HẠNH-PHÚC LÀ VIÊN-MĂN YÊU-THƯƠNG

Tổng Quan

 

Vào Đời 

Phần Nhất

MÔI SINH CỦA T̀NH YÊU

    1.- Hữu Thể Con Người

    2.- Hiện Thể Con Người

    3.- Năng Thể Con Người

Kết Phần I

Phần Hai

BẢN CHẤT CỦA T̀NH YÊU

    4.- Chân

    5.- Thiện

    6.- Mỹ

Kết Phần II

Phần Ba

KHUYNH HƯỚNG CỦA T̀NH YÊU

    7.- Vị Tha

    8.- Chia Sẻ

    9.- Hiệp Nhất

Kết Phần IIII

Phần Bốn

TẦM VÓC CỦA T̀NH YÊU

    10- Công Chính

    11- Tốt Lành

    12- Khôn Ngoan

Kết Phần IV

 

Tổng Kết

 

Phụ Đề

 

 

 Kỷ Vật

 cho

 Ngày Thành Hôn 7 Năm

 6/8/1983-1990

 để

biệt tặng

Người Vợ Dấu Ái

Đệ Nhất Đồng Loại của tôi:

BÙI THÚY NGA!

Nơi Nàng,

Tôi đă t́m gặp và

đang sống với  chính bản thân Ḿnh,

và,

Qua Nàng,

Tôi liên hợp với hết mọi người

Đồng Loại thân yêu của Tôi!

 

Cao-Tấn-Tĩnh 

CAO-BÙI XUẤT BẢN

 Copyright 1990 by Cao Tấn Tĩnh