13- Ma Thường Nin Hậu Phục Sinh

 

            Thật ra, Ma Thường Nin Hậu Phục Sinh được bắt đầu ngay từ Đại Lễ Cha Thnh Thần Hiện Xuống. Tuy nhin, v Đại Lễ Cha Thnh Thần Hiện Xuống cng với một số Lễ Trọng tiếp theo Đại Lễ ny c một tnh cch đặc biệt lin quan hết sức mật thiết với chủ đề "Cha Kit: Sự Sống Ti Sinh" cho ring Ma Phụng Vụ ny cũng như cho chung Phụng Nin đ mở mn cho Ma Thường Nin Hậu Phục Sinh ny, m cho tới nay, Ma Phụng Vụ Thường Nin mới tiếp tục trở về với cc Cha Nhật thường nin quanh năm. ("Thường nin" theo Phụng Nin ở đy c nghĩa l Ma Phụng Vụ khng phải l Ma Vọng v Ging Sinh, hay Ma Chay v Phục Sinh' v "quanh năm" ở đy c nghĩa l cc Cha Nhật của Ma Thường Nin khng trng vo cc Cha Nhật cử hnh những Lễ Đặc Biệt, như Đại Lễ Cha Thnh Thần Hiện Xuống, Lễ Trọng Thin Cha Ba Ngi, Lễ Trọng Mnh Mu Thnh Cha Gisu, v Lễ Trọng Cha Kit Vua (kết thc Ma Thường Nin).

            Ma Thường Nin, theo Phụng Nin, được Gio Hội chia lm hai giai đoạn: Hậu Ging Sinh v Hậu Phục Sinh. Ty theo nin lịch hằng năm, Ma Thường Nin Hậu Ging Sinh, (như trang 21 đ nhận định), được kết thc sớm nhất vo Cha Nhật thứ 5 v kết thc muộn nhất vo Cha Nhật thứ 9' v Ma Thường Nin Hậu Phục Sinh, (như trang 26 đ đề cập), sau Lễ Mnh Mu Thnh Cha Gisu, được bắt đầu sớm nhất vo Cha Nhật thứ 10 v muộn nhất vo Cha Nhật thứ 13. Ở đy, v Ma Thường Nin Hậu Ging Sinh đ được chấm dứt vo Cha Nhật thứ 9 (trang 138-142), do đ, Ma Thường Nin Hậu Phục Sinh sẽ lại được bắt đầu tiếp tục vo Cha Nhật thứ 10.