11- Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu 

Bí Tích Sự Sống

 

 

Chiêm Ngắm Lời Chúa là Thần Linh:

 

A.        "Chúa Giêsu nói cùng các đám đông người Do Thái rằng: 'Chính Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời' bánh Ta sẽ ban là thịt của Ta để cho thế gian sự sống... V́ thịt Ta là của ăn thật và máu Ta là của uống thật. Ai sinh dưỡng bằng thịt Ta và uống máu Ta th́ ở trong Ta và Ta ở trong họ. Như Cha là Đấng có sự sống đă sai Ta và Ta có sự sống bởi Cha thế nào, th́ người nào sinh dưỡng nhờ Ta cũng sẽ có sự sống bởi Ta như vậy. Đây là bánh từ trời xuống. Không phải như cha ông của qúi vị đă ăn và đă chết, ai sinh dưỡng bởi bánh này sẽ sống muôn đời'": "Moisen nói với dân chúng: 'Hăy nhớ lại đến nay đă 40 năm Chúa là Thiên Chúa của các người đă dẫn dắt suốt cuộc hành tŕnh của các người trong sa mạc như thế nào, để có thể thử thách các người bằng đau thương và để xem các người có ư định giữ các giới lệnh của Ngài chăng. Bởi thế, Ngài để cho các người bị đói khổ, rồi đă dưỡng nuôi các người bằng manna, một thứ lương thực mới lạ đối với các người và cha ông các người, để tỏ cho các người thấy rằng con người không chỉ nguyên sống bằng bánh ăn, mà c̣n bởi mọi lời phát ra từ miệng của Chúa'" - "Giêrusalem hỡi, hăy ngợi khen Chúa"' "V́ có một ổ bánh, nên dù là nhiều, chúng ta cũng là một thân thể, v́ tất cả chúng ta đều dự phần cùng một ổ bánh".

B-        "Vào ngày thứ nhất của Lễ Bánh Không Men, ngày theo thói tục hiến tế con chiên vượt qua... Trong bữa ăn, Người (Chúa Giêsu) cầm lấy bánh, chúc lành cho bánh rồi bẻ bánh ra mà trao cho họ (các môn đệ). Người phán: 'Các con hăy nhận lấy bánh này, bánh này là thân xác của Thày'. Cũng thế, Người cầm lấy chén, tạ ơn rồi chuyền chén ấy cho họ và họ tất cả đều uống chén này. Người phán cùng họ: 'Đây là máu Thày, máu của giao ước, cần phải đổ ra cho nhiều người. Thày bảo thật cho các con hay, Thày sẽ không bao giờ uống trái nho nữa cho đến ngày Thày uống lại nó trong vương quốc của Thiên Chúa' Sau khi hát xong các bài ca chúc tụng, các ngài đi bộ đến Núi Cây Olive": "Khi sai một số người trẻ trong dân -ch Diên hiến dâng những của lễ toàn thiêu và lễ hiến tế lên Chúa những con ḅ non như những hiến dâng an b́nh, Moisen cầm lấy một nửa số máu cho vào trong một cái tô lớn' c̣n một nửa kia ông rẩy trên bàn thờ. Cầm lấy cuốn sách giao ước, ông đọc sách lớn tiếng cho dân chúng, họ đáp lại: 'Tất cả những ǵ Chúa đă phán, chúng tôi sẽ nghe theo và thực hiện'. Rồi ông lấy máu vẩy trên dân chúng mà nói: 'Đây là máu của giao ước Chúa đă thiết lập với các người theo như tất cả những lời này của Ngài'" - "Tôi sẽ lănh chén cứu độ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa"' "Khi Đức Kitô đến như một vị thượng tế của những điều lành thánh phải hiện thực, th́ Người đă vào cung thánh một lần vĩnh viễn, vượt qua nhà tạm cao cả hơn và trọn hảo hơn, không phải do bàn tay tạo nên, nghĩa là không thuộc về tạo vật này. Người đă vào không phải bằng máu của các con dê hay ḅ tơ, song bằng máu riêng của ḿnh, và đă chiếm lấy được ơn cứu chuộc đời đời. V́ nếu máu của các con dê và các con ḅ non, cũng như việc vẩy tro của con ḅ non có thể thánh hóa những ai bị ô nhơ để xác thịt của họ được tẩy sạch, th́ máu của Đức Kitô, Đấng nhờ thần trí vĩnh cửu đă hiến dâng chính ḿnh tinh tuyền lên Thiên Chúa, lại không thanh tẩy hơn thế nữa lương tâm của chúng ta cho khỏi những việc làm chết chóc để tôn thờ Thiên Chúa hằng sống hay sao?

C-        "Chúa Giêsu nói cùng các đám đông về vương quốc của Thiên Chúa... Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ của Người: 'Các con hăy cho họ ngồi xuống thành những nhóm 50 người hay đại khái như vậy'. Các ngài làm theo các lời chỉ dẫn của Người cho tất cả họ ngồi lại. Rồi, cầm lấy năm ổ bánh và hai con cá, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng trên chúng, bẻ chúng ra và trao chúng cho các môn đệ để phân phát cho đám đông. Họ tất cả đă ăn cho đến khi no đủ. Phần họ bỏ lại, dư thừa, được đầy 12 thúng": "Melkisêđê, vua của Salem, đă mang theo bánh và rượu, rồi với tư cách là một vị tư tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông đă chúc phúc cho Abram bằng những lời này: 'Phúc cho Abram bởi Thiên Chúa Tối Cao, Đấng tạo thành trời đất' và chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao, Đấng đă trao các địch thù vào tay ông'" - "Con là thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkisêđê"' "Tôi đă lănh nhận từ Chúa điều tôi truyền lại cho anh em, đó là, vào đêm Người bị bội phản, Chúa Giêsu đă cầm lấy bánh, sau khi tạ ơn, bẻ bánh ra mà phán: 'Này là ḿnh Ta hiến cho các con. Các con hăy làm việc này mà nhớ đến Ta'. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, mà nói: 'Chén này là giao ước mới trong máu Ta. Mỗi khi uống chén này, các con hăy làm mà nhớ đến Ta'. Bởi vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này và uống chén này là anh em công bố cái chết của Chúa cho tới khi Người đến".

 

 

Cảm Nghiệm Lời Chúa là Sự Sống:

 

Ḿnh Máu Chúa Giêsu: Bí Tích Sự Sống. Ba bài đọc Phúc Âm trong Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay rơ ràng đă được Giáo Hội chọn lựa làm sao cho thích hợp để nói lên ư nghĩa sâu nhiệm của lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu, Bí Tích Sự Sống. Đây là điều dĩ nhiên đối với bài đọc của các Thánh Lễ. Tuy nhiên, trong Thánh Lễ kính Ḿnh Máu Thánh Chúa này, các bài đọc Phúc Âm được chọn một cách ngoại lệ hơn.

 

Tính cách ngoại lệ thứ nhất là ở chỗ, các bài Phúc Âm, thường lệ, được Giáo Hội thứ tự chọn theo bộ ba Phúc Âm Nhất Lăm: năm A theo Phúc Âm thánh Mathêu, năm B theo Phúc Âm thánh Marcô và năm C theo Phúc Âm thánh Luca. Thế nhưng, trong Thánh Lễ kính Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu hôm nay, bài Phúc Âm năm A lại theo thánh Gioan, trong khi hai bài Phúc Âm năm B và C vẫn giữ nguyên không có ǵ thay đổi, năm B vẫn theo thánh Marcô và năm C vẫn theo thánh Luca.

 

Tính cách ngoại lệ thứ hai là ở chỗ, các bài đọc Phúc Âm, một khi được chọn theo bộ ba Phúc Âm Nhất Lăm, thường giống nhau về nội dung, chẳng hạn, trong lễ kính Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu này, nội dung của ba bài đọc Phúc Âm có thể cùng nói về việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể như Phúc Âm năm B theo thánh Marcô, hay về việc Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều như Phúc Âm năm C theo thánh Luca. Đằng này, tuy cả bộ ba Phúc Âm Nhất Lăm đều tŕnh thuật lại hai biến cố này, chứ không phải là thiếu, đó là việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể và việc Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều, thế mà, Giáo Hội vẫn không chọn các bài Phúc Âm có tính cách song song đồng nhất như thế, cho bằng chọn ba bài Phúc Âm có tính cách tuy khác biệt song lại hết sức ăn khớp với nhau, được phản ảnh qua nội dung của ba bài có một liên hệ mật thiết với nhau.

 

Thật vậy, cả ba bài đọc Phúc Âm được Giáo Hội chọn cho lễ kính Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu này, tuy không song hành với nhau về h́nh thức, song rất ăn khớp với nhau về nội dung. Ở chỗ, bài Phúc Âm năm A theo thánh Gioan nói về bản chất của Bí Tích Thánh Thể: Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu là bánh ban cho thế gian sự sống' bài Phúc Âm năm B theo thánh Marcô nói về tính cách của Bí Tích Thánh Thể: Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu là một hy tế cứu độ trần gian' và bài Phúc Âm năm C theo thánh Luca nói về việc thừa tác cho Bí Tích Thánh Thể: Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu được trao cho các vị thừa tác viên tư tế cử hành và phân phối.

 

Trước hết, về bản chất của Bí Tích Thánh Thể: Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu là bánh ban cho thế gian sự sống. Đây là đề tài của Phụng Vụ Lời Chúa cho lễ kính Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu năm A. Trong bài Phúc Âm năm A theo thánh Gioan, Chúa Giêsu đă minh định bản chất của Bí Tích Thánh Thể mà Người đă có ư định thiết lập sau này, khi Người nói đến chung bản thân của Người cũng như riêng thân thể của Người. Chúa Giêsu đă minh định về chung bản thân của Người, khi phán: "Chính Ta là bánh hằng sống từ trời xuống". Chúa Giêsu ngay sau đó cũng đă minh định riêng về thân thể của Người, khi phán: "Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời' bánh Ta sẽ ban là thịt của Ta để cho thế gian sự sống...". Chính "v́ thịt Ta là của ăn thật và máu Ta là của uống thật (như thế mà) ai sinh dưỡng bằng thịt Ta và uống máu Ta th́ ở trong Ta và Ta ở trong họ. Như Cha là Đấng có sự sống đă sai Ta và Ta có sự sống bởi Cha thế nào, th́ người nào sinh dưỡng nhờ Ta cũng sẽ có sự sống bởi Ta như vậy". Chính v́ "đây là bánh từ trời xuống. (Cho nên) không phải như cha ông của qúi vị đă ăn và đă chết, (trái lại) ai sinh dưỡng bởi bánh này sẽ sống muôn đời".

 

Ở đây, Chúa Giêsu đă phân định bản chất giữa hai loại bánh: "Manna" (bài đọc 1 năm A), dù là h́nh bóng báo trước "bánh hằng sống từ trời xuống", song tự bản chất của ḿnh, nó cũng chỉ là thứ bánh nuôi dân Do Thái trong sa mạc, một loại bánh nuôi phần xác mà "cha ông của (họ) đă ăn và đă chết", và "bánh (Người) sẽ ban", một loại bánh nuôi phần hồn, làm cho "ai sinh dưỡng bởi bánh này sẽ sống muôn đời", v́ bản chất của "bánh (Người) sẽ ban" này "là thịt của (Người) cho thế gian sự sống". Qủa thật, Chúa Giêsu đă thực hiện lời hứa về "bánh (Người) sẽ ban là thịt của (người) cho thế gian sự sống" khi Người chính thức lập Bí Tích Thánh Thể.

 

Sau nữa, về tính cách của Bí Tích Thánh Thể: Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu là một hy tế cứu độ trần gian. Đây là đề tài của Phụng Vụ Lời Chúa cho lễ kính Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu năm B. Bài Phúc Âm theo thánh Marcô năm B đă tŕnh thuật việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Nếu để ư sẽ thấy, ở đây, theo bài Phúc Âm năm B này, không hề nói đến việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Truyền Chức. Trong bộ ba Phúc Âm Nhất Lăm chỉ có Phúc Âm thánh Luca đề cập đến việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Truyền Chức thôi. Thế mà, bài Phúc Âm năm C theo thánh Luca được chọn cho lễ kính Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu hôm nay lại là bài Phúc Âm về việc Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều. Như thế có nghĩa là hôm nay, lễ kính Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu (năm B), Giáo Hội lợi dụng việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể để nhấn mạnh đặc biệt đến tính cách hy tế của Ḿnh Máu Thánh Người. 

 

Chính v́ thế, trong cả ba bài đọc, kể cả câu đáp ca, của lễ kính Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu năm B này, Giáo Hội đă chọn những bài đọc nói về "máu", về sự "cứu độ".

 

Theo bài Phúc Âm, trong khi Chúa Giêsu nói cách đơn giản về "thân xác của Thày", th́ Người lại nói dài và nói kỹ về Máu của Người: "Đây là máu Thày, máu của giao ước, cần phải đổ ra cho nhiều người. Thày bảo thật cho các con hay, Thày sẽ không bao giờ uống trái nho nữa cho đến ngày Thày uống lại nó trong vương quốc của Thiên Chúa".

 

Trong bài đọc thứ nhất, Máu mang ư nghĩa hy tế của Chúa Giêsu đă được biểu hiệu qua h́nh ảnh máu của một con vật hiến tế mà Moisen vẩy trên bàn thờ cũng như trên dân Chúa: "Khi sai một số người trẻ trong dân -ch Diên hiến dâng những của lễ toàn thiêu và lễ hiến tế lên Chúa những con ḅ non như những hiến dâng an b́nh, Moisen cầm lấy một nửa số máu cho vào trong một cái tô lớn' c̣n một nửa kia ông rẩy trên bàn thờ... Rồi ông lấy máu vẩy trên dân chúng mà nói: 'Đây là máu của giao ước Chúa đă thiết lập với các người theo như tất cả những lời này của Ngài". Câu đáp ca tuy không trực tiếp nói đến "máu" nhưng cũng phản ảnhỉết sức rơ ràng một ư nghĩa về hy tế cứu độ: "Tôi sẽ lănh chén cứu độ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa".

 

Bài đọc thứ hai càng nói rơ hơn đến ư nghĩa và tác dụng của "máu cứu độ": "Khi Đức Kitô đến như một vị thượng tế của những điều lành thánh phải hiện thực, th́ Người đă vào cung thánh một lần vĩnh viễn, vượt qua nhà tạm cao cả hơn và trọn hảo hơn, không phải do bàn tay tạo nên, nghĩa là không thuộc về tạo vật này. Người đă vào không phải bằng máu của các con dê hay ḅ tơ, song bằng máu riêng của ḿnh, và đă chiếm lấy được ơn cứu chuộc đời đời. V́ nếu máu của các con dê và các con ḅ non, cũng như việc vẩy tro của con ḅ non có thể thánh hóa những ai bị ô nhơ để xác thịt của họ được tẩy sạch, th́ máu của Đức Kitô, Đấng nhờ thần trí vĩnh cửu đă hiến dâng chính ḿnh tinh tuyền lên Thiên Chúa, lại không thanh tẩy hơn thế nữa lương tâm của chúng ta cho khỏi những việc làm chết chóc để tôn thờ Thiên Chúa hằng sống hay sao?"

Sau hết, về việc thừa tác cho Bí Tích Thánh Thể: Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu được trao cho các vị thừa tác viên tư tế cử hành và phân phối. Đây là đề tài của Phụng Vụ Lời Chúa cho lễ kính Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu năm C. Thật vậy, nội dung của cả ba bài đọc, kể cả câu đáp ca, đều đă chung qui về đề tài này.

 

Theo bài Phúc Âm, nói chung chỉ tŕnh thuật việc Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều mà nuôi đám dân chúng mải miết đi theo Người vào nơi xa vắng đă lâu để nghe lời giảng của Người. Thế nhưng, v́ bài Phúc Âm có liên hệ đến các bài đọc khác trong cùng chu kỳ Phụng Vụ (năm C), do đó, một cách sâu xa, bài Phúc Âm đă chú trọng đến vai tṛ của "các môn đệ của Người: 'Các con hăy cho họ ngồi xuống thành những nhóm 50 người hay đại khái như vậy'. Các ngài làm theo các lời chỉ dẫn của Người cho tất cả họ ngồi lại. Rồi, cầm lấy năm ổ bánh và hai con cá, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng trên chúng, bẻ chúng ra và trao chúng cho các môn đệ để phân phát cho đám đông. Họ tất cả đă ăn cho đến khi no đủ".

 

Trong bài đọc thứ hai, vai tṛ của vị Melkisêđê, như một vị tư tế, khi đối xử với Abram, đă được nổi bật như sau: "Melkisêđê, vua của Salem, đă mang theo bánh và rượu, rồi với tư cách là một vị tư tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông đă chúc phúc cho Abram bằng những lời này: 'Phúc cho Abram bởi Thiên Chúa Tối Cao, Đấng tạo thành trời đất' và chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao, Đấng đă trao các địch thù vào tay ông'".

Câu đáp ca nói đến xuất xứ thiên chức tư tế của Đức Kitô cũng như của các vị linh mục của Người: "Con là thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkisêđê".

 

Bài đọc thứ hai lập lại bài đọc trong Ngày Thứ Năm Tuần Thánh về việc Chúa Giêsu thiết lập cả Bí Tích Thánh Thể cũng như Bí Tích Truyền Chức Thánh. Tuy nhiên, ở đây, theo ư nghĩa cho toàn bộ Lời Chúa của chu kỳ Phụng Vụ năm C của lễ kính Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu, bài đọc thứ hai này chú trọng đến vai tṛ thừa tác tư tế hơn: "Tôi đă lănh nhận từ Chúa điều tôi truyền lại cho anh em, đó là, vào đêm Người bị bội phản, Chúa Giêsu đă cầm lấy bánh, sau khi tạ ơn, bẻ bánh ra mà phán: 'Này là ḿnh Ta hiến cho các con. Các con hăy làm việc này mà nhớ đến Ta'. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, mà nói: 'Chén này là giao ước mới trong máu Ta. Mỗi khi uống chén này, các con hăy làm mà nhớ đến Ta'. Bởi vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này và uống chén này là anh em công bố cái chết của Chúa cho tới khi Người đến".

 

            Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con "ngợi hken (Cha)" (đáp ca năm A), v́ Cha chẳng những tái sinh chúng con trong Bí Tích Rửa Tội, Cha c̣n dưỡng nuôi chúng con bằng Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu, hoa trái bởi cung ḷng Mẹ Maria đồng trinh. Xin cho chúng con luôn sống hiệp nhất với nhau: "V́ có một ổ bánh, nên dù là nhiều, chúng (con) cũng là một thân thể, v́ tất cả chúng (con) đều dự phần cùng một ổ bánh" (bài đọc 2 năm A).