13.  KIỂM ĐIỂM ĐỨC TIN

 

(Để hồi tâm theo bản Tuyên Ngôn Đức Tin đă ư thức đọc lại mỗi sáng,

xem ḿnh đă sống Đức Tin một ngày qua ra sao?)

 

Hăy nên Thánh, v́ Ta, THiên Chúa, Chúa của các con là Thánh” (Lêvi

19:2)

 

+  Chí Hướng Nên Thánh của tôi hôm nay

 

- Có c̣n cương quyết không?

 

+ Ḷng Ham Ước Nên Trọn Lành như Cha trên trời là Đấng Trọn Lành của tôi

 

- Có c̣n hăng say không?

 

Thiên Chúa là Thần Linh, kẻ tôn thờ Ngài cũng phải tôn thờ trong tinh thần và chân lư” (Gioan 4:24)

 

+  Đức Tin của tôi hôm nay thế nào?

 

- Có làm mọi sự trong tinh thần là ư chí và ư hướng ngay lành, hay chỉ theo đam mê hoặc tự ái của ḿnh?

 

- Có xét đoán mọi sự trong chân lư là lương tâm và Lời Chúa, hay chỉ theo chủ quan và sở thích, hoặc ngoại diện và cảm t́nh?

 

Ta là Nguyên Ủy và là Cùng Đích” (Khải Huyền 1:17,21:6)

“Vậy, tiên vàn hăy t́m Nước Thiên Chúa và Sự Thiện Hảo của Ngài” (Mathêu 6:33).

 

+ Đức Cậy của tôi hôm nay thế nào?

 

- Có luôn luôn lo nghĩ đến vinh Danh Chúa và phần rỗi của các linh hồn hơn hết mọi sự và trong hết mọi sự không?

 

- Có chọn lựa, khi được tự do, nhất là khi cần, việc Chúa và phần rỗi các linh hồn trước hết mọi sự khác không?

 

Thiên Chúa là T́nh Yêu” (1Gioan 4:8,16),

Các ngươi phải kính mến Thiên Chúa là Thiên Chúa của ḿnh hết ḷng muốn, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của ḿnh”  (Marcô 12:29-30).

 

+ Đức Mến của tôi hôm nay thế nào?

 

- Có kính mến Thiên Chúa hết ḷng muốn, bằng cách làm mọi sự chỉ v́ t́nh yêu Chúa thôi thúc, chứ không v́ đam mê thúc đẩy?

 

- Có kính mến Thiên Chúa hết linh hồn, bằng cách làm mọi sự chỉ cho vinh danh Chúa, chứ không cho cái tôi của ḿnh thỏa măn?

 

- Có kính mến Thiên Chúa hết trí khôn, bằng cách làm mọi sự chỉ trong Thánh Ư Chúa muốn, chứ không theo ư nghĩ riêng của ḿnh phác họa?

 

- Có kính mến Thiên Chúa hết sức lực, bằng cách làm mọi sự chỉ cậy nhờ vào ân sủng của Chúa giúp,chứ không cậy vào khả năng của ḿnh?

 

Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống” (Gioan 14:6),

Ai muốn theo Ta, phải bỏ ḿnh đi, vác thập gía ḿnh mà theo Ta” (Mathêu 16:24)

 

+ Tinh Thần của tôi hôm nay thế nào?

 

- Có bỏ ḿnh đi, bằng cách tránh lánh tất cả những ǵ có thể làm mất ḷng Chúa, dù nhỏ mọn đến mấy đi nữa?

 

- Có vác thập gía ḿnh, bằng cách cố gắng chu toàn mọi trách vụ và lề luật theo lương tâm của ḿnh, và vui ḷng chấp nhận mọi trái ư và thử thách bởi đấy mà ra nếu

Chúa muốn?

 

- Có theo Chúa, bằng cách lấy Chúa làm Thày dạy chí tôn và làm mô phạm tuyệt đối của ḿnh trong việc không hưởng thụ nhưng phục vụ, để trở thành hiện thân sống

động và chứng nhân đích thực của Người trên thế gian?

 

Đời sống của con cái Thiên Chúa phải là một đời sống trọn lành.

 

+ Sau đây  là những dấu chứng tỏ tinh thần trọn lành của họ:

 

- Tận đáy ḷng luôn luôn bằng an, không ham ước, t́m kiếm, yêu thích, lo lắng, sợ hăi hay buồn vui ǵ ngoài một ḿnh Chúa.

 

- Hoàn toàn thâm tín và chân nhận ḿnh hèn hạ hơn hết mọi tạo vật và khốn nạn hơn hết mọi người. Bởi thế, không bao giờ dám xét đoán ai và khó chịu với bất cứ một tác nhân nào phạm đến ḿnh.

 

- Luôn luôn thi hành và chu toàn mọi phận sự lớn nhỏ, khó dễ của ḿnh một cách hết sức chân chính theo lương tâm hợp với Thánh Ư Chúa muốn.

 

- Sẵn sàng chịu mọi sự trái ư ḿnh trong cuộc sống. Hơn nữa, c̣n vui mừng và hănh diện được chịu khó v́ Chúa, với Chúa và cho Chúa.