Trở Nên Như Trẻ Nhỏ

Kính Dâng

T́nh Yêu Nhân Hậu Thanh Tâm Chúa Giêsu

Kính Nhớ

Lm. Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ, CMC

đă linh hướng cho tôi Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng

 

Kính Phục

Cac Tâm Hồn Ẩn Thân trong Chúa Kitô,

 

Kính Tặng

 Đạo Binh Hồn Nhỏ Việt  Nam Nhóm Thân Hữu Parvuli Mẹ Mân Côi

 

1994

 

Imprimatur

Archbishop Francis B. Shulte, DD.

New Orleans, May 29/1994 

 

Nihil Obstat

Censor Librorum Msgr. Dominic M. Luong

New Orleans, May 22/1994 

 

Censor Delegatus

Rev. Joseph Bien Do.  

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL