-4-

Mục Tiêu Sống Đạo: Phản Ảnh Chúa Kitô

            Đúng thế, tất cả mọi tác động của Chúa Thánh Thần nơi Kitô hữu đều nhắm đến một mục tiêu duy nhất là làm sao cho Kitô hữu càng ngày càng nên một với Chúa Kitô và nhờ đó họ có thể tác hành như Chúa Kitô, hoàn toàn trung thực phản ảnh Chúa Kitô, nghĩa là làm cho Kitô hữu trở nên một Chúa Kitô khác, hay là một chứng nhân đích thực của Chúa Kitô và cho Chúa Kitô, như Chúa Kitô đă thực sự chứng tỏ Người "là hiện thân đích thực của hữu thể Cha" (Heb.1:3), đến nỗi, chính Người đă dứt khoát quả quyết: "Ai thấy Thày là thấy Cha" (Jn.14:9).

            Sở dĩ Chúa Thánh Thần là tác nhân làm cho Kitô hữu nên giống Chúa Kitô là v́ "Thiên Chúa đă sai đến ḷng chúng ta thần trí Con của Ngài, một thần trí kêu lên 'Abba!' ('Lạy Cha')" (Gal.4:6). "Thần trí Con của Ngài" đây không phải là chính tác nhân điều khiển mọi việc Người làm trên thế gian này sao? Tác nhân này chính là "Thần Linh Chúa ở trên (Người)" (Is.61:1; Lk.4:18).

            Bởi được tác động và điều khiển bởi cùng một Thần Linh như thế, Thần Linh của Con Thiên Chúa và ở trên Con Thiên Chúa làm người cũng chính là Thần Linh được ban cho Kitô hữu khi họ được xức dầu lănh nhận Bí Tích Rửa Tội, nhất là khi họ được xức dầu lănh nhận Bí Tích Thêm Sức, nên Thần Linh của Con Thiên Chúa sẽ làm cho thành phần được Thiên Chúa thừa nhận làm con cái của Ngài trong Chúa Giêsu Kitô là Kitô hữu được biến đổi một cách mầu nhiệm cho đến khi "Chúa Kitô đạt đến tầm vóc thành toàn" (Eph.4:13) nơi Kitô hữu.

            Phải, "lớn lên cho đến tầm vóc toàn vẹn của Chúa Kitô là đầu" (Eph.4:15) là mục tiêu cho cuộc sống đạo của Kitô hữu. Bởi v́, theo thánh Phaolô: "Thiên Chúa đă chọn chúng ta trong Người (Chúa Giêsu Kitô) trước khi thế gian được tạo thành, để nên thánh hảo và vô trách cứ trước nhan Ngài, tràn đầy yêu thương; nơi Chúa Giêsu Kitô, Ngài cũng tiền định chúng ta được làm những người con thừa nhận của Ngài, như ư muốn và thoả thích của Ngài, để tất cả có thể chúc tụng hồng ân vinh hiển mà Ngài đă ban cho chúng ta trong Con Yêu Dấu của Ngài" (Eph.1:4-5).

            Thế nhưng, "tất cả (Kitô hữu chúng ta) có thể chúc tụng hồng ân vinh hiển mà Ngài đă ban cho chúng ta trong Con Yêu Dấu của Ngài", đúng như ư nghĩa của kinh Lạy Cha, thế nào được, nếu chúng ta không hoàn toàn nên một và nên giống Chúa Giêsu Kitô, Đấng đẹp ḷng Cha mọi đàng (x.Mt.3:17;17:5). Bởi thế mà "những ai Thiên Chúa đă biết trước th́ Ngài cũng tiền định cho họ nên giống h́nh ảnh Con của Ngài, để Con trở nên trưởng tử của một đàn em đông đúc" (Rm.8:29).

            Đúng thế, tự bẩm sinh là Con Thiên Chúa, "được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản thể với Chúa Cha" (kinh Tin Kính), chứ không phải là những đứa con thừa nhận như Kitô hữu chúng ta, Chúa Kitô "là h́nh ảnh của Thiên Chúa vô h́nh" (Col.1:15), "là phản ảnh vinh quang Cha, là hiện thân đích thực hữu thể Cha" (Heb.1:3).

            Qua Mầu Nhiệm Nhập Thể, đối với Chúa Cha, Người chính là tất cả những ǵ Thiên Chúa muốn mạc khải cho nhân loại, muốn nói với loài người chúng ta (x.Heb.1:2); đối với Thánh Thần, Người chính là "tất cả sự thật" (Jn.16:13) nơi Thiên Chúa sẽ được Thần Chân Lư làm cho Giáo Hội thấu triệt; đối với nhân loại, Người chính "là đường lối" (Jn.14:6) để nhân loại nhận biết Cha của Người trên trời; đối với bản thân, Người chính là "Đấng tỏ Cha ra" (Jn.1:18).

            Bởi vậy, mục đích duy nhất của "Lời đă hoá thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Jn.1:14) là làm cho nhân loại chúng ta "nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất" (Jn.17:3), bằng cách "minh chứng cho sự thật" (Jn.18:37) rằng Người thực sự là "Đức Giêsu Kitô, Đấng Cha sai" (Jn.17:3,8; 7:28).  Thế nên, đối với loài người là đối tượng mạc khải trực tiếp của Thiên Chúa, việc họ "chấp nhận" (Jn.1:12) "Lời đă hoá thành nhục thể" (Jn.1:14) là "Đức Giêsu Kitô, Đấng Cha sai" (Jn.17:3) là chính phần rỗi đời đời của họ: "Thiên Chúa đă yêu thế gian đến ban Con Một Ḿnh, để ai tin vào Con th́ sẽ không phải chết nhưng được sự sống vĩnh cửu" (Jn.3:16).

            Thế nhưng, việc "Thiên Chúa yêu thế gian đến ban Con Một Ḿnh" và việc "ai tin Con sẽ không phải chết nhưng được sự sống vĩnh cửu", theo ư định vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa (x.Mt.16:23), chỉ có thể hiện thực nơi thập giá của Chúa Kitô mà thôi. Chính v́ thế mà Chúa Kitô, để bổ túc cho lời tuyên xưng của vị đại diện tông đồ đoàn Phêrô: "Thày là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt.16:16), đă cho các vị biết rằng, chính "Thày (của họ) là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống", như họ được ơn nhận biết và tuyên xưng đó, cũng chính là một Đức Kitô khổ nạn và tử giá (x.Mt.16:21).

            Như thế, Chúa Kitô tử giá chính là tột đỉnh mạc khải của Thiên Chúa, là "căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho những ai tín phục Người" (Heb.5:9), đồng thời cũng là chứng cớ tỏ tường và hùng hồn nhất Người là ai và từ đâu mà đến: "Khi qúi vị nâng Con Người lên, qúi vị sẽ nhận ra rằng TÔI LÀ AI và Tôi không tự ḿnh làm ǵ. Tôi chỉ nói điều Cha đă dạy Tôi mà thôi" (Jn.8:28).

            Phải, nếu mục tiêu của "Lời đă hoá thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Jn.1:14) là để "tỏ Cha ra" (Jn.1:18) và "ai chấp nhận Người th́ Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa" (Jn.1:12), nghĩa là Người ban cho họ được thông phần bản tính thần linh của Thiên Chúa, (v́ đă là con phải được sinh ra và phải có bản tính giống cha ḿnh), và nhờ đó được sống sự sống của chính Thiên Chúa, (nếu có bản tính giống cha th́ dĩ nhiên cũng có khả năng sống động như cha).

            Tuy nhiên, để "tỏ Cha ra" (Jn.1:18), Đấng "đă yêu thế gian đến ban Con Một Ḿnh" (Jn.3:16), và để cho "ai tin Người th́ không phải chết sống được sự sống đời đời" (Jn.3:16), thực tế cho thấy, Chúa Giêsu Kitô "đă tự hạ ngoan ngoăn chấp nhận cái chết, một cái chết trên thập giá" (Phil.2:8).

            Đúng thế, tất cả cuộc đời của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của riêng Kitô hữu chúng ta cũng như của chung tất cả nhân loại, là làm theo ư Cha của Người: "Tôi đă từ trời xuống không phải là để làm theo ư riêng Tôi mà là ư Đấng đă sai Tôi" (Jn.6:38).

            Bởi thế, chỉ có Đức Kitô đến trong xác thể (1Jn.4:2), nghĩa là chỉ có Đức Kitô "đến không phải để được hầu hạ mà là để hầu hạ, để hiến mạng sống ḿnh cho nhiều người" (Mt.20:28), tức là một Đức Kitô yêu thương và tùng phục, một Đức Kitô tử giá mới là thật Chúa Kitô và mới là Chúa Kitô thật, bằng không, cho dù có quyền năng mấy đi nữa, có vẻ cao cả như "Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt.16:16; x.Jn.11:27) trước mắt thế gian đi nữa, cũng chỉ là một Chúa Kitô giả (x.Mt.24:5), Chúa Kitô của thành phần Phản Kitô (x.1Jn.4:3).

            Chính v́ vậy, "ai không có Thần Linh của Chúa Kitô th́ không thuộc về Chúa Kitô" (Rm.8:9), một Thần Linh đă làm cho Đức Kitô là Đấng đến trong xác thịt luôn luôn biết tuân phục Cha ḿnh, cho dù có phải chết và chết trên thập giá, để nhờ đó Người có thể tỏ cho chung nhân loại cũng như cho riêng Giáo Hội của Người thấy t́nh yêu thương của Cha Người thế nào, Thần Linh của Đức Kitô này cũng sẽ làm cho toàn thể Giáo Hội là ḿnh mầu nhiệm Chúa Kitô nói chung và từng Kitô hữu là chi thể trong ḿnh mầu nhiệm này nói riêng, cũng "yêu thương nhau như Thày đă yêu thương" (Jn.15:12) như vậy.

            Chính t́nh yêu thương là dấu chứng tỏ Kitô hữu là môn đệ đích thực của Chúa Kitô: "Thày đă yêu thương các con thế nào, các con cũng phải yêu thương nhau như vậy. Tất cả mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thày ở chỗ các con yêu thương nhau" (Jn.13:34-35). Do đó, càng yêu thương trọn hảo càng nên giống Chúa Kitô, càng đầy Chúa Kitô, càng trung thực phản ảnh Chúa Kitô. Và ngược lại, càng nên giống Chúa Kitô, càng đầy Chúa Kitô, càng phản ảnh "tầm vóc viên trọn của Chúa Kitô là đầu" (Eph.4:13,15), càng yêu thương trọn hảo.

            Đúng thế, chỉ có yêu thương trọn hảo mới làm nên Kitô hữu và mới là bản tính thần linh sống động nơi Kitô hữu, mới là sự thánh thiện đích thực của Kitô hữu và mới là chính "sự sống viên măn hơn" (Jn.10:10) nơi Kitô hữu. Không có bản tính yêu thương trọn lành như Chúa Kitô này, (nếu chưa đạt tới mức độ viên trọn th́ ít là chưa mất Ơn Nghĩa Chúa và giữ chủ ư ngay lành khi làm việc), tất cả mọi việc cá nhân Kitô hữu làm đều vô nghĩa và vô giá trị, thậm chí c̣n có thể gây nguy hại cho chính ḿnh cũng như cho các linh hồn liên hệ nữa là đằng khác.

            Đó là lư do tất cả mọi Kitô hữu, kể cả các đấng Giáo Hoàng, đều phải nên trọn lành như Cha trên trời (x.Mt.5:48), một mức độ trọn lành như nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng tuyên phán: "Cha Thày yêu Thày thế nào Thày cũng yêu các con như vậy" (Jn.15:9). Và đó cũng là lư do, "dù tôi nói được các ngôn ngữ loài  người và thiên sứ..., dù tôi nói tiên tri, thông biết mọi nhiệm mầu, có đức tin chuyển được núi non..., dù tôi ban phát mọi sự cho người nghèo, ngay cả chính bản thân ḿnh, nếu tôi không có đức ái, tôi cũng chỉ là hư không" (1Cor.13:1-3).