11.  LỜI NGUYỆN VO ĐM

 

(Để than thở trước khi ngủ đm)

 

Lạy Cha Gisu tử gi đ nằm trong mồ đ ba ngy ba đm v tội lỗi v sự cng chnh

của loi người chng con.

Nhờ Tri Tim Đầy Ơn Phc của Mẹ Maria Đồng Cng Cứu Chuộc,

Mẹ của Cha cũng l Mẹ của chng con,

Xin cho hồn xc của chng con m Cha đ cứu chuộc bằng gi mu  v cng chu bu của Cha, nn đ thuộc trọn về Cha đy, được an nghỉ đm nay trong Cha

l sự sống lại v l sự sống của chng con đời đời chẳng cng.

Amen.

 

(Xem Gioan 19:41/ 1Crint 15:3/ Rma 4:25/ Luca 24:7/ 1Phr 1:19/ Gioan 11:25)