậy, ư định tỏ hết và thông hết ḿnh ra của Thiên Chúa không thể nào thực hiện được nơi Mẹ.

 

Vẫn biết, là Đấng tự hữu và hằng hữu, tuyệt đối tự do và vô cùng toàn năng, làm ǵ cũng được, Thiên Chúa có thể thực hiện ư định này của Ngài một cách hết sức dễ dàng, như Ngài tỏ hết và thông hết Ḿnh ra cho các thiên thần là loài có bản tính bẩm sinh cao trọng hơn loài người và hơn mọi loài Thiên Chúa tạo dựng nên. Thế mà, Thiên Chúa vẫn không làm. Bởi v́, theo thượng trí vô cùng khôn ngoan của Ḿnh, Thiên Chúa chỉ muốn dựng nên một tạo vật duy nhất là Đức Maria cho một Ḿnh Ngài mà thôi, và, theo bản tính vô cùng toàn thiện chí ái của Ngài, cũng chỉ có một ḿnh tạo vật duy nhất vô cùng diễm phúc này mới được Ngài tỏ hết và thông hết Ḿnh Ngài cho mà thôi.

 

Do đó, Mẹ Maria không thể nào nhiễm nguyên tội được cả. Thiên Chúa đă miễn trừ cho Mẹ. Cách thức Thiên Chúa miễn trừ nguyên tội cho Mẹ, đó là, như loài người, cũng như mọi sự trên trời dưới đất, đă được dựng nên cho Mẹ và nhờ Mẹ mà được Thiên Chúa cứu độ thế nào, Mẹ Maria cũng được dựng nên cho Ngôi

Lời và nhờ Ngôi Lời nhập thể mà được miễn nhiễm nguyên tội như vậy. Bởi thế, khi đầu thai làm người, Mẹ Maria “là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”, như Mẹ đă tự xưng với chị Bernadetta ở Lộ Đức ngày 25/3/1958, và như Mẹ muốn xác nhận tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội do Đức Thánh Cha Piô IX tuyên bố hơn ba năm về trước, ngày 8/12/1954.

 

Như thế, với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Maria chẳng khác nào như một tấm gương tinh trong để Thiên Chúa tỏ hết và thông hết ḿnh ra cho Mẹ, và, qua Mẹ, cho mọi tạo vật nói chung và loài người nói riêng. Có thể ví bản tính loài người hữu h́nh của Mẹ như lớp sơn ở đằng sau tấm gương, và đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội nơi Mẹ là mặt kính tuyệt đối tinh trong ở đằng trước tấm gương, mặt kính có đặc tính và khả năng phản ảnh Thiên Chúa Thần Linh “là Đấng Có” đă nhập thể và thực sự hiện diện nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà "ai thấy Ta là thấy Ta" (Gn 14:9), hết sức sống động trong gương Maria.

 

Sau nữa,  

 

Về giá trị của đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội.

 

Đối với hai nguyên tổ, đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội làm cho Mẹ Maria “đầy ơn phúc” hơn các ngài.

 

Bởi v́, ngay từ ban đầu, hai nguyên tổ tuy ở trong t́nh trạng công chính nguyên thủy, c̣n trong trắng như trẻ

thơ trước mặt Chúa, đến nỗi trần truồng mà vẫn không biết xấu hổ (x.STK 2:25). Tuy nhiên, sự trong trắng

nguyên thủy này của hai nguyên tổ, so với Mẹ Maria được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, vẫn không phải

là t́nh trạng trọn hảo trong ân sủng, t́nh trạng “đầy ơn phúc” như Mẹ, một t́nh trạng chỉ xẩy ra trong Đấng

“đầy ân sủng và chân lư” (Gn 1:14) là Ngôi Lời nhập thể để “cho chiên được sống và sống viên măn hơn” (Gn 10:10).

 

“Chiên” của Thiên Chúa đây là ǵ, nếu không phải là “những kẻ được Thiên Chúa biết trước th́ Ngài cũng tiền định” (Rm 8:29).

 

“Được sống viên măn hơn”đây là ǵ, nếu không phải “được thông chia h́nh ảnh Con Ngài” (Rm 8:29), Đấng “là h́nh ảnh Thiên Chúa vô h́nh” (Col 1:15), một h́nh ảnh đă hiện diện tỏ tường nơi tấm gương Maria, qua đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội.

 

Đối với Satan, “tên sát nhân ngay từ ban đầu” (Gn 8:44), đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội làm cho Mẹ siêu thoát khỏi quyền lực tối tăm của hắn.

 

Thánh Kinh đă diễn thuật sự kiện này qua h́nh ảnh: “Khi con rồng thấy ḿnh bị hất nhào xuống đất, hắn

liền đi săn đuổi người nữ sinh con trai. Nhưng người nữ được ban cho đôi cánh đại bàng để có thể bay về chỗ của ḿnh trong sa mạc, xa khỏi con rắn ... Không bỏ cuộc, con rắn phun ra từ miệng hắn một gịng cuồng

lưu để tra tầm và tiêu diệt người nữ. Bấy giờ, để đỡ cho người nữ, đất mở miệng nuốt lấy gịng cuồng lưu từ miệng con rắn phun ra” (KH 12:13-16).

 

“Gịng cuồng lưu từ miệng con rắn phun ra” đây là ǵ, nếu không phải là những lời hắn đă cám dỗ Evà (x.STK 3:1,4-5).

 

“Đất mở miệng nuốt lấy gịng cuồng lưu từ miệng con rắn phun ra để đỡ cho người nữ” đây là ǵ, nếu không phải là nhân tính của con người, qua hai nguyên tổ, đă sa ngă phạm tội khi chấp nhận cám dỗ của con rắn.

 

“Đôi cánh đại bàng” để người nữ bị con rồng lùng giết có thể bay về chỗ của ḿnh trong sa mạc, xa khỏi con rắn đây là ǵ, nếu không phải đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội mà Thiên Chúa đă ban cho Mẹ.

 

Đối với chính ḿnh, đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội làm cho Mẹ, ngay từ giây phút được đầu thai trong ḷng bà thánh Anna, đă được hiệp nhất với Thiên Chúa và thánh thiện hơn mọi thần thánh hợp lại.

 

Để rồi, với đôi cánh Vô Nhiễm Nguyên Tội này, Mẹ có thể bay cao cho tới tuyệt đỉnh trọn lành như Thiên Chúa mong muốn khi ban cho Mẹ đôi cánh mănh lực này. Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội thật sự là một đôi cánh cho Mẹ Maria, ở chỗ, nhờ đặc ân này, Mẹ không hề có t́nh dục, đam mê, tính hư hay nết xấu ǵ, là những chất độc chết người luôn hành hạ con người nhiễm lây nguyên tội v́ bị con cựu xà mang đầy nọc độc sự chết cắn phải. Tuy nhiên, không phải v́ không có t́nh dục, đam mê, tính hư hay nết xấu ǵ mà Mẹ Maria không thể phạm tội được nữa.

 

Hai nguyên tổ, khi c̣n ở trong t́nh trạng công chính nguyên thủy, phần hạ vẫn chưa biến loạn và lấn át phần thượng như sau khi các ngài sa ngă, thế mà, các ngài vẫn có thể phạm tội. Nếu nói rằng lư do con người sa ngă là do bị cám dỗ, không bị cám dỗ, chưa chắc con người đă sa ngă, th́, các thiên thần, một đàng không

có xác thịt, đáng khác lại không bị cám dỗ ǵ cả, thế mà, một số trong các ngài vẫn có thể phạm tội. Giả sử Mẹ Maria cứ nhất định giữ ḿnh đồng trinh, không “xin vâng” ư muốn của Thiên Chúa, được loan báo cho Người qua tổng thần Gabriel, trong việc thụ thai Lời nhập thể, th́ Mẹ đă không làm mất ḷng Thiên Chúa là ǵ, tức là đă phạm tội vậy.

 

Phải, chính đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội đă làm cho Mẹ Maria bay tới tuyệt đỉnh trọn lành như Thiên Chúa muốn, đến nỗi, như các thánh nói, Mẹ đă chạm đến biên giới của bản tính Thiên Chúa.

 

Theo nguyên tắc, đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội đúng là căn nguyên trọn lành của Mẹ, cũng như Thánh Sủng

là nguyên lư sống đời đời của các chi thể thuộc nhiệm thể Chúa Kitô. Tuy nhiên, trên thực tế, dù sao, Thánh Sủng, đối với bản tính của con người, cũng chỉ là tùy phụ và lệ thuộc vào bản tính của con người, như hạt giống đối với mảnh đất mà nó được gieo vào vậy. Hạt giống Thánh Sủng chỉ lớn lên khi gặp mảnh đất nhân

tính tốt mà thôi.

 

Cũng thế, đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội nơi Mẹ Maria thực sự là mặt gương phản ảnh Thiên Chúa, Đấng

tỏ Ḿnh và thông hết Ḿnh ra qua Ngôi Lời Nhập Thể là Chúa Giêsu Kitô, nếu Mẹ luôn biết “Xin Vâng”. Nhưng, Mẹ làm sao có thể “Xin Vâng” cho đến cùng, cả những điều mà, theo Mẹ “thành sự sao được” (Lc 1:34), nếu Mẹ không tự “bỏ sự sống ḿnh đi” (Mt 16:25).

 

Vâng, chính tác động “bỏ sự sống ḿnh sẽ giữ được nó” (Mt 16:25) này của Mẹ là tác động của ḷng muốn, mà con tim là biểu hiệu cho sự sống. Mẹ Maria giữ được sự sống đây là Mẹ giữ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội mà Chúa đă ban cho Mẹ, là Mẹ luôn phản ảnh Thiên Chúa.

 

Từ những suy diễn trên, chủ đề “Trái Tim Mẹ: Vô Nhiễm Nguyên Tội”có thể được tóm gọn:

 

Trái Tim Mẹ luôn nhận biết và kính mến Thiên Chúa bằng tinh thần “Xin Vâng”, nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, đă phản ảnh Thiên Chúa là Thần Linh, Đấng tỏ hết và thông hết Ḿnh ra nơi Ngôi Lời nhập thể là Đức Giêsu Kitô.

 

Muốn nhận biết Thiên Chúa, Đấng tỏ Ḿnh ra, và muốn hiệp nhất với Ngài, Đấng thông Ḿnh ra, con người

không thể không nh́n nhận và tôn sùng bức gương phản ảnh Thiên Chúa là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội

của Mẹ.