Tổng Kết

Tin Mừng Sự Sống

 

 

Lệnh Truyền Phục Sinh

 

"Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lư" (1Tm.2:4). Để thực hiện ư định này, "Thiên Chúa đă yêu thế gian đến ban Con Một ḿnh, để ai tin vào Con sẽ không bị chết song được sống đời đời" (Jn.3:16). Và "Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đă đến trong thế gian" (Mt.16:16+Jn11:27) "để làm theo ư Đấng đă sai" (Jn.6:38), bằng việc "hiến mạng sống ḿnh làm giá chuộc cho tất cả mọi người" (1Tm.2:6).

 

Thế nhưng, khi c̣n sống trong thân xác, tức c̣n ở trong thế gian, bị giới hạn trong không gian là nước Do Thái, cũng như trong thời gian là 33 năm, Đức Kitô, con người lịch sử ấy, như chính Người đă khẳng định, là "Ta chỉ được sai đến với chiên lạc của nhà -ch-Diên mà thôi" (Mt.15:24). Cũng trong khung cảnh lịch sử của ḿnh này, Đức Kitô chỉ chọn 12 Tông Đồ trong dân Do Thái, và sai 12 Vị đi rao giảng cho dân Do Thái mà thôi: "Các con đừng đến lănh địa của dân ngoại hay vào thành của người Samaritanô, mà hăy đến với chiên lạc của nhà -ch-Diên th́ hơn" (Mt.10:5-6). Do đó, dân Do Thái mới được Đức Kitô xác nhận là nơi "bắt nguồn việc cứu rỗi" (Jn.4:22), và công cuộc loan truyền ơn cứu rỗi cũng phải được "bắt đầu từ Gia-Liêm" (Lk.24:47).

 

Đúng thế, ngay sau khi phục sinh từ trong kẻ chết, Đức Kitô, con người lịch sử ấy, con người "có xương có thịt" ấy (Lk.24:39), không chỉ là, đúng hơn, không c̣n là con người Do Thái "theo lề luật" (Gal.4:4), theo gia phả của ḿnh nữa (x.Mt.1:1-16' Lk.3:23-38), mà chính là "Chúa và Thiên Chúa" (Jn.20:28), "là sự sống lại và là sự sống" (Jn.11:25) "của mọi dân tộc" (Mt.28:19) và "cho mọi dân tộc" (Lk.24:47).

 

Tuy nhiên, Phúc Âm theo thánh Marcô thuật lại Lệnh Truyền Phục Sinh của Chúa Kitô th́ đối tượng nhận lănh Tin Mừng Phục Sinh không phải chỉ có "mọi dân tộc" mà c̣n là "mọi tạo vật" nữa: "Các con hăy đi khắp thế gian công bố tin mừng cho mọi tạo vật" (Mk.16:15).

 

Nếu hiểu theo ư nghĩa của từ ngữ, th́ "mọi tạo vật" đây sẽ bao gồm cả loài vô h́nh, như thần thiêng hay ma qủi, lẫn loài hữu h́nh, như nhân vật (con người), động vật (cầm thú), thực vật (cỏ cây) và khoáng vật (đất đá). Nghĩa là bao gồm mọi sự Thiên Chúa đă dựng nên từ ban đầu "và Ngài thấy mọi sự rất tốt lành" (Gn 1:31), song "toàn thể tạo vật đang ngong ngóng chờ đợi sự tỏ hiện của con cái Thiên Chúa, (v́) tạo vật đă phải chịu đựng sự hư hoại ngoài ư muốn của ḿnh" (Rm.8:19-20). V́ khung cảnh để "công bố tin mừng", theo Lệnh Truyền Phục Sinh của Chúa Kitô trên đây, chỉ giới hạn ở "khắp thế gian", do đó, đối tượng mà Tin Mừng Phục Sinh nhắm tới không được hiểu là bao gồm cả các thần lành trên trời, cho bằng vào thành phần thần dữ đă "bị hất nhào xuống đất" (Rev.12:9), và "đang lang thang lẩn quẩn trên mặt đất" (Jb 1:7,2:2) thôi. Như thế, làm thế nào để các vị thừa sai của Tin Mừng Phục Sinh có thể "loan truyền Tin Mừng" này cho thành phần qủi ma vô h́nh, và nhất là cho những loài vô tri thức, như con vật, cỏ cây, gỗ đá v.v.?

 

Thật ra, vấn nạn có vẻ mầu nhiệm này đă nằm ngay trong ư nghĩa của Tin Mừng Phục Sinh và trong thẩm quyền của vị thừa sai.

 

 

Tin Mừng Phục Sinh

 

"Tin Mừng Phục Sinh" ở đây là ǵ, nếu không phải là Tin Mừng Đức Kitô đă phục sinh: "Các người t́m Giêsu Nazarét bị đóng đanh. Người đă sống lại rồi' không c̣n ở đây nữa" (Mk.16:6). Lời tuyên bố và loan báo Tin Mừng Phục Sinh này phát ra từ cửa miệng của "một thanh niên mặc áo trắng ngồi bên phải ngôi mộ" (Mk.16:5). Mà theo Phúc Âm của thánh Mathêu, th́ vị "thanh niên" ấy là một "thiên thần" (Mt.28:5).

 

Phải, nếu các thần trời đă "loan báo cho các người (mục đồng) một tin mừng rất vui cho cả toàn dân nữa. V́ hôm nay, trong thành Đavít, một Đấng Cứu Tinh đă giáng sinh cho các người, Ngài là Đức Kitô và là Chúa" (Lk.2:10-11), th́ cũng chính các thiên thần đă loan Tin Mừng Phục Sinh cho loài người. Đây c̣n là lư do loài người không công bố và loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các thần trời, tuy các ngài cũng là một loài trong "mọi tạo vật".

 

Như thế, nếu căn cứ vào nội dung của những lời thiên thần loan báo Tin Mừng, th́ Tin Mừng Giáng Sinh là Tin Mừng "Đấng Cứu Tinh đă giáng sinh", và Tin Mừng Phục Sinh là Tin Mừng "Người đă sống lại rồi". Hai Tin Mừng này, (đúng hơn chỉ có một Tin Mừng về Đức Kitô), "Đấng Cứu Tinh đă giáng sinh" và "Người đă sống lại rồi" lại được loan báo cho loài người. Để làm ǵ? Nếu không phải để loài Thiên Chúa đă trao quyền "làm chủ trái đất" (Gn.1:28) loan báo cho "mọi tạo vật". Tại Manila, Phi Luật Tân, ngày 14-1-1995, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đă nói với Giới Trẻ Thế Giới về khía cạnh của vai tṛ Tin Mừng Phục Sinh này như sau: "Cuộc phục sinh của Chúa Giêsu Kitô là ch́a khóa mở lịch sử thế giới, lịch sử của toàn thể tạo vật, và đặc biệt là ch́a khóa mở lịch sử loài người" (The Pope Speaks, Vol.40, 5-6/1995, pg 164).

 

Đúng thế, "Người đă sống lại rồi" là Tin Mừng Phục Sinh đối với loài người và cho loài người trước tiên. Bởi v́, "nếu kẻ chết không sống lại th́ Đức Kitô cũng không sống lại" (1Cor.15:16). Cũng trong bài giảng cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới trên đây, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II nói tiếp đến ư nghĩa và tác dụng của Tin Mừng Phục Sinh thế này: "Con người cũng như toàn thể tạo vật bị lụy thuộc luật sự chết... Thế nhưng, v́ việc Chúa Kitô đă thực hiện, luật này đă phải qụi lụy vào một luật khác - luật sự sống. V́ cuộc phục sinh của Chúa Kitô, con người không c̣n hiện hữu để mà chết nữa, họ hiện hữu để sống sự sống được tỏ hiện nơi chúng ta" (cùng nguồn trích dẫn). Trong lời nguyện kết thúc Kinh Ban Mai của Ngày Thứ Năm, tuần thứ tư Phục Sinh, Giáo Hội cũng hết sức hân hoan xác nhận: "Lạy Cha, trong việc phục hồi bản tính nhân loại, Cha đă ban cho chúng con một phẩm vị c̣n cao cả hơn là chúng con đă có từ đầu..." (Christian Prayer, Catholic Book Publishing, New York, 1985, large type edition, pg 512).

 

Ngoài ra, theo bản án nguyên tội, chẳng những riêng loài người đă chủ động phạm tội và đă lănh đủ án phạt cho ḿnh, mà cả "mọi tạo vật" nữa, loài thuần thể vô linh cũng bị phạt lây (x.Rm.8:20) và loài thuần thiêng ma qủi bị phạt chung (x.Gn.3:14). Thế nên, "Người đă sống lại rồi" c̣n là Tin Mừng đối với "mọi tạo vật" và cho "mọi tạo vật". Tuy nhiên, với riêng  loài thần thiêng ma qủi th́ việc "Người đă sống lại rồi" không phải là một Tin Mừng, mà là một tin dữ, một hung tin, một ai tín. Điển h́nh cho sự kiện này là t́nh trạng hoảng hốt và sợ hăi của đám lính canh mồ Chúa, cũng như của chính các thượng tế và kỳ lăo là thành phần bán tín bán nghi về lời Chúa Giêsu nói liên quan đến việc xác Người sẽ sống lại (x.Mt.27:63-64). Sau khi biến cố Phục Sinh xẩy ra, họ đă t́m cách che đậy sự thật, đả phá Tin Mừng bằng cách tung tin sai, tin bậy, tin vịt (x.Mt.28:11-15). Như thế "Phản Kitô", đúng như thư thứ hai của thánh Gioan câu 7 đă chỉ tên vạch mặt, chính là "những người không công nhận Đức Giêsu Kitô đến trong xác thịt".

 

Thực tế đă cho thấy, thành phần "Phản Kitô" tỏ ra vừa sợ lại vừa hận "Đức Kitô đến trong xác thịt" này. Bằng không, tại sao: lần thứ nhất, khi "Đức Kitô giáng sinh... 'ở Bêlem xứ Giađa'" (Mt.2:4,5), họ đă nhận biết Người qua Thánh Kinh và chỉ cho "các chiêm tinh gia từ đông phương... tới để triều bái Người" (Mt.2:1,2) mà chính họ, qua chính quyền Do Thái lại đi lùng sát hại Người (x.Mt.2:16-18), và lần thứ hai, khi "Người đă sống lại rồi", đến phiên giáo quyền Do Thái cũng không ăn ngon ngủ yên v́ Người?!?

 

Chính v́ Tin Mừng Phục Sinh là một hung tin và ai tín cho thần dữ cũng như kẻ dữ mà Tin Mừng Phục Sinh càng phải được "loan báo cho mọi tạo vật", để ảnh hưởng và mănh lực của Tin Mừng Phục Sinh, phát xuất từ Đấng "được toàn quyền trên trời dưới đất" (Mt.28:18), có thể tàn phá vương quốc của Satan mà "giải ḥa mọi sự dưới đất cũng như trên trời" (Col.1:20). Thế nhưng, "ảnh hưởng và mănh lực" của Đấng "đă thắng thế gian" (Jn.16:33)  lại bắt nguồn từ Giáo Hội "là gịng dơi tư tế vương giả" (1Pt.2:9).

 

 

Quyền Lực Phục Sinh

 

Thật vậy, chính v́ thành phần "tư tế vương giả" này có sứ mệnh "loan báo tin mừng cho mọi tạo vật" mà Chúa Kitô Phục Sinh mới thông ban "Thánh Linh" (Jn.20:22) của Người và từ Người cho. Để rồi, nhờ "Thánh Linh" như động lực và bởi "Thánh Linh" như nguyên lư của Sự Sống Thần Linh, Giáo Hội nói chung và các vị thừa sai cho Tin Mừng Phục Sinh nói riêng, đă nhận được chẳng những quyền "tư tế" để thông ban sự sống đời đời, qua việc "tha tội" (Jn.20:23), một thừa tác vụ biểu hiệu cho việc thánh hóa, mà c̣n cả quyền "vương giả" để chế ngự sự chết, qua việc "khu trừ ma qủi" nữa (Mk.16:17).

 

Nhờ việc thi hành thừa tác vụ "tư tế" và tư cách "vương giả" này nơi con người đă được trao cho quyền "làm chủ trái đất", Thiên Chúa "là Nguyên Ủy và là Cùng Đích" (Rev.21:6), Đấng "từ ban đầu đă tạo dựng nên các tầng trời và đất" (Gn.1:1) cũng sẽ "canh tân lại tất cả mọi sự" (Rev.21:5). Bởi v́, nếu "mọi tạo vật bị lụy thuộc vào sự hư nát... quằn quại... ngong ngóng chờ đợi cuộc tỏ hiện của con cái Thiên Chúa" (Rm.8:20,22,19) thế nào, th́ khi con người đă được Chúa Kitô Phục Sinh "kêu gọi từ bóng tối ra ánh sáng diệu huyền" (1Pt.2:9) cũng sẽ nhờ con người và với con người mà được "thoát khỏi làm nô lệ cho sự hư nát và được thông phần tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa" như vậy (Rm.8:21).

 

Trên thực tế và trong thực hành, với tư cách là "gịng dơi tư tế vương giả" của ḿnh, thành phần tín hữu giáo dân, (bao gồm cả các vị tư tế thừa tác cũng có thân phận này trên căn bản Bí Tích Rửa Tội), có hai cách để có thể "loan báo cho mọi tạo vật" Tin Mừng Phục Sinh, đó là việc Cử Hành Phụng Vụ (gồm Thánh Lễ và Các Bí Tích), theo thừa tác vụ "tư tế" của ḿnh, cùng với hay đi song song với việc Thánh Hóa Đời Sống (bao gồm cả bản thân và "mọi tạo vật"), theo tư cách "vương giả" của ḿnh.

 

 

Cử Hành Phụng Vụ

 

Trước hết, "loan báo cho mọi tạo vật" Tin Mừng Phục Sinh bằng việc Cử Hành Phụng Vụ, cách riêng Cử Hành Thánh Lễ. Trong việc Cử Hành Phụng Vụ Thánh Lễ, Giáo Hội, hợp với Đức Kitô "là trưởng tử của mọi tạo vật" (Col.1:18) đồng thời cũng "là trưởng tử của kẻ chết" (Col.1:18), hiến dâng lên, qua vị tư tế thừa tác, "Chúa là Chúa Tể càn khôn... bánh là hoa mầu ruộng đất... (và) rượu bởi cây nho" (lời nguyện dâng lễ). "Ruộng đất" trong lời nguyện dâng lễ này không phải là tiêu biểu cho chung loài khoáng vật hay sao? Và "cây nho" ở đây cũng không phải là tiêu biểu cho chung loài thực vật hay sao? Tuy nhiên, tự "ruộng đất" và "cây nho" không thể nào sinh ra "bánh" hay "rượu" được, để có thể nhờ đó trở nên chính Ḿnh và Máu Thánh Chúa Kitô bằng lời truyền phép, nếu không có bàn tay "lao công của con người".

 

Như thế, nhờ việc Cử Hành Phụng Vụ mà mọi sự con người có ("sản phẩm") và mọi việc con người làm ("lao công"), hiện thân nơi bánh và rượu, của lễ của "mọi tạo vật", cả con người cũng như thiên nhiên, được thần linh hóa bởi Chúa Thánh Linh: "Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. V́ thế, chúng tôi nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa lễ vật này, để trở nên cho chúng tôi Ḿnh và Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi" (Kinh Nguyện Thánh Thể 2, theo Sách Lễ Giáo Dân Việt Nam 1971).

 

Tuy nhiên, "để xóa bỏ tội lỗi một lần cho tất cả mọi người bằng hy tế của ḿnh" (Heb.26), Chúa Kitô "đă vào cung thánh một lần vĩnh viễn" (Heb.9:11), bởi thế, trong bữa tiệc ly, Người đă truyền cho các môn đệ của Người: "Các con hăy làm việc này mà nhớ đến Thày" (Lk.22:19' 1Cor.11:24). Như thế, trong việc Cử Hành Phụng Vụ Thánh Lễ, những ǵ con người có và con người làm, hiện thân qua bánh với rượu, chẳng những được thần linh hóa, mà cả đến chính bản thân con người là "tư tế" cũng được thần linh hóa nữa, khi chung Kitô hữu cùng nhau cử hành "mầu nhiệm thánh" (lời kêu gọi trong nghi thức sám hối đầu lễ), nhất là riêng vị chủ tế khi cử hành "với tư cách Chúa Kitô" ("in persona Christi").

 

 

Thánh Hóa Đời Sống

 

Sau nữa, "loan báo cho mọi tạo vật" Tin Mừng Phục Sinh bằng việc Thánh Hóa Đời Sống. Việc Thánh Hoá Đời Sống phải đi song song với việc Cử Hành Phụng Vụ Thánh Lễ. Đúng hơn, nó vừa là "sản phẩm" của Phụng Vụ Thánh Lễ đồng thời cũng là "lao công" hướng về Phụng Vụ Thánh Lễ, v́ "Hiến Tế Tạ Ơn là nguồn mạch và là thượng đỉnh của đời sống Kitô hữu" (hiến chế Công Đồng Vaticanô II về Giáo Hội "Lumen Gentium", đoạn 11).

 

Thật vậy, "ĺa cây nho, cành nho không thể nào tự sinh hoa trái, th́ ngoài Thày ra các con không thể sinh hoa trái" (Jn.15:4). Do đó, tất cả mọi "hoa trái" phát sinh từ mỗi một "cành nho" Kitô hữu đều do bởi nhựa sống của "cây nho" Chúa Kitô, qua việc họ Cử Hành Phụng Vụ Thánh Lễ và Các Bí Tích, nơi Người thực sự "hiện diện" (hiến chế Công Đồng Vaticanô II về Phụng Vụ Thánh "Sacrosanctum Concilium", đoạn 7). "Bởi thế, đối với các phần tử tín hữu dọn ḿnh xứng đáng th́ các bí tích và á bí tích thánh hóa hầu như mọi biến cố cuộc đời của họ, bằng thánh ân tuôn ra từ mầu nhiệm vượt qua trong cuộc Khổ Nạn, Tử Giá và Phục Sinh của Chúa Kitô. Từ nguồn mạch (mầu nhiệm vượt qua) này mà mọi bí tích và á bí tích có được năng lực" (cùng hiến chế trên, đoạn 61).

 

Thật vậy, theo nguyên tắc luân lư thần học và tu đức, nếu không ở trong t́nh trạng mất ơn nghĩa Chúa v́ tội trọng, người Kitô hữu, với ư hướng ngay lành, hay ít là không có ư xấu tỏ tường, làm việc ǵ cũng có công trước mặt Chúa, dù là việc thánh thiện, như đọc kinh cầu nguyện, hay việc lành thánh, như ăn chay hăm ḿnh, hoặc tầm thường tự nhiên, như ăn uống, chơi đùa, học hành, ngủ nghỉ, vệ sinh v.v. Nhờ việc làm của người Kitô hữu c̣n ở trong t́nh trạng được ơn nghĩa Chúa sống với chủ ư ngay lành như thế, mà chẳng những việc của họ làm đáng được gọi là việc thánh, mà cả những phương tiện và hoàn cảnh họ làm cũng được thánh hóa nữa. Nghĩa là "mọi tạo vật" liên quan đến đời sống của họ nói chung và đến việc làm của họ nói riêng đều, nhờ họ và qua họ, mà được "tham dự vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa" (Rm.8:21). Như thời gian họ làm việc được trở nên giờ thánh, không gian họ làm việc được trở nên nơi thánh, và phương tiện họ làm việc được trở nên vật thánh. Có thể nói thời gian, không gian và vật chất là 3 đấu bột được Kitô hữu làm cho dậy lên men hết nhờ chút men sự sống thánh sủng của ḿnh.

 

Chính khi con người Kitô hữu thánh hóa "mọi tạo vật" như thế, họ vừa chứng tỏ ḿnh là "một chủng tộc thánh thiện" lại vừa là một "dân riêng để loan báo những công việc hiển vinh" (1Pt.2:9). "Bằng máu của ḿnh, Người (chiên con) đă chuộc lại cho Thiên Chúa thành phần của mọi chủng tộc và mọi ngôn ngữ, của mọi dân và mọi nước. Người đă tạo họ nên một vương quốc, nên những vị tư tế để phụng sự Thiên Chúa của chúng ta, rồi họ sẽ cai trị trên trái đất" (Rev.5:9-10)! Như thế, Kitô hữu "là những viên đá sống, được xây lên như một đền đài linh thiêng, làm thành một thánh chức tư tế, nhờ Đức Giêsu Kitô, hiến dâng lên những lễ vật thiêng liêng xứng đáng Thiên Chúa chấp nhận" (1Pt.2:4-5).

 

 

Tinh Thần Phụng Vụ

 

Việc "loan báo cho mọi tạo vật" Tin Mừng Phục Sinh, như tŕnh bày trên đây, được thể hiện qua việc Cử Hành Phụng Vụ Thánh Lễ và Các Bí Tích, cũng như đồng thời qua việc Thánh Hóa Đời Sống và "mọi tạo vật". Tuy nhiên, nếu bản chất của việc Cử Hành Phụng Vụ, nhất là việc Cử Hành Thánh Lễ, là việc Giáo Hội "làm mà nhớ đến Thày", th́ tinh thần của việc Cử Hành Phụng Vụ này chính là Đức Ái.

 

Chính v́ thế, ngay nghi thức thống hối đầu mỗi Thánh Lễ, mọi người, kể cả vị được gọi là Đức Thánh Cha, phải tự đấm ngực "thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đă phạm tội nhiều", nhất là thứ tội theo như Chúa Kitô khuyên: "Nếu các con mang của lễ đến bàn thờ, mà bấy giờ nhớ lại rằng anh em của các con có điều ǵ phạm đến các con, th́ các con hăy bỏ của lễ lại bàn thờ, về làm ḥa với anh em của các con trước đă, rồi hăy đến mà dâng của lễ" (Mt.5:23-24).

 

V́ Thiên Chúa là Đấng "cần ḷng nhân lành chứ không phải của lễ" (Mt.9:13) như thế, nên Kitô hữu  dù sống có vẻ thánh thiện đến đâu, có Thánh Hóa Đời Sống của ḿnh, cả những ǵ ḿnh có và ḿnh làm đi nữa, để cả hai thứ ḿnh có và làm ấy trở nên của lễ hiến dâng lên Thiên Chúa, song nếu họ lại thiếu mất chính Đức Ái, thần đức làm nên bản tính là Kitô hữu nơi họ, th́ của lễ của họ cũng không đáng được Ngài chấp nhận.

 

Như thế, "các con hăy làm việc này mà nhớ đến Thày" không phải chỉ nguyên có việc Cử Hành nghi thức Phụng Vụ, mà c̣n ở việc thực thi Đức Ái nữa. Bởi v́, "việc này" là ǵ, nếu không phải là "việc Chúa chịu chết" (lời tung hô sau truyền phép), và "nhớ đến Thày" là ǵ, nếu không phải là nhớ đến t́nh của "Người đă yêu những kẻ thuộc về ḿnh ở thế gian, và Người muốn tỏ ḷng yêu thương họ đến cùng" (Jn.13:1). Chính v́ thế mà "đời sống Kitô hữu được diễn tả trong việc hoàn tất giới răn cao trọng nhất, tức là trong t́nh yêu Thiên Chúa và tha nhân, một t́nh yêu bắt nguờn từ Bí Tích Thánh thường được gọi là bí tích yêu thương" (Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II: Thư gửi mọi Giám Mục về Mầu Nhiệm và Việc Tôn Thờ Thánh Thể "Dominicae Cenae", 24-2-1980, trích Holy Thursday Letters to My Brother Priests, Scepter Publishers, Princeton & Midwest Theological Forum, Chicago, 1994).

Đó là lư do, trước khi rước lấy Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu, người Kitô hữu phải thưa "Amen", một tiếng thưa biểu hiệu cho ư thức chấp nhận của họ trước t́nh yêu vô cùng của Thiên Chúa đối với chung nhân loại cũng như riêng Giáo Hội, trong đó có cả họ. Khi thưa "Amen" để lănh nhận "Ḿnh Thánh Chúa Kitô" tức là họ có ư muốn nói rằng: Vâng, con xin chấp nhận Thân Ḿnh của Chúa Kitô đă "bị nộp v́ chúng con" (lời truyền phép). Khi thưa "Amen" để lănh nhận "Máu Thánh Chúa Kitô" tức là họ có ư muốn nói rằng: Vâng, con xin chấp nhận Máu Huyết của Chúa Kitô "đă đổ ra cho chúng con và nhiều người được tha tội" (lời truyền phép).

 

 

Nguyện Cầu Toàn Hiến

 

Với tất cả ư thức chấp nhận Ḿnh Máu Thánh Chúa Kitô vào trong thân xác tro bụi của ḿnh như thế, trên đường về lại chỗ của ḿnh, người Kitô hữu đă hết sức gắn bó với Chúa bằng lời nguyện toàn thiêu:

 

"Lạy Chúa là T́nh Yêu,

xin thực hiện mọi sự Chúa muốn nơi con,

để con được trở nên mọi sự cho mọi người,

cho tất cả nên một trong Chúa

là Cha và Con và Thánh Thần.

Amen"

(Lời Nguyện Toàn Thiêu, trích "Trở Nên Như Trẻ Nhỏ", Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Cao-Bùi, 1994, trang 205)

Về đến chỗ của ḿnh, họ qùi xuống và ch́m ngập trong Chúa, tâm trí họ như được Chúa hoàn toàn chiếm đoạt làm cho họ phải than lên:

 

            "Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đă đến trong thế gian và ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế, để chúng con được sống và sống viên măn hơn! Chúng con tin thật Chúa đang ngự trong con người của chúng con, với tất cả Thần Tính hằng sống và Nhân Tính vinh hiển của Chúa.

            Chúng con thờ lạy Thần Tính của Chúa đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng con. Chúng con chúc tụng t́nh yêu của Chúa đă yêu chúng con đến tự hiến, để chúng con được thánh hóa trong chân lư! Chúng con kính mến Nhân Tính của Chúa đă được thụ thai bởi quyền phép Chúa Thánh Linh, và đă được hạ sinh bởi ḷng đồng trinh của Mẹ Maria. Chúng con đền tạ linh hồn của Chúa đă buồn sầu đến chết v́ tội lỗi của loài người chúng con. Chúng con cảm tạ Thánh Thể của Chúa đă trở nên Bánh Bởi Trời xuống nuôi sống thế gian.             Chúng con nguyện cầu Thập Giá của Chúa, như cây trường sinh mọng sữa và mật, là nước và máu từ cạnh sườn của Chúa chảy ra tẩy rửa con người tự ái đầy yếu nhược của chúng con và cho chúng con no thỏa chỉ một ḿnh Chúa mà thôi.

            Lạy Chúa, từ nay, Chúa chính là sự sống của chúng con. Và sự sống mà chúng con đang sống đây không c̣n phải chúng con sống nữa, song chính là Chúa sống trong chúng con. Để rồi, nhờ Trái Tim Đầy Ơn Phúc của Mẹ Maria, Mẹ của Chúa cũng là Mẹ của chúng con:

            Xin Ḿnh Thánh và Máu Thánh của Chúa đă được thụ thai và cưu mang trong cung ḷng trinh nguyên của Mẹ Maria, ban cho chúng con một tấm ḷng thanh sạch, để chúng con được xứng đáng chiêm ngưỡng Nhan Chúa.

            Xin Ḿnh Thánh và Máu Thánh của Chúa đă được bọc trong khăn nằm trong máng lừa, bần cùng nghèo khó, ban cho con tinh thần thanh bần, để chúng con được Chúa là Nước Trời ở trong chúng con.

            Xin Ḿnh Thánh và Máu Thánh của Chúa đă bị lưỡi đ̣ng đâm vào cạnh sườn làm cho máu và nước chảy ra, ban cho chúng con được sống và sống trọn vẹn hơn, để chúng con đạt đến tầm vóc viên măn của Chúa.

            Xin Ḿnh Thánh và Máu Thánh của Chúa đă sống lại từ trong cơi chết, làm cho chúng con không c̣n sống cho chính ḿnh, mà là cho Đấng đă kêu gọi chúng con từ bóng tối tăm ra ánh sáng lạ lùng, để chúng con được nên một trong Chúa là Cha và Con và Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

            (Đời Cầu Nguyện, Cao Tấn Tĩnh, Cao-Bùi, 1992, trang 139-141)

 

Tạ ơn Thần Linh Thiên Chúa

TGP Los Angeles ngày 30-9-1996, lễ thánh Giêrônimô

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL.

Thần Linh và Sự Sống