Mầu Nhiệm Chúa Kitô: Người Con Cha Hiến Ban  

(Cử hành vào ngày Chúa Nhật hằng tuần để chiêm ngắm Thiên Chúa là Cha trên trời)

 

 

Mầu Nhiệm 1

            "Lạy Cha chúng con ở trên trời" (Mt.6:9), Cha "là t́nh yêu" (1Jn.4:8,16), Cha "đă yêu thế gian đến ban Con Một Cha" (Jn.3:16): "Lời đă có ngay từ ban đầu" (Jn.1:1) và "đă hoá thành nhục thể" (Jn.1:14) trong cung ḷng trinh nguyên của Mẹ Maria,  để "tỏ Cha ra" (Jn.1:18) cho Mẹ và qua Mẹ cho thánh Giuse (x.Mt.1:18-25)

 

Mầu Nhiệm 2

            "Lạy Cha chúng con ở trên trời" (Mt.6:9), Cha "là t́nh yêu" (1Jn.4:8,16), Cha "đă yêu thế gian đến ban Con Một Cha" (Jn.3:16): "Lời ở nơi Thiên Chúa" (Jn.1:1) đă được cưu mang trong ḷng trinh nguyên Mẹ Maria, như "ánh sáng chiếu trong tăm tối" (Jn.1:5), để "tỏ Cha ra" (Jn.1:18) cho Gioan Tẩy Giả, "ngọn đèn" (Jn.5:35) được thắp lên nơi "dân riêng của Người" (Jn.1:11).

 

Mầu Nhiệm 3

            "Lạy Cha chúng con ở trên trời" (Mt.6:9), Cha "là t́nh yêu" (1Jn.4:8,16), Cha "đă yêu thế gian đến ban Con Một Cha" (Jn.3:16): "Lời là Thiên Chúa" (Jn.1:1) đă được Mẹ Maria hạ sinh trong chuồng bó nơi máng cỏ ở Bêlem (x.Lk.2:7,4), để "tỏ Cha ra" (Jn.1:18) cho nhóm mục đồng (x.Lk.2:8-18) và vương gia chiêm tinh (x.Mt.2:1-12), tiêu biểu cho những người t́m đến với "Thiên Chúa ở cùng chúng sinh" (Jn.1:14; Mt.1:23).

 

Mầu Nhiệm 4

            "Lạy Cha chúng con ở trên trời" (Mt.6:9), Cha "là t́nh yêu" (1Jn.4:8,16), Cha "đă yêu thế gian đến ban Con Một Cha" (Jn.3:16): Đấng "bởi Người mà muôn vật thành nên" (Jn.1:3) đă được Mẹ Maria và Thánh Giuse theo luật Moisen hiến dâng lên Cha trong đền thánh Gialiêm (x.Lk.2:22-23) như "trưởng tử của tất cả mọi tạo vật" (Col.1:15),  để "tỏ Cha ra" (Jn.1:18) cho ông Simêon và bà Anna, tiêu biểu cho những người trông đợi Đấng Cứu Thế.

 

Mầu Nhiệm 5

            "Lạy Cha chúng con ở trên trời" (Mt.6:9), Cha "là t́nh yêu" (1Jn.4:8,16), Cha "đă yêu thế gian đến ban Con Một Cha" (Jn.3:16): Đấng mà "bất cứ sự ǵ được thành nên trong Người th́ có sự sống, một sự sống sáng soi cho con người" (Jn.1:4) đă hoàn toàn vâng phục Mẹ Maria và dưỡng phụ Giuse của ḿnh trong nhà Nazarét (x.Lk.2:51), để "tỏ Cha ra" (Jn.1:18) cho hai Đấng được ở với Người Con đến làm việc cho Cha (x.Lk.2:49).

 

Mầu Nhiệm Chúa Kitô: Người Con Cha Tuyên Nhận 

(Cử hành vào ngày Thứ Hai hằng tuần để nguyện Danh Cha cả sáng)

 

 

Mầu Nhiệm 6

            "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng" (Mt.6:9), v́ Cha "là Thần Linh" (Jn.4:24), "(Cha) đă nói với chúng (con) qua Con (Cha)" (Heb.1:2), "quả phúc của ḷng Mẹ" (Lk.1:42): "Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp ḷng Ta mọi đàng" (Mt.3:17), sau khi Người được Gioan Tẩy Giả làm phép rửa dưới sông Dược Đăng (x.Mt.3:13), để chứng nhận "Người là Đấng phải đến" (Mt.11:3), "Đấng nhân danh Chúa mà đến" (Mt.21:9), qua việc Người "làm hoàn tất lề luật và lời các tiên tri (x.Mt.5:17).

 

Mầu Nhiệm 7

            "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng" (Mt.6:9), v́ Cha "là Thần Linh" (Jn.4:24), "(Cha) đă nói với chúng (con) qua Con (Cha)" (Heb.1:2), "quả phúc của ḷng Mẹ" (Lk.1:42), Đấng mà Cha đă sai thiên thần đến phục vụ Người (x.Mt.4:11), sau khi Người được Thần Linh dẫn vào sa mạc ăn chay 40 đêm ngày và chịu ma qủi cám dỗ (x.Mt.4:1-2), để chứng nhận "Người là Đấng phải đến" (Mt.11:3), "Đấng nhân danh Chúa mà đến" (Mt.21:9), qua việc Người "phá hủy các công cuộc của ma qủi" (1Jn.3:8).

 

Mầu Nhiệm 8

             "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng" (Mt.6:9), v́ Cha "là Thần Linh" (Jn.4:24), "(Cha) đă nói với chúng (con) qua Con (Cha)" (Heb.1:2), "quả phúc của ḷng Mẹ" (Lk.1:42): "Đây là Con Ta yếu dấu, đẹp ḷng Ta mọi đàng. Hăy vâng nghe lời Người" (Mt.17:5), trong lúc Người biến h́nh trên núi cao trước mặt 3 môn đệ (x.Mt.17:1-2), để chứng nhận "Người là Đấng phải đến" (Mt.11:3), "Đấng nhân danh Chúa mà đến" (Mt.21:9), qua việc Người tỏ "vinh hiển (Người) đă có nơi Cha trước khi thế gian được tạo thành" (Jn.17:ï5)

 

Mầu Nhiệm 9

            "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng" (Mt.6:9), v́ Cha "là Thần Linh" (Jn.4:24), "(Cha) đă nói với chúng (con) qua Con (Cha)" (Heb.1:2), "quả phúc của ḷng Mẹ" (Lk.1:42): "Cha đă tôn vinh danh Cha rồi Cha c̣n tôn vinh danh Cha nữa" (Jn.12:28), sau khi Người được dân chúng nghênh đón trọng thể vào Thành Gialiêm, để chứng nhận "Người là Đấng phải đến" (Mt.11:3), "Đấng nhân danh Chúa mà đến" (Mt.21:9), qua việc Người tỏ ra quyền linh của một Đấng đă được Cha phong vương và sai đến cho dân tôn vương (x.Lk.19:11,12,15).

Mầu Nhiệm 10

            "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng" (Mt.6:9), v́ Cha "là Thần Linh" (Jn.4:24), "(Cha) đă nói với chúng (con) qua Con (Cha)" (Heb.1:2), "quả phúc của ḷng Mẹ" (Lk.1:42), Đấng mà "ai thấy (Người) là thấy Cha" (Jn.14:9), Đấng đă rửa chân cho các đầy tớ môn đệ, đă thiết lập Bí Tích Thánh Thể với Bí Tích Truyền Chức Thánh và đă ban giới luật yêu thương cho các ngài (x.Jn.13:3-5; Lk.22:19-20; Jn.13:34,15:12), để chứng nhận "Người là Đấng phải đến" (Mt.11:3), "Đấng nhân danh Chúa mà đến" (Mt.21:9), qua việc Người tỏ danh Cha cho những ai Cha đă ban cho (Người) nơi thế gian" (Jn.17:6).

 

Mầu Nhiệm Chúa Kitô: Người Con Cha Phó Nộp 

(Cử hành vào ngày Thứ Ba hằng tuần để nguyện Nước Cha trị đến)

 

 

Mầu Nhiệm 11

            "Lạy Cha chúng con ở trên trời" (Mt.6:9), Cha là "Đấng giầu ḷng thương xót" (Eph.2:4), đến nỗi Cha "đă không tiếc Con ḿnh" (Rm.8:32) là "quả phúc của ḷng Mẹ" (Lk.1:42), "song đă phó nộp Người v́ tất cả chúng (con)" (Rm.8:32), khi Cha bắt Người phải chiụ đau buồn đến nỗi chết được trong vườn Nhiệt (x.Mk.14:34,32), để "Nước Cha trị đến" (Mt.6:10) "trong Thần Linh và chân lư" (Jn.4:24).

 

Mầu Nhiệm 12

             "Lạy Cha chúng con ở trên trời" (Mt.6:9), Cha là "Đấng giầu ḷng thương xót" (Eph.2:4), đến nỗi Cha "đă không tiếc Con ḿnh" (Rm.8:32) là "quả phúc của ḷng Mẹ" (Lk.1:42), "song đă phó nộp Người v́ tất cả chúng (con)" (Rm.8:32), khi Cha bắt Người phải chịu đánh đ̣n tan nát thân ḿnh (x.Lk.23:15; Jn.19:1), để "Nước Cha trị đến" (Mt.6:10) "trong Thần Linh và chân lư" (Jn.4:24).

 

Mầu Nhiệm 13

            "Lạy Cha chúng con ở trên trời" (Mt.6:9), Cha là "Đấng giầu ḷng thương xót" (Eph.2:4), đến nỗi Cha "đă không tiếc Con ḿnh" (Rm.8:32) là "quả phúc của ḷng Mẹ" (Lk.1:42), "song đă phó nộp Người v́ tất cả chúng (con)" (Rm.8:32), khi Cha bắt Người phải chịu đội mạo gai và phải bị nhục mạ vô cùng nhục nhă như một vua hề (x.Mt.27:27-30), để "Nước Cha trị đến" (Mt.6:10) "trong Thần Linh và chân lư" (Jn.4:24).

 

Mầu Nhiệm 14

            "Lạy Cha chúng con ở trên trời" (Mt.6:9), Cha là "Đấng giầu ḷng thương xót" (Eph.2:4), đến nỗi Cha "đă không tiếc Con ḿnh" (Rm.8:32) là "quả phúc của ḷng Mẹ" (Lk.1:42), "song đă phó nộp Người v́ tất cả chúng (con)" (Rm.8:32), khi Cha bắt Người phải g̣ lưng vác thập giá lên núi sọ (x.Mt.27:31;Lk.23:27-31), để "Nước Cha trị đến" (Mt.6:10) "trong Thần Linh và chân lư" (Jn.4:24).

 

Mầu Nhiệm 15

            "Lạy Cha chúng con ở trên trời" (Mt.6:9), Cha là "Đấng giầu ḷng thương xót" (Eph.2:4), đến nỗi Cha "đă không tiếc Con ḿnh" (Rm.8:32) là "quả phúc của ḷng Mẹ" (Lk.1:42), "song đă phó nộp Người v́ tất cả chúng (con)" (Rm.8:32), khi Cha bắt Người phải giang tay chịu chết trần truồng trên thập giá giữa hai tử tội (x.Lk.23:33), để "Nước Cha trị đến" (Mt.6:10) "trong Thần Linh và chân lư" (Jn.4:24).

 

Mầu Nhiệm Chúa Kitô: Người Con Cha Tôn Vinh 

(Cử hành vào ngày Thứ Tư hằng tuần để nguyện Ư Cha thể hiện)

 

Mầu Nhiệm 16

            "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện ư Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" (Mt.6:9,10), v́ Cha đă muốn "tất cả mọi sự trên trời dưới đất phải được đặt dưới quyền lănh đạo của Chúa Kitô" (Eph.1:10), "quả phúc của ḷng Mẹ" (Lk.1:42), nên Cha đă làm cho Người sống lại từ trong kẻ chết (x.Eph.1:20), "để (Cha) là tất cả trong mọi sự" (1Cor.15:28).

 

Mầu Nhiệm 17

            "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện ư Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" (Mt.6:9,10), v́ Cha đă muốn "tất cả mọi sự trên trời dưới đất phải được đặt dưới quyền lănh đạo của Chúa Kitô" (Eph.1:10), "quả phúc của ḷng Mẹ" (Lk.1:42), nên Cha đă đặt Người ngự bên hữu Cha (x.Eph.1:20), "để (Cha) là tất cả trong mọi sự" (1Cor.15:28).

 

Mầu Nhiệm 18       

            "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện ư Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" (Mt.6:9,10), v́ Cha đă muốn "tất cả mọi sự trên trời dưới đất phải được đặt dưới quyền lănh đạo của Chúa Kitô" (Eph.1:10), "quả phúc của ḷng Mẹ" (Lk.1:42), nên Cha đă nhân danh (Người) mà sai Đấng An Ủi là Chúa Thánh Thần xuống (x.Jn.14:26) trên các thánh Tông Đồ (x.Acts 2:1-4), làm cho các ngài trở thành chứng nhân của Người đến tận cùng trái đất (x.Acts1:8; Lk.24:48; Jn.15:26-27), "để (Cha) là tất cả trong mọi sự" ( 1Cor.15:28).

 

Mầu Nhiệm 19       

            "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện ư Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" (Mt.6:9,10), v́ Cha đă muốn "tất cả mọi sự trên trời dưới đất phải được đặt dưới quyền lănh đạo của Chúa Kitô" (Eph.1:10), "quả phúc của ḷng Mẹ" (Lk.1:42), nên Cha đă đem cả hồn Vô Nhiễm lẫn xác Trinh Nguyên của Đấng mà Người đă được thụ thai và hạ sinh lên trời, "để (Cha) là tất cả trong mọi sự" (1Cor.15:28).

 

Mầu Nhiệm 20       

            "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện ư Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" (Mt.6:9,10), v́ Cha đă muốn "tất cả mọi sự trên trời dưới đất phải được đặt dưới quyền lănh đạo của Chúa Kitô" (Eph.1:10), "quả phúc của ḷng Mẹ" (Lk.1:42), nên Cha đă đội triều thiên cho Đấng đă đồng công cứu chuộc loài người với Người làm nữ vương trời đất, "để (Cha) là tất cả trong mọi sự" ( 1Cor.15:28).

 

Mầu Nhiệm Chúa Kitô: Tự Hủy Ra Như Không 

(Cử hành vào ngày Thứ Năm hằng tuần để xin Cha lương thực hằng ngày)

 

 

Mầu Nhiệm 1

            Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt.16:16), là đường dẫn đến cùng Cha (x.Jn14:6), bởi đó, "tuy thân phận là Thiên Chúa, song đă không tự cho ḿnh cứ phải ngang hàng với Thiên Chúa, (Chúa) đă tự hủy ra như không", khi Chúa "hoá thành nhục thể" (Jn.1:14) trong cung dạ trọn đời đồng trinh của Mẹ Maria như "quả phúc của ḷng (Mẹ)" (Lk.1:42), để làm "Bánh bởi trời xuống ban sự sống cho thế gian" (Jn.6:51).

 

Mầu Nhiệm 2

            Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt.16:16), là đường dẫn đến cùng Cha (x.Jn14:6), bởi đó, "tuy thân phận là Thiên Chúa, song đă không tự cho ḿnh cứ phải ngang hàng với Thiên Chúa, (Chúa) đă tự hủy ra như không", khi thân xác Chúa như "bánh ban sự sống" (Jn.6:51) được h́nh thành trong cung dạ trọn đời đồng trinh của Mẹ Maria và được Mẹ mang đến trước hết ban cho con người cao trọng nhất được người nữ sinh ra (x.Mt.11:11) là thai nhi Gioan, vị Tiền Hô của Người.

 

Mầu Nhiệm 3

            Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt.16:16), là đường dẫn đến cùng Cha (x.Jn14:6), bởi đó, "tuy thân phận là Thiên Chúa, song đă không tự cho ḿnh cứ phải ngang hàng với Thiên Chúa, (Chúa) đă tự hủy ra như không", để làm "bánh ban sự sống" (Jn.6:51) cho những ai t́m kiếm Chúa, như thành phần mục đồng Do Thái nghèo khó cũng như các vương chiêm tinh gia đông phương Dân Ngoại đă theo ơn loan báo đến triều bái Chúa (x.Lk.8:18; Mt.2:1-12), khi Chúa được Mẹ Maria trọn đời đồng trinh hạ sinh bần cùng trong nơi chuồng ḅ máng cỏ ở Bêlem.

           

Mầu Nhiệm 4

            Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt.16:16), là đường dẫn đến cùng Cha (x.Jn14:6), bởi đó, "tuy thân phận là Thiên Chúa, song đă không tự cho ḿnh cứ phải ngang hàng với Thiên Chúa, (Chúa) đă tự hủy ra như không", để làm "bánh ban sự sống" (Jn.6:51) cho những ai trông đợi Chúa, như ông già Simêon và bà goá tiên tri Anna (x.Lk.2:25-38), khi Chúa được Mẹ Maria cùng với nghĩa phụ Giuse hiến dâng lên Cha trên trời trong đền thờ Gialiêm sau 40 ngày vào trần gian.

 

Mầu Nhiệm 5

            Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt.16:16), là đường dẫn đến cùng Cha (x.Jn14:6), bởi đó, "tuy thân phận là Thiên Chúa, song đă không tự cho ḿnh cứ phải ngang hàng với Thiên Chúa, (Chúa) đă tự hủy ra như không", để làm "bánh ban sự sống" (Jn.6:51) cho những Đấng được diễm phúc ở Nazarét với Chúa là Mẹ Maria và nghĩa phụ Giuse.

 

Mầu Nhiệm Chúa Kitô: Tùng Phục nơi những ǵ phải chịu 

(Cử hành vào ngày Thứ Sáu hằng tuần để xin Cha thứ tha tội lỗi)

 

 

Mầu Nhiệm 6

            Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống là Đấng đă đến trong thế gian" (Jn.11:27), "quả phúc của ḷng (Mẹ Maria)" (Lk.1:42), là sự thật giải thoát cho những ai theo Chúa (x.Jn.14:6;8:32), bởi đó, "tuy thân phận là Con, (Chúa) cũng đă biết tùng phục nơi những ǵ phải chịu, để khi hoàn tất (Chúa) trở nên căn nguyên cứu độ cho tất cả những ai tùng phục (Chúa)" (Heb.5:8), khi Chúa hoàn toàn xin vâng Ư Cha trên trời trong vườn Nhiệt và tự trao nộp ḿnh cho quyền lực gian ác (x.Mt.26:36-56).

 

Mầu Nhiệm 7

            Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống là Đấng đă đến trong thế gian" (Jn.11:27), "quả phúc của ḷng (Mẹ Maria)" (Lk.1:42), là sự thật giải thoát cho những ai theo Chúa (x.Jn.14:6;8:32), bởi đó, "tuy thân phận là Con, (Chúa) cũng đă biết tùng phục nơi những ǵ phải chịu, để khi hoàn tất (Chúa) trở nên căn nguyên cứu độ cho tất cả những ai tùng phục (Chúa)" (Heb.5:8), khi Chúa hoàn toàn xin vâng Ư Cha trên trời để cho quyền lực gian ác đánh đ̣n tan nát xác thân được cưu mang và hạ sinh bởi Mẹ Maria trọn đời đồng trinh.

 

Mầu Nhiệm 8

            Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống là Đấng đă đến trong thế gian" (Jn.11:27), "quả phúc của ḷng (Mẹ Maria)" (Lk.1:42), là sự thật giải thoát cho những ai theo Chúa (x.Jn.14:6;8:32), bởi đó, "tuy thân phận là Con, (Chúa) cũng đă biết tùng phục nơi những ǵ phải chịu, để khi hoàn tất (Chúa) trở nên căn nguyên cứu độ cho tất cả những ai tùng phục (Chúa)" (Heb.5:8), khi Chúa hoàn toàn xin vâng Ư Cha trên trời để cho quyền lực gian ác đội mạo gai và nhạo báng Chúa như một ông vua hề.

 

Mầu Nhiệm 9

            Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống là Đấng đă đến trong thế gian" (Jn.11:27), "quả phúc của ḷng (Mẹ Maria)" (Lk.1:42), là sự thật giải thoát cho những ai theo Chúa (x.Jn.14:6;8:32), bởi đó, "tuy thân phận là Con, (Chúa) cũng đă biết tùng phục nơi những ǵ phải chịu, để khi hoàn tất (Chúa) trở nên căn nguyên cứu độ cho tất cả những ai tùng phục (Chúa)" (Heb.5:8), khi Chúa hoàn toàn xin vâng Ư Cha trên trời để cho quyền lực gian ác lên án tử và bắt vác thập giá lên núi sọ.

 

Mầu Nhiệm 10

            Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống là Đấng đă đến trong thế gian" (Jn.11:27), "quả phúc của ḷng (Mẹ Maria)" (Lk.1:42), là sự thật giải thoát cho những ai theo Chúa (x.Jn.14:6;8:32), bởi đó, "tuy thân phận là Con, (Chúa) cũng đă biết tùng phục nơi những ǵ phải chịu, để khi hoàn tất (Chúa) trở nên căn nguyên cứu độ cho tất cả những ai tùng phục (Chúa)" (Heb.5:8), khi Chúa hoàn toàn xin vâng Ư Cha trên trời để cho quyền lực gian ác đóng đanh vào thập giá giữa hai tên tử tội.  

 

Mầu Nhiệm Chúa Kitô: Được toàn quyền trên trời dưới đất 

(Cử hành vào ngày Thứ Bảy hằng tuần để xin Cha cứu cho khỏi sự dữ)

 

 

Mầu Nhiệm 11

            Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống là Đấng đă đến trong thế gian" (Jn.11:27), "quả phúc của ḷng (Mẹ Maria)" (Lk.1:42), "được toàn quyền trên trời dưới đất" (Mt.28:18), bởi thế, sau ba ngày tử nạn Chúa đă phục sinh từ trong kẻ chết, để Chúa "là trưởng tử của kẻ chết, làm thủ lănh trong mọi sự" (Col.1:18).

 

Mầu Nhiệm 12

            Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống là Đấng đă đến trong thế gian" (Jn.11:27), "quả phúc của ḷng (Mẹ Maria)" (Lk.1:42), "được toàn quyền trên trời dưới đất" (Mt.28:18), bởi đó, sau bốn mươi ngày sống lại Chúa đă lên trời "muôn đời ngự bên hữu Cha" (Heb.10:12), "để khi nghe tên Giêsu, mọi đầu gối phải qùi xuống, trên trời, dưới thế cũng như trong âm phủ, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng cho vinh danh Thiên Chúa Cha rằng: Đức GIÊSU KITÔ LÀ CHÚA" (Phil.2:11)

 

Mầu Nhiệm 13

            Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống là Đấng đă đến trong thế gian" (Jn.11:27), "quả phúc của ḷng (Mẹ Maria)" (Lk.1:42), "được toàn quyền trên trời dưới đất" (Mt.28:18), bởi đó, sau 10 ngày lên trời Chúa đă sai Chúa Thánh Thần xuống trên các thánh Tông Đồ, để "cho chiên được sự sống và được sự sống viên trọn hơn" (Jn.10:10).

 

Mầu Nhiệm 14

            Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống là Đấng đă đến trong thế gian" (Jn.11:27), Chúa là "quả phúc của ḷng (Mẹ Maria)" (Lk.1:42), "được toàn quyền trên trời dưới đất" (Mt.28:18), bởi đó, sau cuộc đời trần gian "đầy ân phúc" (Lk.1:28) của Mẹ, Chúa đă đem cả linh hồn Vô Nhiễm và thân xác Trọn Đời Đồng Trinh của Mẹ Chúa lên trời, để "muôn thế hệ sẽ khen (Mẹ) diễm phúc" (Lk.1:48).

 

Mầu Nhiệm 15

            Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống là Đấng đă đến trong thế gian" (Jn.11:27), Chúa là "quả phúc của ḷng (Mẹ Maria)" (Lk.1:42), "được toàn quyền trên trời dưới đất" (Mt.28:18), bởi đó, sau khi Mẹ Maria được lên trời cả hồn lẫn xác, Chúa đội triều thiên cho Mẹ của Chúa để Mẹ làm Nữ Vương trời đất muôn loài.