18.  BỘ KINH SAO TRỜI

 

 

1) Kinh Nguyện: CHIÊN CON

 

Xướng:

Chiên Con đă chịu sát tế, xứng đáng lănh nhận quyền năng, phú qúi, khôn ngoan

dũng lực, danh dự, vinh quang chúc tụng”.

 

Họa:

 

Thánh, Thánh, Thánh, Chúa các đạo binh!

Khắp  địa cầu đầy vinh quang Chúa

 

(xem Khải Huyền 5:12/Isaia 6:3)

 

2) Ư Nguyện:

Kính lạy các Thánh Thiên Thần đạo binh Thiên Quốc,

xin giúp chúng con luôn luôn biết t́m vinh  danh Chúa Cả trên trời,

bằng an dưới thế cho người Chúa thương! Amen.

(xem Luca 2:14)

 

3) Suy Gẫm:

 

12 ĐIỀU THÁNH KINH MẠC KHẢI VỀ CÁC THIÊN THẦN.

 

- Điều thứ 1:

Các thánh Thiên Thần Ánh Sáng được Chúa dựng nên vào ngày thứ nhất trong sáu ngày làm việc tạo thành của Ngài (xem Sáng Thế 1:3).

 

-Điều thứ 2:

Các thánh Thiên Thần số tinh cao cả sáng láng trên bầu trời (xem Khải Huyền 12:4).<D>

 

-Điều thứ 3:

Các thánh Thiên Thần hằng vâng phục Thánh Ư Cha trên trời (xem Mathêu 18:10)

 

-Điều thứ 4:

Các thánh Thiên Thần đă chiến thắng Satan các ngụy thần thành phần dám chống lại ư định Thiên Chúa muốn Ngôi Lời nhập thể (xem Khải Huyền 12:7-8).

 

-Điều thứ 5:

Các thánh Thiên Thần hằng được chiêm ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúatrên trời (xem Mathêu 18:10).

 

-Điều thứ 6:

Các thánh Thiên Thần được Thiên Chúa dựng nên cao trọng hơn con người (xem Thánh Vịnh 8:6).

 

-Điều thứ 7:

Các thánh Thiên Thần hằng tôn thờ Chúa Giêsu Kitô (xem Do Thái 1:6).

-Điều thứ 8:

Các thánh Thiên Thần hằng lên xuống phục vụ Chúa Kitô khi Người c̣n sống trên trần gian (xem Gioan 1:51).

 

-Điều thứ 9:

Các thánh Thiên Thần được sai đến phục vụ các kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn (xem Do Thái 1:14).

 

-Điều thứ 10:

Các thánh Thiên Thần loan truyền ư Chúa cứ đến giờ sẽ được thực hiện cho con người. (xem Luca 1:20)

 

-Điều thứ 11:

Các thánh Thiên Thần thợ gặt trong ngày tận thế (xem Mathêu 13:41-42).

 

-Điều thứ 12:

Các thánh Thiên Thần trấn giữ Giáo Hội Chúa Kitô đời đời trong Nước Trời (xem Khải Huyền 21:12).

 

4) Lần Hạt: ĐỌC 108 LẦN KINH “CHIÊN CON”

 

- Được chia ra làm 12 chục kinh: Kính 12 đạo quân Thiên Thần (Mathêu 26:53).

- Mỗi chục 9 kinh: Kính 9 phẩm thần (Isaia 6:2; Sáng Thế 3:24; Côlôsê 1:16; Êphêsô 1:21,3:10; Rôma 8:38; Giuđa 9; 1Thessalonica 4:16)

-Bắt đầu mỗi chục:

Ngắm theo thứ tự một điều Thánh Kinh mạc khải về các Thiên Thần để suy niệm cho cả chục kinh, rồi đọc một kinh Lạy Cha.

-Kết thúc mỗi chục:

Đọc một kinh Sáng Danh, đoạn than thở câu “Ư Nguyệnmột lần.

 

5) Dịp Đọc:

-Lễ Các Tổng Lănh Thiên Thần (29-9).

-Lễ Các Thiên Thần Bản Mạnh (2-10).

-Lễ Các Thánh Nam Nữ (1-11).