Biệt Tặng Cc Hồn Nhỏ

của Tnh Yu Nhn Hậu Cha Gisu

 

 

 CƠN KHT NI SỌ

 

 

Chỉ khi no con người cảm nghiệm được

Lng Thương Xt Cha,

bấy giờ họ mới c thể thực sự hiệp thng với nhau.

 

Thnh nhn v tội nhn đều gặp nhau nơi

Lng Thương Xt Cha.

 

 

 

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL