Cửa Vào 3:

Yêu Thương V́ Thiên Chúa Đă Yêu Trước

 

            "Thiên Chúa đă yêu chúng ta trước" đó chính là tiếng gọi "yêu thương" nơi con cái đồng thời cũng là trách nhiệm "yêu thương" về phía con cái. Chính t́nh yêu này và mối "hiệp thông" này, sâu đậm không ǵ có thể xóa mờ (như ấn tín Rửa Tội), là lư do thúc đẩy người con phung phá trong dụ ngôn hoang đàng, sau khi nhận thức được thân phận của ḿnh trong nhà Cha, trong ḷng Cha, đă sáng suốt và đủ sức dứt khoát để đứng dậy lên đường trở về cùng Cha của ḿnh.

 

            Từ thực tại chân thật này: "Cho dù loài người có tội lỗi, Thiên Chúa vẫn ở với loài người", mới có những hiện tượng thần linh nơi tội nhân và mới có liên hệ bác ái với tội nhân.

 

            V́: cho dù loài người có tội lỗi, Thiên Chúa vẫn ở với loài người "mới có những hiện tượng thần linh nơi tội nhân". Ở chỗ, tội nhân nhờ Chúa c̣n ở trong ḿnh mới có thể được Người đánh động và đủ sức dứt khoát mà trở về với Cha ḿnh.

            V́: cho dù loài người có tội lỗi, Thiên Chúa vẫn ở với loài người "mới có liên hệ bác ái với tội nhân". Ở chỗ, v́ Chúa c̣n ở trong tội nhân mà không ai được phép khinh họ. Trái lại, càng những ai tự cho ḿnh là công chính, như người Pharisiêu trong dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện (x. Lc 18:9-14), hay tự nhận ḿnh là con ngoan của Cha, như người anh của đứa em hoang đàng, "không bao giờ bất tuân lệnh Cha" (Lc 15:29), lại càng phải có thái độ thương xót trọn lành như Cha (x.Lc 6:36' Mt 5:48) mới đúng.

 

            Thái độ anh em thương yêu nhau này, nếu thật sự phát xuất từ ḷng yêu kính Cha ḿnh, chắc chắn, đối nội, sẽ là một mối "hiệp thông" sâu xa hơn với Cha, v́ "mọi sự của Cha là của con" (Lc 15:31), và đối ngoại, sẽ là động lực thúc đẩy người anh giúp Cha đi t́m đứa em hoang đàng lạc loài của ḿnh mà dẫn về với Cha, để vừa an ủi Cha vừa để cứu đứa em của ḿnh.

 

            "Hăy yêu thương v́ Thiên Chúa đă yêu chúng ta trước" chẳng những là ơn gọi để tội nhân "lên đường trở về cùng Cha ḿnh" mà c̣n là ơn gọi phục sinh của Đấng đă "chết cho tội" (Rm 6:10) nên đă "được toàn quyền trên trời dưới đất" (Mt 28:18) v́ đă chiến thắng chính sự chết, một "sự chết không c̣n làm chủ được Người nữa" (Rm 6:9), một "sự chết cùng với tội đă đột nhập thế gian" (Rm 5:12), một sự chết bị "tội lỗi cai trị" (Rm 5:21).

 

            Ơn gọi của "Đấng đă một lần chết nhưng nay vẫn sống - muôn đời, muôn thuở" (KH 1:18) này là:

            "Các con hăy ra đi thâu nạp môn đồ khắp mọi dân nước. Hăy rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hăy dạy họ tuân giữ tất cả những ǵ Thày đă truyền cho các con. Và hăy biết rằng Thày ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28:19-20).

 

            "Các con hăy ra đi" đây là ǵ, nếu không phải là một sứ mệnh của chung Kitô hữu và của riêng thành phần tự nghiệm thấy ḿnh đă được "Phúc Ngập Lụt", để lên đường "ra đi thâu nạp môn đồ khắp mọi dân nước" là những "người của bất cứ dân nước nào kính sợ Thiên Chúa và tác hành ngay thẳng đều đáng Ngài chấp nhận" (TĐCV 10:35).

 

            Thành phần "đáng được Thiên Chúa chấp nhận" đây, dù tội lỗi và vô đạo đến đâu đi nữa, nếu là "những ai được Thiên Chúa biết trước th́ Ngài cũng tiền định... những ai được Ngài tiền định th́ Ngài cũng kêu gọi" (Rm 8: 29-30), tự bản chất, đều là chiên (lạc) của Chúa' mà đă là chiên của Chúa, không sớm th́ muộn, cũng "nhận biết Ta" (Gn 10:14) và "nghe tiếng Ta" (Gn 10:16): "Chiên Ta th́ nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta" (Gn 10:27).

 

            Như thế, qua chung Giáo Hội là Nhiệm Thể của ḿnh, và qua riêng các chi thể như cành nho dính chặt với cây nho "để trổ sinh muôn vàn hoa trái" (Gn 15:5) này, Thiên Chúa vẫn "ở cùng", vẫn tiếp tục đi t́m kiếm chiên lạc nói chung và những đứa con hoang đàng của ḿnh nói riêng, "cho đến tận thế".

 

            Chiến lợi phẩm mà Giáo Hội, qua thành phần chi thể được "Phúc Ngập Lụt", "vác lên vai vui mừng" (Lc 15:5) đem về nhà Cha, Đấng đă sai Con ḿnh "đến không phải để được hầu hạ nhưng là để hầu hạ, để hiến mạng sống ḿnh cho nhiều người" (Mt 20:28), là "tất cả những ǵ Cha đă ban cho Ta (Chúa Giêsu) sẽ đến với Ta' và ai đến với Ta sẽ không bao giờ bị Ta xua đuổi" (Gn 6:37), v́ "tất cả những ǵ Cha đă trao cho Ta, Ta không được làm hư mất, mà Ta phải làm cho nó sống lại trong ngày sau hết" (Gn 6:39).

 

            Bởi thế, "cho đến tận thế", Chúa Giêsu vẫn không ngừng tiếp tục sứ mạng "được Cha sai" của Người: "Cha Ta sai Ta thế nào, Ta cũng sai các con như vậy" (Gn 20:21), và vẫn hiện thực một cách bí tích trên bàn thờ Thánh Lễ cũng như một cách sống động trong cuộc đời chứng nhân Kitô hữu, cuộc "tự hiến cho (chiên) được thánh hóa trong chân lư... để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha... hầu thế gian nhận biết rằng Cha đă sai Con và Cha yêu họ cũng như yêu Con" (Gn 17:19,21,23).

 

            "Cho dù tội lỗi có tăng, ân sủng lại càng trội vượt hơn nó nữa", nếu thế th́ không c̣n thời điểm nào trong lịch sữ loài người nói chung và Giáo Hội nói riêng lại ứng nghiệm hơn giai đoạn lịch sử của thế kỷ 20 này.

                       

            Phải, thế giới ngày nay, thế giới kể từ thập niên 1960, thập niên được mở màn với biến cố canh tân kịp thời, đó là Công Đồng Vaticanô II (11/10/1962 - 8/12/1965), hơn bao giờ hết, đang xẩy ra tất cả những ǵ ứng nghiệm với Lời Thánh Kinh Tân Ước, những lời mà thánh Gioan đă viết trong thư thứ nhất của ngài:

1.            "Chúng ta biết rằng chúng ta đă vượt qua sự chết mà vào sự sống là v́ chúng ta thương yêu nhau. Ai không yêu thương th́ vẫn c̣n ở trong sự chết" (1Gn 3:14)'

2.         "Ai ghét anh em ḿnh là kẻ sát nhân, và anh em biết rằng sự sống không có trong ḷng kẻ sát nhân" (1Gn 3:15).

 

"Ai không yêu thương th́ vẫn c̣n ở trong sự chết". Điển h́nh nhất là trường hợp của người phú hộ trong dụ ngôn Lazarô ghẻ lở ngồi ăn xin trước cổng nhà của ông ta (x.Lc 16:19-26). Theo dụ ngôn này, về phương diện tiêu cực, người phú hộ không hề làm khốn hay làm nhục Lazarô một chút nào cả, thế mà, ông đă chịu số phận thuộc về số các kẻ chết, số bị hư đi đời đời, số của thành phần dê bất lương, thành phần "phủ nhận" Chúa Kitô nơi anh em ḿnh, thành phần bị luận phạt trước toà chung thẩm của Chúa Kitô (x. Mt 25:45-46).

 

"Ai ghét anh em ḿnh là kẻ sát nhân". Nếu "không yêu thương (th́) ở trong sự chết", nghĩa là nếu không yêu thương th́ mang sự chết trong ḿnh, th́ "ghét anh em ḿnh" là thông sự chết sẫn có trong ḿnh ra ngoài, là truyền sự chết của ḿnh sang cho nhau. Điển h́nh là trường hợp của "ma qủi đă mang sự chết đến cho con người (cùng là tạo vật với nó) ngay từ ban đầu" (Gn 8:44), cũng như trường hợp của Cain "giết em ḿnh (là đồng loại của hắn)" (1Gn 3:12).

 

Trong cả hai trường hợp mà sự chết được thông truyền sang cho nhau này, một sự chết về phần hồn do ma qủi gây ra cho con người, và một sự chết về phần xác do chính con người gây ra cho nhau là đồng loại của ḿnh, tất cả đều bởi "cái từ bên trong" (Mt 15:11).

 

"Cái từ bên trong" bởi ma qủi (Satan) mà ra "đă mang sự chết đến cho con người ngay từ ban đầu" đây là ǵ, nếu không phải là "lời gian trá" (Gn 8:44' KN 3:13), v́ "trong ḿnh nó không có sự thật" (Gn 8:44). Và "cái từ bên trong" bởi con người (Cain) mà ra đă mang sự chết đến cho anh em ḿnh đây là ǵ, nếu không phải là "việc gian ác" (1Gn 3:12), v́  "Cain là kẻ thuộc về tên gian trá (ma qủi)" (1Gn 3:12).

 

Vậy, sự chết về phần hồn, mà sự chết về phần xác là biểu hiệu của nó cũng là hậu qủa tất yếu hết sức mật thiết với nó, phát xuất từ những ǵ gian ác, những ǵ không chân thật, đó là những ǵ "không yêu thương".

 

Bởi v́, nếu chung tạo vật và riêng con người biết "yêu thương", nghĩa là "có T́nh Yêu" trong ḿnh, họ mới có thể "hiệp thông" với bản tính "là T́nh Yêu" vô cùng toàn hảo của Thiên Chúa, và mới có thể "sống viên măn" (Gn 10:10) mà "sinh dồi dào hoa trái" (Gn 15:5) bởi sự sống "yêu thương" vô cùng toàn măn của Ngài, một "sự sống đă trở nên hữu h́nh cho chúng ta" (1Gn 1:2) "là sự sáng" (1Gn 1:5' Gn1:4) "chiếu soi trên những kẻ c̣n ngồi trong tối tăm và trong bóng chết" (Lc 1:79), một "sự sáng chiếu soi trong tăm tối" (Gn 1:5), một "sự sáng sẽ mọc lên trong tăm tối" (Is 58:10), và từ ḷng bóng tối đă thực sự làm cho "bóng tối qua đi" (1Gn 2:8).

 

Thật vậy, "bóng tối đă qua đi", như "sự chết đă bị chiến thắng nuốt mất" (1Cor 15:54) và "mùi tanh hôi của sự chết là tội lỗi" (1Cor 15:56) đă được "máu và nước chảy ra" (Gn 19:34) từ cạnh sườn Con Thiên Chúa tử giá tẩy sạch.

 

Thế nhưng, trên thực tế, cho đến ngày nay, thời điểm mà thế giới đang tiến vào giữa thập niên cuối cùng của thiên niên 2000, bóng tối vẫn c̣n đó, lại càng dầy đặc và làm mù quáng hơn bao giờ hết. Là v́, con người "vốn yêu tối tăm hơn ánh sáng" (Gn 3:19), nhất là lúc "ánh sáng của (con người lại chính) là bóng tối th́ càng tăm tối đến chừng nào" (Mt 6:23). Không có ánh sáng trong ḿnh nên con người "vẫn c̣n ở trong bống tối đến nay" (1Gn 2:9), tức vẫn ở trong t́nh trạng "không yêu thương", mà kết qủa là h́nh như càng văn minh con người của thế kỷ 20 này lại càng hận thù ghen ghét nhau  hơn:

"Kẻ cho ḿnh ở trong ánh sáng lại cứ ghét anh em ḿnh th́ vẫn c̣n ở trong tối tăm. Người c̣n ở trong ánh sáng là người yêu anh em ḿnh' không ǵ trong họ làm họ sa ngă. Nhưng kẻ ghét anh em ḿnh th́ ở trong tăm tối. Họ bước đi trong bóng tối, không biết rằng ḿnh đang đi đâu, v́ tối tăm đă làm mù mắt của họ" (1Gn 2:9,10,11).

 

Nếu "những kẻ ghét anh em ḿnh th́ ở trong tăm tối" và "ai ghét anh em ḿnh là kẻ sát nhân" th́ hơn bao giờ hết, thế giới của thế kỷ 20, thế kỷ của hai trận đại chiến, của cộng sản sắt máu, của tư bản bóc lột, của chủng tộc thanh toán, của tôn giáo đố kyï, của luật pháp phá thai, của hôn nhân ly dị, của tuổi trẻ bạo tàn, của khoa học giết người v.v. này, thực sự và khẩn cấp, phải được chiếu rọi bằng một "Ánh Quang Chân Lư" (Veritatis Splendor - The Splendor of Truth), để con người có thể an toàn "Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng" (Crossing the Threshold of Hope), mà "nghênh đón" (KH 21:2' Mt 25:6) Chúa Kitô.

 

Bằng không, vào lúc bất ngờ, lúc "Chúa Kitô sẽ đến lần thứ hai để mang ơn cứu độ cho những ai thiết tha trông đợi Người" (Do Thái 10:28), "bấy giờ, cửa đóng then cài" (Mt 25:10), dù có kịp "nhận ra (Người) Là" (Gn 8:28) và có năn nỉ kêu Người "xin mở cửa cho chúng tôi" (Mt 25:11), th́ cũng đă qúa muộn, trễ mất rồi: "Ta cho các ngươi hay, Ta không hề biết các ngươi!" (Mt 25:12).

 

Tổng Giáo Phận Los Angeles

khởi viết ngày 6-1-1995,

 Thứ Sáu Đầu Tháng,

Những ngày đầu của mùa băo lụt California.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL.