Thay Lời Tựa 

Huấn Dụ của Đức Piô XII

(Tông Thư "Mediator Dei" về Phụng Vụ Thánh)

 

"Để việc tín hữu dâng Tế Vật thần linh trong Hiến Lễ lên Cha trên trời được phát sinh trọn vẹn công hiệu, họ cần phải làm thêm một việc nữa, đó là việc họ phải hiến dâng chính bản thân ḿnh làm thí vật" (đoạn 98).

 

"V́ nhắc nhớ lại những mầu nhiệm về Đức Giêsu Kitô, do đó, Phụng Vụ thánh nỗ lực làm sao cho tất cả mọi tín hữu dự phần vào những mầu nhiệm này, để Đầu thần linh của Nhiệm Thể có thể sống tràn đầy thánh thiện của ḿnh trong tất cả mọi chi thể. Chớ ǵ linh hồn của Kitô hữu nên như bàn thờ, nhờ đó, từng giai đoạn khác nhau của Hiến Lễ được Vị Thượng Tế hiến dâng, được tái diễn thực sự..." (đoạn 152) 

 

"Bằng những đường lối và phương thức thích thuận,  Phụng Vụ phác họa cuộc sống của Đức Giêsu Kitô cho chúng ta suy niệm vào những thời điểm ấn định, Giáo Hội nêu cho chúng ta những mẫu gương để bắt chước, chỉ cho chúng ta những kho tàng thánh thiện để chúng ta lấy làm của riêng' v́ tâm trí tin tưởng điều miệng lưỡi tung hô, và điều tâm trí tin tưởng phải được thực hành trong cuộc sống chung cũng như riêng mới là phải lẽ" (đoạn 153)

"... Ngoài ra, Phụng vụ tŕnh bày cho chúng ta biết Đức Kitô chẳng những là Mẫu Gương phải bắt chước, mà c̣n là Sư Phụ chúng ta phải lắng nghe, là Mục Tử chúng ta phải theo bước, là Tác Giả ơn cứu chuộc của chúng ta, là Nguồn Mạch Thánh Thiện của chúng ta, và là Đầu Năo của Nhiệm Thể mà chúng ta là chi thể sống động bởi chính sự sống của Người" (đoạn 163)

 

"Bởi thế, Năm Phụng Vụ, được Giáo Hội chú trọng chăm sóc và gắn bó, không phải là một tiêu biểu của những biến cố đă qua, lạnh ngắt và vô hồn, hay là một sao chép trống rỗng và tầm thường về thời văng lai. Trái lại, Năm Phụng Vụ là Chính Đức Kitô hằng sống nơi Giáo Hội của Người. Ở nơi đây, Người tiếp tục cuộc hành tŕnh của t́nh thương vô biên mà Người đă bắt đầu từ cuộc đời trần thế của ḿnh, qua việc làm phúc, với ư định là làm cho con người nhận biết và sống những mầu nhiệm của Người... Nhờ Người gợi hứng và trợ giúp, cùng với ư chí hợp tác của ḿnh, chúng ta có thể nhận lănh ở nơi Người một nguồn sức sống, như những cành cây đối với thân cây và như những phần thể đối với đầu năo' như thế, từ từ nỗ lực, chúng ta có thể biến đổi chính ḿnh 'thành tầm vóc trọn vẹn của Đức Kitô'" (đoạn 165). (Tông Thư trên đây ban hành ngày 20-11-1947, trích dịch từ bản Anh Ngữ của Saint Paul Edition).

 

Để có thể đạt được huấn dụ của Đức Piô XII trên đây, việc chiêm ngắm và cảm nghiệm Phụng Vụ Lời Chúa trong cả chu kỳ phụng niên 3 năm là một trong những đường lối bảo đảm, kiện toàn và công hiệu nhất.  "Thần Linh và Sự Sống" là một nỗ lực xin được chia sẻ.