12- TÀI NĂNG VÀ VIỆC LÀM 

 

M

ối liên kết giữa gia đ́nh với xă hội là quê cha đất tổ dần dần tiến đến việc bao gồm cả đề tài có liên hệ chặt chẽ với dụ ngôn về tài năng. V́ từ từ qúi bạn nhận ra “tài năng” hay “các tài năng” mà mỗi một người trong qúi bạn có, rồi qúi bạn bắt đầu sử dụng chúng bằng một đường lối sáng tạo, qúi bạn bắt đầu phát triển chúng. Qúi bạn thực hiện điều này qua việc làm của ḿnh.

 

Về phương diện việc làm này, có vô số những chiều hướng, khả năng và xu hướng! Tôi sẽ không cố gắng để liệt kê chúng ra ở đây, ngay cả bằng cách nêu lên ví dụ nữa, v́ kể thiếu sót c̣n tại hại hơn là việc Tôi có thể liệt kê. Bởi thế, Tôi sẽ tạm đảm nhận tất cả những ǵ là khác nhau và đa dạng nơi các chiều hướng. Việc làm cũng cho thấy cái phong phú đa diện nơi những khám phá do tuổi trẻ thực hiện bằng làm việc. Theo Phúc Âm, chúng ta có thể nói tuổi trẻ là thời gian để nhận thức được các tài năng. Nó cũng là thời gian người ta bắt đầu đi trên nhiều nẻo đường, dọc theo tất cả mọi hoạt động, mọi việc làm và mọi sáng tạo nhân bản đă từng phát triển và vẫn c̣n tiếp tục phát triển.

 

Tôi hy vọng tất cả qúi bạn sẽ khám phá ra chính bản thân ḿnh dọc theo những nẻo đường này. Tôi hy vọng qúi bạn sẽ hứng thú, khôn ngoan và nhiệt liệt khởi tiến trên những nẻo đường này. Việc làm – tất cả mọi việc làm – được gắn liền với cố gắng: “Ngươi sẽ đổ mồ hôi mới có của ăn” (Gn.3:19), và kinh nghiệm trong việc khổ công làm việc cũng đă được mỗi một người trong qúi bạn cảm thấy ngay từ những năm đầu đời của ḿnh. Tuy nhiên, việc làm  đồng thời cũng đặc biệt h́nh thành con người, và theo một nghĩa nào đó, tác tạo con người.

 

Sự kiện này không những ám chỉ về việc học hành hay việc làm về tâm linh hoặc về trí tuệ nói chung, mà c̣n ám chỉ cả những loại việc làm về thể xác tầm thường có vẻ như không có ǵ là “sáng tạo”.

 

Thứ việc làm nói lên đặc tính của giai đoạn tuổi trẻ, trước hết, là việc sửa soạn để làm việc của người lớn, do đó, nó lại dính dáng đến học đường. Bởi thế, khi Tôi viết những lời này cho giới trẻ qúi bạn, Tôi đang nghĩ đến tất cả các trường học trên khắp thế giới mà cuộc sống trẻ trung của qúi bạn đă nhiều năm miệt mài, ở các tŕnh độ mỗi ngày một cao hơn, tùy theo khả năng phát triển trí khôn và các xu hướng của ḿnh: từ tiểu học tới đại học. Tôi cũng đang nghĩ đến tất cả những người lớn, nghĩ đến các người anh em và chị em của Tôi, thành phần là giáo viên và huấn viên của qúi bạn, những vị hướng dẫn tâm trí và tính nết giới trẻ của qúi bạn. Công việc của họ cao cả biết bao! Họ mang một trách nhiệm đặc biệt là chừng nào! Thế nhưng, công lao của họ cũng lớn lao biết mấy!

 

Sau hết, Tôi đang nghĩ đến những nhóm giới trẻ, bạn bè đồng lứa tuổi của qúi bạn, thành phần – nhất là ở trong một số xă hội và hoàn cảnh – không được dịp học hành, ngay cả ở bậc tiểu học. Sự kiện này là một thách đố măi măi cho tất cả những ai có trách nhiệm đối với việc giáo dục thuộc lănh vực quốc gia và quốc tế, trong việc làm sao cho t́nh trạng này được cải tiến một cách thích đáng. V́ giáo dục là một trong những lợi ích căn bản cho nền văn minh của nhân loại. Nó đặc biệt quan trọng đối với giới trẻ. Tương lai của toàn thể nhân loại phần lớn lệ thuộc vào nó.

 

Tuy nhiên, khi chúng ta bàn đến vấn đề giáo dục, học vấn, học biết và học đường, phải để ư đến một vấn đề hết sức quan trọng đối với con người, nhất là đối với giới trẻ. Đó là vấn đề sự thật. Sự thật là ánh sáng của trí khôn con người. Nếu từ thời tuổi trẻ, trí khôn t́m kiếm để nhận biết thực tại qua nhiều khía cạnh của nó, là nó muốn đạt được sự thật: muốn sống sự thật. Tâm linh con người được cấu tạo nên như thế. Nguyện vọng sâu xa và việc thể hiện của tâm linh con người đó là đói khát sự thật. 

 

Chúa Kitô phán: “Qúi vị sẽ nhận biết sự thật và sự thật sẽ giải thoát qúi vị” (Jn.8:32). Chắc chắn đó là một trong những lời quan trọng nhất được chứa đựng nơi Phúc Âm. V́ những lời này nói về con người toàn diện. Những lời ấy cho thấy phẩm giá và thân phận cao cả xứng hợp với con người được kiến tạo từ bên trong, theo những chiều kích của tâm linh con người như thế nào. Thứ kiến thức giải thoát con người - một con người mù chữ cũng có thể có được thứ kiến thức này - không lệ thuộc vào nguyên việc giáo dục, ngay cả việc giáo dục ở cấp bậc đại học; tuy nhiên, giáo dục, kiến thức khoa học về thực tại, phải phục vụ cho phẩm giá con người. Thế nên, nó cũng phải phục vụ cho cả sự thật nữa.

 

Việc phục vụ cho sự thật cũng được thực thi nơi công việc qúi bạn được kêu gọi để làm khi qúi bạn hoàn thành chương tŕnh giáo dục của ḿnh. Nơi học đường, qúi bạn phải thâu đạt được chương tŕnh giáo dục của ḿnh. Nơi học đường, qúi bạn phải thâu đạt được những năng khiếu về trí tuệ, kỹ thuật và thực tiễn là những ǵ làm cho qúi bạn đóng vai tṛ hữu dụng của ḿnh trong thế giới cao cả của việc con người làm. Tuy nhiên, nếu thực sự học đường sửa soạn cho qúi bạn làm việc, kể cả việc tay chân, th́ chính việc làm thực sự cũng là một học đường chỉ dạy cho biết những giá trị cao trọng và quan trọng: một việc làm như thế hùng hồn cho thấy rằng ḿnh đă đóng góp hữu hiệu vào việc xây dựng văn hóa loài người.

 

Tuy nhiên, trong mối liên hệ giữa giáo dục và việc làm ấy, mối liên hệ nói lên đặc tính của xă hội ngày nay,  có những vấn đề rất nghiêm trọng về đời sống thực tiễn. Tôi đang có ư nói riêng đến nạn thất nghiệp, và nói chung đến nạn thiếu việc đang gây nên các khó khăn dưới nhiều h́nh thức khác nhau cho giới trẻ trên khắp thế giới. Như qúi bạn qúa rơ, cái nạn này c̣n gói ghém cả những vấn đề khác, những vấn đề mà ngay từ khi qúi bạn c̣n ngồi trên ghế nhà trường đă làm mờ mịt cả chân trời tương lai của qúi bạn. Qúi bạn tự hỏi ḿnh: Xă hội có cần đến tôi chăng? Tôi c̣n có thể t́m thấy một thứ việc làm giúp cho tôi sống tự lập mưu sinh được chăng? Để tôi có thể tự ḿnh gầy dựng cho ḿnh một gia đ́nh với đầy đủ điều kiện sống xứng đáng, quan trọng nhất là có lấy được một mái nhà hay chăng? Tóm lại, có thực sự là xă hội đang chờ đợi việc đóng góp của tôi chăng?

 

Tính cách nghiêm trọng của những vấn đề này thúc đẩy Tôi, một lần nữa, nhắc nhở các chính quyền và tất cả những ai có trách nhiệm về kinh tế cũng như về việc phát triển các dân nước rằng, làm việc là một quyền lợi của con người; bởi thế, nó cần phải được bảo đảm bằng việc hết sức cẩn thận để ư đến nó, và bằng việc tập trung đường lối kinh tế để có đủ công ăn việc làm cho mọi người, nhất là cho giới trẻ, thành phần rất thường trở nên nạn nhân của nạn thất nghiệp ngày nay. Tất cả chúng ta đều tin tưởng là “làm việc là một điều tốt cho con người – một điều tốt cho nhân tính của họ – v́ nhờ làm việc, con người chẳng những biến đổi thiên nhiên, thích ứng nó với nhu cầu của ḿnh, mà c̣n đạt tới tầm vóc hoàn toàn là một con người, mà thực sự ở một nghĩa nào đó, làm cho họ trở thành ‘một con người hơn’” (Tông Thư Laborem Exercens: AAS 73 –1981 – 599f).