Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Năm Thánh 2000

 

 

V́ chủ trương hiệp thông với Ngày Giới Trẻ Thế Giới XV ở Rôma 8/2000, Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Năm Thánh 2000 của Liên Giáo Phận California chính là và thực sự là một Ngày Giới Trẻ Thế Giới rút gọn.

 

Bởi thế, về phương diện nội dung, Đại Hội này đă lấy cùng một chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới XV là “Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta” (Jn 1:14), cũng như muốn theo cùng một đường hướng của Ngày Giới Trẻ chung trong việc Học Hỏi Giáo Lư (qua sứ điệp của Đức Thánh Cha) và Đi Đường Thánh Giá.

 

Những ǵ liên quan đến việc Học Hỏi Giáo Lư và Đi Đường Thánh Giá cần thiết cho Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Năm Thánh 2000 của Liên Giáo Phận Nam California này đều được đúc kết trong hai phần chính sau đây của tập nhỏ này.

 

 

Vietnamese Catholic Youth Conference 2000  

In the spirit of communion with the Fifteenth World Youth Day in Rome in 8/2000, Vietnamese Catholic Youth Conference 2000 of Interdioceses in Southern California is a true domestic World Youth Day or the World Youth Day in miniature.

 

Due to this spirit of communion, in its content, Vietnamese Catholic Youth Conference 2000 has its theme like the Fifteenth World Youth Day: “The Word became flesh and dwelt among us” (Jn 1:14) - God became man and dwelt among us, and has two main activities including learning Catechism of Catholic Church through the Holy Father’s message and making Stations of the Cross.

 

Everything relating to these activities needed to this Conference is consisted of in the following two major parts.