NHẬP ĐỀ 

 

Ngày Giới Trẻ

 

 

Được dựng nên theo h́nh ảnh Thiên Chúa và giống như Thiên Chúa, con người nam cũng như nữ tự nhiên hướng về Thiên Chúa, khao khát Thiên Chúa và t́m kiếm Thiên Chúa, cho đến khi gặp được Ngài trong tinh thần và chân lư họ mới được hoàn toàn măn nguyện và hạnh phúc.

 

Thế nhưng, cảm nghiệm Kitô hữu cho thấy, con người nói chung và giới trẻ nói riêng, không thể nào gặp được Thiên Chúa Toàn Chân, Toàn Thiện và Toàn Mỹ ngoài một ḿnh Đức Giêsu Kitô, Đấng là Thiên Chúa thật và là Người thật, là Thiên Chúa làm Người ở giữa chúng ta.

 

Để giới trẻ có thể dễ dàng gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, từ năm 1985, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đă ngỏ ư định muốn tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới cho họ. Chính ngài đă minh định mục đích và ư nghĩa chính yếu của ngày này liên quan đến việc giới trẻ gặp gỡ Chúa Kitô như sau:

 

·         ’Ngày Giới Trẻ’ đúng nghĩa là cuộc tiến lên đón gặp Thiên Chúa, Đấng đă đi vào lịch sử loài người qua Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô”.

 

(Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II,

Huấn Từ cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới chung lần thứ I tại Rôma, 25/3/1986,

tuần san L’O sservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, phát hành ngày 1-4-1986, trang 9)

 

 

INTRODUCTION

 

 

Youth Day

 

 Created according to God’s image and His likeness, human creatures, both male and female, naturally tend toward God, long for Him and search for Him until they encounter with Him in spirit and truth, who is their ultimate fulfillment and  eternal happiness.

 

However, according to Christian experience, human being in general and young people in particular can not find God, Who is All-Truth, All-Goodness and All-Beauty, except only in Jesus Christ, Who is a true God and true Man, the God among us.

 

In order that youth is better to encounter with Christ, since 1985, Pope John Paul II wanted to promote the World Youth Day for them. He himself clearly indicated the fundamental meaning or purpose of this day regarding encounter of youth with Christ as follows:

 

·        ’Youth Day’ means precisely this: to go to meet God, who has entered human history through the Paschal Mystery of Jesus Christ.”

 

(L’O sservatore Romano, English edition, 4/1/1986, pg 9)

 

 

Tuyên Xưng Đức Tin

 

 

Tuy nhiên, để thực sự giúp cho giới trẻ có thể gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, cũng theo Đức Thánh Cha, Ngày Giới Trẻ nói chung phải có làm sao để giới trẻ tham dự có thể ư thức và mạnh mẽ cùng với Giáo Hội tuyên xưng đức tin của ḿnh vào Chúa Kitô:

 

·         “Giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới đang tụ họp lại để tuyên xưng đức tin của Giáo Hội là: chỉ có trong Chúa Kitô chúng ta mới có thể đạt đến trọn vẹn sự thật về thân phận con người chúng ta cùng với định mệnh đời đời của chúng ta. Chỉ có ở nơi Chúa Kitô con người nam nữ mới có thể t́m thấy những giải đáp cho những vấn nạn tối hậu làm họ bối rối. Chỉ có ở nơi Chúa Kitô họ mới có thể hoàn toàn hiểu được phẩm giá của họ như là những con người được Thiên Chúa dựng nên và yêu thương”.

 

(Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Huấn Từ ngỏ với Hội Đồng Giới Trẻ Quốc Tế tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới VIII

tại Denver, Hoa Kỳ ngày 14-8-1993; The Pope Speaks, Vol.39, 3-4/1994)

 

·          Giới trẻ thân mến, các con cũng là những người lănh nhận và là những người đảm nhận gia sản này: ‘Đó là đức tin của chúng ta. Đó là đức tin của Giáo Hội. Và chúng ta hănh diện tuyên xưng đức tin ấy, trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta’. Chúng ta sẽ cùng nhau công bố gia sản này vào dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới tới đây, ngày mà Cha hy vọng là sẽ có rất nhiều người trong các con tham dự”.

 

(Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II,

Sứ Điệp gửi Giới Trẻ nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới XV, 8/2000,

Tuần San L’Osservatore Romano, bản Anh ngữ, 7/7/1999)

 

 

Profession of Faith

 

 

 

However, to become real means of meeting Christ for youth, also per the Holy Father, a Youth Day in general needs to find some way to make them be able to consciously and firmly profess their faith with the Church:

 

 

·         Young people from all over the world are gathering to profess the Church’s faith that in Jesus Christ we can come to the full truth about our human condition and our eternal destiny. Only in Christ can men and women find answers to the ultimate questions that trouble them. Only in Christ can they fully understand their dignity as persons created and loved by God.”

 

(Pope John Paul II, Adderess to International Youth Forum in the eighth World Youth Day in Denver 8/14//1993;

The Pope Speaks, Vol.39, 3-4/1994)

 

·         You too, dear young people, are the receivers and the trustees of this heritage: ‘This is our faith. This is the faith of the Church. And we are proud to profess it, in Jesus Christ Our Lord’ (Roman Pontifical, Rite of Confirmation). We will proclaim it together on the occasion of the next World Youth Day, in which I hope very many of you will take part.”

 

(Pope John Paul II, Message to Worth Youth on the occasion of the fifteenth  World Youth Day in Rome 8/2000;,

L’Osservatore Romano, English edition, 7/7/1999)

 

Lời Chúa và Thập Giá

 

 

Kitô hữu nói chung và giới trẻ Công giáo nói riêng chỉ có thể cùng với Giáo Hội ư thức và mạnh mẽ tuyên xưng đức tin của ḿnh vào Chúa Kitô, ở chỗ t́m gặp Người nơi Thập Giá của Người cũng như nơi Lời của Người.

 

·          “Giới trẻ t́m Chúa nơi tâm điểm của mầu nhiệm vượt qua. Mầu nhiệm của Thập Giá hiển vinh trở nên một tặng ân cao cả cho họ và thành một dấu chứng đức tin trưởng thành... Giới trẻ thân mến, các con hăy hân hoan đi gặp Chúa Kitô, Đấng làm hoan lạc tuổi trẻ của các con. Các con hăy t́m gặp Người bằng việc gắn bó với lời của Người và với sự hiện diện mầu nhiệm của Người trong Giáo Hội cũng như trong các bí tích. Các con hăy sống với Người bằng tấm ḷng trung thành với Phúc Âm của Người: đúng, Phúc Âm th́ đ̣i hỏi ngặt nghèo nhưng đồng thời cũng là nguồn hy vọng duy nhất và là nguồn hạnh phúc đích thực”.

 

(Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II,

bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá 28/3/1999 cho Ngày Giới Trẻ XIV,

tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngữ, 31/3/1999)

 

Đó là lư do tại sao Giáo Hội tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới nào ở khắp nơi trên thế giới ngay từ đầu cho tới nay bao giờ cũng có hai việc nồng cốt đặc biệt không thể thiếu, đó là việc giới trẻ Học Hỏi Giáo Lư của Giáo Hội Công Giáo và Đi Đường Thánh Giá.

  

The Cross and The Word

 

 

Christian in general and Catholic youth in particular can consciously and firmly profess their faith in Christ with the Church only when they try to find Him in His Cross and Word.

 

·        They seek the Lord in the heart of the paschal mystery. The mystery of the glorious Cross becomes for them the great gift and sign of a mature faith. Dear young people, go joyfully to meet Christ, who gladdens your youth. See him and meet him by clinging to his word and his mysterious presence in the Church and the sacraments. Live with him in fidelity to his Gospel: demanding, it is true, but at the same time the only source of hope and true happiness.

 

(Pope John Paul II, Homily in Palm Sunday Mass on 3/28/1999 for the 14th World Youth Day, L’Osservatore Romano, English edition, 3/31/1999)

 

That’s the reason why whenever and wherever the World Youth Day is celebrated it always has two indispensable and constructive activities which are learning Catechisms of Catholic Church and making the Station of the Cross.