4- THIÊN CHÚA LÀ T̀NH YÊU

 

 

C

húa Kitô đă trả lời cho người bạn trẻ trong Phúc Âm. Người nói: “Không ai nhân lành ngoại trừ một ḿnh Thiên Chúa”. Chúng ta đă nghe thấy điều người bạn trẻ hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm ǵ để được sự sống đời đời?” Tôi phải làm thế nào để cuộc sống của tôi có ư nghĩa và giá trị? Chúng ta có thể chuyển nghĩa câu hỏi của anh ta sang ngôn từ của thời đại chúng ta. Theo chiều hướng này, câu trả lời của Chúa Kitô có nghĩa là: chỉ có một ḿnh Thiên Chúa là nền tảng tối hậu cho tất cả mọi giá trị; chỉ có một ḿnh Ngài mới ban cho cuộc sống làm người của chúng ta ư nghĩa vĩnh viễn mà thôi.

 

Chỉ có một ḿnh Thiên Chúa là nhân lành, nghĩa là: nơi Ngài và nơi một ḿnh Ngài tất cả giá trị được bắt nguồn và đạt thành; Ngài là “Alpha và Omega, là nguyên thủy và là cùng đích” (Rev.21:6). Chỉ ở nơi một ḿnh Ngài các giá trị mới có tính chất chuyên chính và vĩnh viễn xác thật. Không có Ngài – tức không căn cứ vào Thiên Chúa – toàn thể thế giới giá trị tự nhiên thực sự bị lơ lửng trong một khoảng trống hoàn toàn rỗng không. Nó cũng mất đi tính cách tỏ tường, tính cách minh nhiên của ḿnh. Sự dữ được đặt lên như là một sự lành và chính sự lành lại bị chối bỏ. Chúng ta lại không thấy điều này với chính cảm nghiệm về thời đại của chúng ta hay sao, thời mà Thiên Chúa đă bị loại trừ khỏi những giới hạn của định giá, của phán đoán và của tác hành?

 

Tại sao chỉ có một ḿnh Thiên Chúa nhân lành? Bởi v́ Ngài là t́nh yêu. Chúa Kitô đă đưa ra câu trả lời này bằng những lời của Phúc Âm, nhất là bằng chứng từ của cuộc sống cũng như cái chết của ḿnh: “Thiên Chúa đă yêu thế gian đến nỗi đă ban Con một ḿnh” (Jn.3:16). Thiên Chúa nhân lành thực sự v́ Ngài “là t́nh yêu” (1Jn.4:8,16).

 

Như chúng ta đă nói, vấn đề về giá trị của đời sống, về ư nghĩa của đời sống, làm nên một phần nơi kho tàng tuổi trẻ. Nó đến từ tâm điểm của những sự phong phú dồi dào và lo âu được gắn liền với dự án phải được đảm nhận và thực hiện cho cuộc sống.

 

C̣n hơn thế nữa, khi tuổi trẻ được thử thách bởi khổ đau nơi bản thân ḿnh, hay thực sự nhận thấy khổ đau nơi người khác; khi tuổi trẻ bị kinh hoàng khi nh́n thấy đủ thứ sự dữ xẩy ra trên đời; sau hết, khi tuổi trẻ phải đối diện với mầu nhiệm tội lỗi, với lỗi lầm của loài người (mầu nhiệm lầm lỗi) (x.2Thes 2:7). Câu giải đáp của Chúa Kitô là thế này: “Chỉ có một ḿnh Thiên Chúa là nhân lành”; chỉ có một ḿnh Thiên Chúa là t́nh yêu. Câu giải đáp này xem ra khó khăn, song cũng mạnh mẽ và chân thật; tự nó là một giải quyết tối hậu.Û Qúi bạn trẻ ơi, Tôi cầu xin biết bao để qúi bạn nghe được câu giải đáp của Chúa Kitô bằng một cách thế riêng tư nhất có thể; để qúi bạn t́m thấy con đường nội tâm giúp qúi bạn thấu triệt được nó, chấp nhận nó và làm cho nó nên trọn!

 

Chúa Kitô là như thế trong cuộc đối thoại với người bạn trẻ. Chúa Kitô là như thế trong cuộc đối thoại với mỗi một người trong qúi bạn. Khi qúi bạn thưa: “Lạy Thầy nhân lành” th́ Người hỏi “Tại sao các con gọi Ta là nhân lành? Không có ai nhân lành ngoại trừ một ḿnh Thiên Chúa”. Bởi thế mà sự kiện Ta nhân lành cũng là sự kiện cho thấy Thiên Chúa. “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Jn.14:9). Chúa Kitô đă phán như thế, Người là tôn sư và là thân hữu, là Chúa Kitô tử giá và phục sinh: Người luôn luôn là thế, hôm qua, hôm nay và muôn đời (x.Heb.13:8).

 

Đó là cốt lơi, là điểm thiết yếu trong câu giải đáp cho những vấn đề mà giới trẻ qúi bạn đặt ra cho Người, bởi kho tàng ở trong qúi bạn, một kho tàng vùi sâu trong tuổi trẻ của qúi bạn. Tuổi trẻ của qúi bạn mở ra trước qúi bạn những tầm nh́n khác nhau; nó cống hiến cho qúi bạn dự án hoạt động cho cả cuộc sống của qúi bạn. Từ đó mới có vấn đề về các giá trị; từ đó mới có vấn đề về ư nghĩa cuộc đời, về sự thật, về sự thiện và về sự dữ. Trong khi giải đáp cho qúi bạn, Chúa Kitô bảo qúi bạn hăy qui hướng tất cả mọi sự ấy cho Thiên Chúa, đồng thời Người cũng tỏ cho qúi bạn biết nguồn mạch và nền tảng những điều ấy là ǵ nơi bản thân qúi bạn. V́ mỗi một người trong qúi bạn đều là h́nh ảnh và giống như Thiên Chúa ở ngay nơi tác động tạo thành của Ngài (x. Gn.1:26). Chính h́nh ảnh và nét tương tự này làm cho qúi bạn đặt ra những vấn đề qúi bạn cần phải tự vấn. Những vấn đề này cho thấy rằng không có Thiên Chúa con người không thể hiểu biết về bản thân, cũng như không có Thiên Chúa thậm chí con người cũng không thể làm cho bản thân ḿnh nên trọn. Chúa Giêsu Kitô đến trần gian trước hết để làm cho mỗi người chúng ta nhận ra điều này. Không có Người, chiều kích căn bản nơi sự thật về con người này sẽ dễ ch́m vào lu mờ. Tuy nhiên, “sự sáng đă đến trong thế gian” (Jn.3:19; x.1:9), “và tối tăm không át nổi ánh sáng” (Jn.1:5).