LNG THƯƠNG XT CHA TRONG HỒN CON

Nhật k của Chị Thnh Faustina về Lng Thương Xt Cha

(những trch đoạn được chuyển dịch theo chủ đề)

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch

1.   Thin Cha Ton Thiện: Đấng Bị Tội Phạm 

2.   Con Người Hn Yếu: Nạn Nhn Tội Phạm

3.   Muối Ướp Thế Gian: Đền Cứu Tội Phạm

4.   Thin Cha Yu Thương: Mạch Nguồn n Phc

5.   Knh Mến Thin Cha: Say Thỏa n Phc

6.   Yu Thương Tha Nhn: Trn Chia n Phc