-6-

Nguồn Mạch Sống Đạo: Thánh Thể và Yêu Thương

            Nếu Thánh Giá là dấu Thiên Chúa tỏ ḿnh ra một cách trọn hảo nhất và mănh liệt nhất, th́ Thánh Thể là nơi Thiên Chúa hiện diện một cách thần linh nhất, song cũng cụ thể nhất và thực thụ nhất, so với tất cả các cách hiện diện khác của Ngài. Mục đích Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể, về phần Chúa, là "để ở cùng (Giáo Hội) cho đến tận thế" (Mt.28:20) cũng như để làm bánh nuôi sống thế gian (x.Jn.6:51), cách riêng nuôi dưỡng Giáo Hội là thân thể mầu nhiệm của Người, và về phần Giáo Hội, là để "(Giáo Hội) làm việc này mà nhớ đến (Người)" (Lk.22:19).

            Do đó, Thánh Thể không phải chỉ là một Hiện Diện Thần Linh thuần túy và bất động, mà c̣n là một Hiến Tế Yêu Thương cần phải được cử hành và hiện thực để có thể trở thành một Thần Lương Sự Sống cần thiết cho việc Giáo Hội hiệp thông, bổ dưỡng và "trổ sinh muôn vàn hoa trái" (Jn.15:5) nơi các phần thể Kitô hữu.

            Việc sống đạo của Kitô hữu, vẫn biết, phải hoàn toàn lệ thuộc vào tác nhân chính yếu là Thánh Linh mới có thể sinh động, đồng thời cũng phải cần đến chất xúc tác thần linh là Thánh Giá mới có thể phát triển như cành nho càng được cắt tỉa càng sai trái hơn (x.Jn.15:2), nó dầu sao cũng không thể nào thiếu được Thánh Thể. Bởi v́, Thánh Thể là chính Ḿnh Máu Thánh Chúa Kitô: Ḿnh đă bị nộp v́ họ và Máu đă đổ ra cho nhiều người được tha tội (x.Lk.22:19; Mk.14:24): "Thịt Tôi là của ăn thật và máu Tôi là của uống thật. Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi th́ ở trong Tôi và Tôi ở trong họ" (Jn.6:55-56).

            Đúng thế, qua Bí Tích Rửa Tội, Kitô hữu đă được rửa trong cuộc tử nạn của Chúa Kitô (x.Rm.6:3), th́ Kitô hữu cũng cần phải được sống sự sống của chính Chúa Kitô mới có thể đạt đến tầm vóc viên trọn của Chúa Kitô là đầu (x.Eph.4:13,15), một sự sống đă được hoàn toàn chất chứa nơi Ḿnh Máu Thánh của Người trong Bí Tích Thánh Thể: "Bánh Tôi sẽ ban chính là thịt Tôi và Tôi sẽ ban nó cho thế gian được sống" (Jn.6:51).        

            Nếu thức ăn vật chất bổ dưỡng thân thể con người, làm cho thân thể con người có sức hoạt động thế nào, không có các Bí Tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể là bánh sự sống, Kitô hữu cũng không có sức sống đạo như vậy. Bằng chứng là Kitô hữu nào càng bỏ xưng tội rước lễ, càng dễ sa ngă phạm tội mất ḷng Chúa, càng sống buông tha bê bối khó ḷng mà tự nhiên trở về với Chúa.             Chúa Kitô đă khẳng định tác dụng thần linh của Thánh Thể Người trong việc Kitô hữu sống đạo như sau: "Thật vậy, Tôi nói cho qúi vị hay, nếu qúi vị không ăn thịt và uống máu Con Người th́ nơi qúi vị không có sự sống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi th́ có sự sống đời đời và Tôi sẽ làm cho họ sống lại trong ngày sau hết" (Jn.6:53-54).

            Ngoài ra, Thánh Thể chẳng những làm cho Kitô hữu có đủ sức tránh sa ngă phạm tội v́ yếu đuối tự nhiên, mà c̣n tăng cường thần lực để Kitô hữu c̣ thể kiên cường chịu đựng tất cả mọi Thánh Giá khổ đau nữa, v́ Thánh Thể chính là Hiến Tế Yêu Thương của Thánh Giá, một Hiến Tế chẳng những được cử hành uy nghi trên bàn thờ trong Phụng Vụ mà c̣n được cử hành sống động trong cuộc đời sống đạo của Kitô hữu nữa.

            Thế nhưng, sức sống sung măn Kitô hữu lănh nhận nơi Bí Tích Thánh Thể đây được tỏ hiện hoàn toàn nhất nơi Đức Ái Trọn Hảo, ở chỗ, họ có thể yêu thương nhau như Thày đă yêu thương họ nữa (x.Jn.15:12). Và chính ở tại tinh thần Đức Ái Trọn Hảo yêu nhau như Thày yêu tất cả này Kitô hữu mới thực sự đạt đến tầm vóc viên măn của Chúa Kitô là đầu, v́ họ đă đi vào tận trọng tâm của lời Chúa Kitô truyền dạy: "Các con hăy làm việc này mà nhớ đến Thày". Nghĩa là Kitô hữu làm theo gương của Chúa Kitô trong việc hy sinh phục vụ như Người: "Thày đă làm thế nào các con cũng hăy làm như vậy" (Jn.13:15), như trong việc "Thày đă rửa chân cho các con" (Jn.13:14).

            Thật vậy, qua người Kitô hữu yêu thương trọn hảo, thế gian sẽ nhận ra Chúa Kitô (x.Jn.13:35), một Chúa Kitô "đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ, để hiến ḿnh làm giá chuộc cho nhiều người" (Mt.20:28). Bởi thế, nếu việc Giáo Hội cử hành Hiến Tế Thánh Thể là việc Giáo Hội "làm mà nhớ đến Thày", tức làm hiện thực Hiến Tế Thánh Giá của Chúa Kitô ra sao th́ việc Yêu Thương Trọn Hảo của Kitô hữu cũng là việc Kitô hữu làm như Chúa Kitô đă làm, tức là họ làm sống lại Hiến Tế Thánh Giá là Hiến Tế Yêu Thương Tuyệt Hảo của Người, hay cũng có nghĩa là họ làm hiện thực Hiến Tế Thánh Giá của Người nơi đời sống đạo hy sinh phục vụ hoàn toàn vị tha của họ. 

            Như thế, khi tiếp nhận Thánh Thể qua H́nh Bánh nơi miệng lưỡi cũng như bằng cả thân xác của ḿnh không phải là Kitô hữu chỉ giao tiếp với một Hiện Diện Thần Linh, mà c̣n được hiệp thông với chính nguồn mạch sự sống là tinh thần yêu thương trọn hảo của Chúa Kitô, một tinh thần được truyền sang cho Kitô hữu là chi thể của Người như nhựa sống của thân nho lưu chuyển đến các cành nho (x.Jn.15:5).

            Chúa Kitô đă xác nhận việc sự sống được thông truyền từ Thánh Thể của Người sang Kitô hữu như sau: "Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi th́ người ấy ở trong Tôi và Tôi ở trong người ấy. Giống như Cha, Đấng có sự sống trong ḿnh, đă sai Tôi và Tôi có sự sống từ Cha thế nào, th́ ai ăn Tôi cũng sống bởi Tôi như vậy" (Jn.6:56-57).

            "Sống bởi Tôi" đây không phải sống bởi miếng Bánh Thánh sẽ tan đi trong chốc lát nơi thân xác của Kitô hữu lănh nhận Bí Tích Thánh Thể, mà là "sống bởi" chính Chúa Kitô, nói cách khác, "sống bởi" tinh thần yêu thương trọn hảo của Người, một tinh thần từ từ sẽ làm chủ con người Kitô hữu, chi phối cuộc đời Kitô hữu và điều khiển sinh hoạt Kitô hữu, cho tới khi Kitô hữu đạt đến tầm vóc viên trọn của Chúa Kitô là đầu (x.Eph.4:13).