HY ĐẾN VỚI CHA

 

(Mt 11:28)

 

 

 

 

 

Đừng Sợ, Hy Mở Rộng Cửa Cho Cha Kit

 

(ĐTC Gioan Phaol II ngy 22/10/1978

v Biển Đức XVI ngy 24/4/2005)

 

 

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Tuyển Hợp v Chuyển Dịch

Những Lời Chủ Đề

Cha Gisu tm sự với cc Linh Hồn Ưu Tuyển

Thnh Faustina v Gitruđ

Nữ Tu Josepha v Maria Trinity