Nhập Đề 

Phụng Vụ Lời Chúa 

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

Thực Tại Lời Chúa: Mạc Khải

 

"Tự bản chất, Lời Chúa là ngôn từ, là đối thoại và là truyền đạt. Người đến để phục hồi sự truyền đạt và những liên hệ giữa Thiên Chúa với nhân loại, cũng như giữa người với nhau" (số 71). Đó là lời của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II trong tông huấn "Ecclesia In Africa" (EIA) về Giáo Hội Phi Châu, ban hành ngày 14-9-1995. Thật vậy, nói đến Lời Chúa là nói đến mạc khải, nói đến truyền đạt. Mà nói đến mạc khải là nói đến thần linh, cũng như nói đến truyền đạt là nói đến sự sống. Đó là lư do Chúa Giêsu đă khẳng định: "Những lời Thày nói với các con là thần linh và là sự sống" (Gn.6:63).

 

Chính v́ Lời Chúa "là thần linh và là sự sống" mà trên đời này không có ǵ toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ và toàn năng bằng Lời Chúa. Đến nỗi, nếu mọi sự nhờ Lời Chúa mà có (x.Wis.9:1' Heb.11:3), mọi sự cũng phải nên trọn theo Lời Chúa và trong Lời Chúa. "Người ta sống không nguyên bởi bánh song c̣n bởi mọi lời phán ra từ miệng Thiên Chúa" (Mt.4:4' Dt.8:3) là thế. V́ "chính thần linh mới làm cho sống, chứ xác thịt th́ chẳng có ích ǵ" (Jn.6:63).

 

Như thế, theo bản chất của ḿnh, Lời Chúa chẳng những "là thần linh và là sự sống", trong thực tế, Lời Chúa c̣n "là Đường Lối, là Sự Thật và là Sự Sống" (Jn.14:6) nữa.

 

Trước hết, Lời Chúa "là Đường Lối": Bởi v́ "Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, và chúng ta đă được thấy vinh hiển của Người: vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lư" (Jn.1:14).

 

Sau nữa, Lời Chúa "là Sự Thật": Bởi v́ "Lời ở nơi Thiên Chúa" (Jn.1:1) cũng là "Con Thiên Chúa hằng ở nơi Cha đă tỏ Cha ra" (Jn.1:18), như tỏ ra "tất cả sự thật" (Jn.16:13) về Thiên Chúa, để chính sự thật này "sẽ giải phóng" (Jn.8:32) con người.

 

Sau hết, Lời Chúa "là Sự Sống": Bởi v́ "Lời chính là Thiên Chúa" (Jn.1:2), cho nên "những ǵ hiện hữu trong Người đều có sự sống" (Jn.1:4), và cũng "bởi hạt giống không hư nát là lời hằng sống vững bền của Thiên Chúa" (1Pt.1:23) mà con người đă được và mới được "tái sinh".

 

Nếu Lời Chúa "là Đường Lối, là Sự Thật và là Sự Sống" như thế, th́ Chúa Kitô chính là Lời Chúa trực tiếp "nói với chúng ta trong thời sau hết này" (Heb.1:2). Bởi thế, theo thân mệnh của ḿnh, Chúa Kitô chính là tất cả mạc khải của Thiên Chúa, đến nỗi, như Người đă khẳng định và minh định "nếu các con thật sự biết Thày th́ các con cũng biết cả Cha Thày nữa" (Jn.14:7).

 

Cũng trong tông huấn về Giáo Hội Phi Châu, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II cũng đă minh nhiên xác nhận: "Lời mà Giáo Hội công bố đích thực là Lời Chúa làm người, Đấng là chính chủ đề và là đối tượng của lời này. Tin Mừng là Chúa Giêsu Kitô" (EIA số 60)

 

 

Chủ Đề Lời Chúa: Chúa Kitô

 

V́ thật sự là Lời Chúa, Chúa Kitô đúng "là Đường Lối, là Sự Thật và là Sự Sống" (Jn.14:6). Chúa Kitô "là Đường Lối" v́ Người là Con Người' Chúa Kitô "là Sự Thật" v́ Người là Con Thiên Chúa' Chúa Kitô "là Sự Sống" v́ Người là chính Thiên Chúa.

 

Trước hết, Chúa Kitô "là Đường Lối" v́ Người là Con Người. Ở chỗ, "chỉ có một trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại, đó là con người Giêsu Kitô" (1Tim.2:5). Nhờ "con người Giêsu Kitô" này, tức nhờ "Lời hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Jn.1:14), mà Thiên Chúa đă có thể đến với nhân loại, đồng thời nhân loại cũng có thể qua Người mà đến cùng Thiên Chúa.

 

Sau nữa, Chúa Kitô "là Sự Thật" v́ Người là Con Thiên Chúa. Ở chỗ, như viên đại đội trưởng Rôma và thuộc hạ của ông, khi chứng kiến cảnh trời đất lúc Chúa Kitô tắt thở trên thập giá, đă phải kêu lên: "Rơ ràng con người này là Con Thiên Chúa" (Mt.27:54), đúng như lời Người nói tiên tri về ḿnh: "Khi nào các người treo Con Người lên, các người sẽ nhận ra Ta Là" (Jn.8:28).

 

Sau hết, Chúa Kitô "là Sự Sống" v́ Người là chính Thiên Chúa. Ở chỗ, như tông đồ Tôma đă phải kêu lên để tuyên xưng trước thực tại "Thày là sự sống lại và là sự sống" (Jn.11:25) mà ngài được chứng dự: "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi" (Jn.20:28).

 

Chính v́ Chúa Kitô "là Đường Lối, là Sự Thật và là Sự Sống" như thế mà Đạo của Người (Kitô giáo) mới là Đạo thật.

 

Đạo Chúa Kitô là Đạo thật v́ Người chính là Đạo  (Đường Lối). Chúa Kitô là Đạo ở chỗ Người "là Đấng phải đến" (Mt.11:3), Đấng đă ứng nghiệm tất cả những lời Sách Thánh (Cựu Ước) của Dân Do Thái (x.Jn.5:39-40' Mk.14:48-49' Lk.24:44) nói về Người. Và v́ Người thực sự "là Đấng phải đến" mà Sách Thánh của Dân Do Thái mới có tính "mạc khải", tức có tính cách "thần linh và sự sống".

 

Đạo của Chúa Kitô là Đạo thật, v́ Người "là Sự Thật". Nếu qủa thật "Người là Đấng phải đến", tức là "Đấng Thiên Sai" (Jn.1:41' Mt.16:16), "là Con Thiên Chúa" (Mt.16:16' Jn.11:27), th́ tất cả những ǵ Người dạy đều là "mạc khải" (Jn.1:18), do đó đều là những điều vô cùng toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ (khôn ngoan), không bao giờ sai lầm, không bao giờ lỗi thời, không bao giờ có hại, đến nỗi, nếu con người không chấp nhận và không làm theo, ho sẽ không thể nào đạt được cùng đích tối hậu của ḿnh là "đến cùng Cha" (Jn.14:6), như tận thâm tâm mỗi người đều cảm nghiệm thấy.

 

Thực tế hiển nhiên cũng đă phản ảnh cảm nghiệm nội tâm này nơi con người. Ở chỗ, nếu chính Kitô giáo, một Đạo tỏ cho con người biết "Thiên Chúa là t́nh yêu" (1Jn.4:8,16'x.Jn.17:23,15:9) và dạy sống theo tinh thần yêu thương trọn hảo với nhau (x.Jn.13:34,15:12-13' Mt.5:43-48), đă văn minh hóa Âu Châu nói riêng, và từ đó cũng đă văn minh cả thế giới nói chung theo "văn minh yêu thương" (ĐTC Phaolô VI) thế nào, th́ càng xa rời hay ruồng bỏ tinh thần này, theo trào lưu cá nhân chủ nghĩa và khuynh hướng hưởng thụ hiện nay, qua trào lưu ly dị và phá thai được hợp pháp hóa, đặc biệt ở Âu Mỹ, con người càng "đi vào ... cửa rộng dẫn đến diệt vong" (Mt.7:13). 

 

Đạo của Chúa Kitô là Đạo thật, v́ Người "là Sự Sống". Bởi tất cả những ǵ Chúa Kitô "là Đấng phải đến", "là Con Thiên Chúa" dạy có tính cách "mạc khải" (Mt.11:25,27) vô cùng toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ như thế, mà tự con người sẽ không thể nào "chấp nhận" (Jn.1:12) được, nếu họ không "được tái sinh bởi trên cao" (Jn.3:3), bởi  chính Đấng chẳng những "đầy chân lư" mà c̣n "đầy ân sủng" (Jn.1:14) nữa, đó là Chúa Kitô, "Lời đă hóa thành nhục thể", đúng như Người đă minh định: "Không ai có thể đến cùng Ta, nếu Cha, Đấng sai Ta, không dẫn đưa họ" (Jn.6:44), hay "không ai có thể đến cùng Ta, nếu Cha Ta không ban phép" (Jn.6:65). Chính điều này càng chứng tỏ giáo thuyết của Chúa Kitô là những ǵ được "mạc khải", có tính cách "thần linh và sự sống".

 

Hiện tượng càng tục hóa khi con người càng văn minh ngày nay, nhất là tại Âu Châu, nơi phát xuất và lan truyền văn minh Kitô giáo cho thế giới, không phải là v́ tính cách "mạc khải" quá cao siêu của Lời Chúa, hơn là v́ con người thiếu ơn Chúa để có thể tin được "những sự trên trời" (Jn.3:12) và thi hành được "những sự dưới đất" (Jn.3:12) như Chúa dạy. Để rồi, một khi con người Kitô hữu đă cảm thấy "những lời đó chói tai ai nghe cho được" (Jn.6:60), cuộc sống của họ, theo đà văn minh thực nghiệm và vật chất, sẽ dần dần ĺa bỏ Đấng "có lời ban sự sống đời đời" (Jn.6:68), mà sống theo "văn hóa sự chết" (ĐTC Gioan-Phaolô II), kết cục là họ sẽ càng chối Đạo, bỏ Đạo, phản Đạo và phá Đạo, đúng như những ǵ đang xẩy ra trong ḷng Giáo Hội, nhất là kể từ sau Công Đồng Chung Vaticanô II đến nay. Thế nhưng, việc ǵ con người không làm được th́ Thiên Chúa sẽ làm được (x.Lk.1:37'Mt.19:26), v́ Ngài chính "là sự sống lại và là sự sống" (Jn.11:25).

 

 

Nội Dung Lời Chúa: Sự Sống

 

"Tuy nhiên, không phải chỉ sau khi sống lại từ trong kẻ chết, Chúa Kitô mới thực sự 'là Sự Sống'. Là Con Thiên Chúa, 'Lời hoá thành nhục thể', tự bản tính, Người vốn 'là Sự Sống', một Sự Sống đă tỏ hiện cho con người và con người đă thực nghiệm được Sự Sống này: "Sự Sống đă tỏ hiện cho con người: 'Sống đây là sáng chiếu soi con người' (Jn.1:4). Và "Con người đă thực nghiệm được Sự Sống: 'Đây là điều chúng tôi công bố cho anh em: Điều đă có ngay từ ban đầu, điều chúng tôi đă nghe, điều chúng tôi đă tận mắt thấy, điều chúng tôi đă chứng kiến và tay chúng tôi đă chạm tới, chúng tôi muốn nói về Lời Sự Sống. (Sự Sống này đă trở nên hữu h́nh' chúng tôi đă được thấy và làm chứng, nay công bố cho anh em sự sống đời đời hằng có ở nơi Cha và đă trở nên hữu h́nh cho chúng ta' (1Jn.1:1-2).

 

"Thật vậy, Sự Sống đă tỏ hiện cho nhân loại, 'đă trở nên hữu h́nh cho chúng ta', nơi Thánh Thể của Chúa Kitô, nơi Lời Nói của Chúa Kitô và nơi Bản Thân của Chúa Kitô. Sự Sống đă trở nên hữu h́nh cho chúng ta nơi Thánh Thể của Chúa Kitô: 'Ta chính là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này sẽ sống đời đời' Bánh Ta sẽ ban là Thịt Ta cho thế gian được sống' (Jn.6:48). Sự Sống đă trở nên hữu h́nh cho chúng ta nơi Lời Nói của Chúa Kitô: 'Những Lời Ta nói với các con là Thần Linh và là Sự Sống' (Jn.6:63). Sự Sống đă trở nên hữu h́nh cho chúng ta nơi Bản Thân của Chúa Kitô: 'Ta là Ánh Sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được Ánh Sáng ban sự sống' (Jn.8:12).

 

"Sự Sống đă tỏ hiện cho chúng ta này không phải chỉ để cho nhân loại chúng ta được chứng kiến, được chiêm ngưỡng, mà là để cho chúng ta được chia sẻ với Sự Sống này, được sống chính Sự Sống này nữa:

            - 'Con Người đến không phải để cho người ta phục dịch mà là để phục vụ, để hiến mạng sống ḿnh làm giá chuộc cho nhiều người' (Mt.20:28)'

            - 'Ta là mục tử tốt lành' người mục tử tốt lành bỏ sự sống ḿnh v́ chiên' (Jn.10:11)' 'Điều chúng tôi đă thấy và đă nghe, chúng tôi lại công bố cho anh em, để anh em được chia sẻ Sự Sống với chúng tôi' (1Jn.1:3).

"Như thế, mối tương giao và sự liên kết của Chúa Kitô 'là Đường Lối, là Sự Thật và là Sự Sống' có thể được tóm gọn như sau: Chúa Kitô 'là Đường Lối', khi Người 'là Sự Sống' 'đă trở nên hữu h́nh cho chúng ta', qua mầu nhiệm Nhập Thể của Người, mầu nhiệm Sự Sống tỏ ḿnh ra cho nhân loại được chiêm ngưỡng. Chúa Kitô 'là Sự Thật', khi Người 'là Sự Sống' 'bỏ mạng sống v́ chiên', qua mầu nhiệm Tử Giá của Người, mầu nhiệm Sự Sống chia sẻ cho nhân loại được thông phần. Chúa Kitô 'là Sự Sống', khi Người 'bỏ sự sống ḿnh đi rồi lấy lại' (Jn.10:17-18), qua mầu nhiệm Phục Sinh của Người, mầu nhiệm Sự Sống toàn thắng sự chết nơi con người".

("Mầu Nhiệm Kitô Hữu",

Cao Tấn Tĩnh, Cao-Bùi 1994, trang 79-82)

 

 

Hiện Thực Lời Chúa: Phụng Vụ

 

Như nhận định ở trang 9 trong bài Nhập Đề này th́ "Chúa Kitô chính là Lời Chúa trực tiếp 'nói với chúng ta trong thời sau hết này' (Heb.1:2). Bởi thế, theo thân mệnh của ḿnh, Chúa Kitô cũng chính là tất cả mạc khải của Thiên Chúa". Vậy nếu Thiên Chúa đă nói hết những ǵ Ngài muốn nói qua Chúa Kitô, tức Thiên Chúa đă mạc khải "tất cả sự thật" (Jn.16:13) nơi Chúa Kitô rồi, Thiên Chúa sẽ không nói thêm ǵ nữa, tức không c̣n một mạc khải thật sự nào nữa. Cũng thế, theo lịch sử, "mầu nhiệm Sự Sống" được thể hiện qua các biến cố của cuộc đời Chúa Kitô nơi mầu nhiệm nhập thể, tử nạn và phục sinh, đă được hoàn tất "một lần cho măi măi" (Heb.7:27).  

 

Thế nhưng, trong phụng vụ Thánh Lễ và Bí Tích, "mầu nhiệm Sự Sống" này vẫn luôn hiện thực, vẫn được tái diễn và tiếp diễn cho đến tận thế. Bởi v́, như đă nói ở phần đầu của Bài Nhập Đề này, "bản chất của Lời Chúa 'là Thần Linh và là Sự Sống'". Bằng không, lời Chúa Kitô truyền chức linh mục cho các tông đồ trong bữa tiệc ly: "Các con hăy làm việc này mà nhớ đến Thày" (Lk.22:19), và lời của Người truyền phép Thánh Thể: "Này là Ḿnh Ta" và "Này là chén tân ước trong Máu Ta" (Lk.22:19-20) sẽ không có tác dụng và thần hiệu ǵ hết.

 

Đúng thế, chính v́ và chính nhờ tác dụng của Lời Chúa "là Thần Linh và là Sự Sống" mà Chúa Kitô mới ở lại với Giáo Hội cho đến tận thế, đặc biệt qua quyền chức linh mục thừa tác cũng như qua việc Người hiện diện nơi Bí Tích Thánh Thể. Nếu Chúa Kitô thực sự hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, và lời truyền phép Thánh Thể có tác dụng biến thể Bánh và Rượu nên Ḿnh Thánh và Máu Thánh của Người, th́ "mầu nhiệm Sự Sống", cũng là "mầu nhiệm Chúa Kitô" (Eph.3:4), vẫn hiện thực, chứ mầu nhiệm thần linh này không phải chỉ là một biến cố thuần lịch sử, như mọi biến cố lịch sử khác có tính cách thời gian tạm bợ và bất toàn, hoàn toàn đă qua đi.

Nếu "mầu nhiệm Sự Sống" cũng là "mầu nhiệm Chúa Kitô" (Col.4:3) này vẫn hiện thực nơi Giáo Hội th́ Phụng Vụ quả là một việc "cử hành mầu nhiệm thánh", được Giáo Hội thực hiện qua các vị linh mục thừa tác. Bởi thế, như cành nho luôn dính liền với cây nho thế nào (x.Jn.15:4), các chi thể của Giáo Hội tham dự Phụng Vụ là họ được tham dự vào một "mầu nhiệm thánh" như vậy. Và "Mầu nhiệm thánh" hiện thực trong Phụng Vụ là mầu nhiệm Thiên Chúa đang tỏ ḿnh và thông ḿnh cho từng chi thể của Giáo Hội, như cây nho hằng thông nhựa sống của ḿnh cho từng cành nho để "trổ sinh muôn vàn hoa trái" nơi các cành nho (x.Jn.15:5).

 

Thật vậy, xưa kia Thiên Chúa đă chẳng tỏ ḿnh và thông ḿnh của Ngài là "Lời đă hoá thành nhục thể" (Jn.1:14) cho riêng các thánh tông đồ, để các ngài có thể trở thành "một phương tiện cứu độ cho đến tận cùng thế giới" (Acts 13:47) hay sao!?!. Cũng thế, ngày nay, trong Phụng Vụ, Thiên Chúa vẫn đang tỏ ḿnh và thông ḿnh của Ngài là Chúa Kitô nhập thể, tử giá và phục sinh, cho chung Giáo Hội cũng như cho riêng từng chi thể của Giáo Hội, để Giáo Hội là Nhiệm Thể của Chúa Kitô có thể "lớn lên cho đến tầm vóc thành toàn của Chúa Kitô là Đầu" (Eph.4:15).

 

Chính v́ Thiên Chúa vẫn đang tỏ ḿnh và thông ḿnh của Ngài là Chúa Kitô nhập thể, tử giá và phục sinh, mà "mầu nhiệm thánh" trong Phụng Vụ cũng là "mầu nhiệm Chúa Kitô" (Eph.3:4' Col.4:3), một mầu nhiệm chính Chúa Kitô đă truyền cho các tông đồ làm để tưởng nhớ đến Người (x.1Cor.11:24-25).

 

Tuy nhiên, trong Phụng Vụ, Thiên Chúa chỉ tỏ ḿnh và thông ḿnh của Ngài một cách bí tích mà thôi, chứ không c̣n sống động như Ngài đă tỏ ḿnh và thông ḿnh cho các thánh tông đồ, "có thịt có xương" (Lk.24:39) và các vị có thể trực tiếp "thấy bằng mắt... sờ bằng tay" (1Jn.1:1). Bởi thế, "mầu nhiệm thánh" hiện thực trong Phụng Vụ c̣n là một mầu nhiệm thần linh hoá thụ tạo, thánh hoá thụ tạo, bằng chính thụ tạo. Ở chỗ, thụ tạo được trở thành nơi, thành phương tiện để Thiên Chúa dùng trong việc tỏ ḿnh và thông ḿnh Ngài ra. Đó là khi thụ tạo, tiêu biểu qua "hoa mầu ruộng đất", "rượu bởi cây nho" và "lao công của con người", được biến thành Ḿnh Máu Thánh Chúa Kitô (x. HC Gaudium et Spes số 38) nhờ Lời Chúa. 

 

Cũng chính v́ Thiên Chúa tỏ ḿnh và thông ḿnh ra cho thụ tạo trong Phụng Vụ mà thụ tạo được thần linh hoá và thánh hoá trở nên Ḿnh Thánh và Máu Thánh Chúa Kitô. Đó là lư do, trên thực tế, thành phần "đă được rửa trong Chúa Kitô th́ đă mặc lấy Người" (Gal.3:27) phải làm sao để trở thành nơi cho Thiên Chúa tỏ ḿnh và thông ḿnh ra cho "mọi tạo vật" (Mk.16:15). Tức là, người Kitô hữu phải làm sao để con người của ḿnh trở nên hiện thân đích thực của Chúa Kitô, nhờ đó cuộc đời của họ có thể thực sự tái diễn "mầu nhiệm Chúa Kitô", một mầu nhiệm chẳng những được Giáo Hội cử hành trong mỗi Thánh Lễ mà c̣n qua Chu Kỳ Phụng Niên nữa.

1 2 3 4