10.  LỜI NGUYỆN THỐNG HỐI

 

(Để ăn năn tội trước khi ngủ đêm hay trước khi xưng tội)

 

Lạy Cha là Đấng trọn lành ở trên trời, Đấng đă làm mưa xuống và nắng lên

cho cả kẻ lành lẫn người dữ, Đấng đă không dung tha cho Con Một Ḿnh

v́ tất cả chúng con, đang khi chúng con c̣n là những tội nhân vô cùng khốn nạn!

Xin v́ Con Cha, Đấng đă tự hiến để chúng con được thánh hoá trong chân lư,

tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng đă đến không phải để luận phạt,

nhưng là để cứu vớt, để hiến mạng sống ḿnh làm giá chuộc muôn dân,

Xin hăy sống trong chúng con để chúng con được trở nên Con Cha yêu dấu, đẹp ḷng Cha mọi đàng.

Lạy Mẹ Maria Đầy ơn phúc, Là T́nh thương vô biên của Thiên Chúa đối với nhân

loại, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.

Amen.

 

 (Xem Mathêu 5:48/ Mathêu 5:45/ Rôma 8:32/ Rôma 5:8/ Gioan 17:19/ Mathêu 6:12/ Gioan 12:47/ Mathêu 20:28; 1Timôthêu 2:5-6/ Mathêu 3:17,17:5/ Luca 1:28)