Tự Sắc “Summorum Pontificum” của ĐTC Biển  Đức XVI

 

“Cho tới thời điểm của chúng ta đây, các vị giáo hoàng vẫn liên lỉ quan tâm tới việc bảo đảm rằng Giáo Hội Chúa Kitô có được một lễ nghi xứng đáng đối với Sự Uy Nghi Thần Linh, ‘để chúc tụng và tôn vinh danh Ngài’, và ‘để mưu lợi ích cho toàn thể Hội Thánh của Người’.

 

“Từ thời xa xưa, cũng như cho cả tương lai sau này, cần phải ǵn giữ nguyên tắc ‘mội một Giáo Hội riêng cần phải đồng nhất với Giáo Hội hoàn vũ, chẳng những về tín lư đức tin và về các dấu hiệu về bí tích, mà c̣n về cả những việc sử dụng được chấp nhận chung theo tông truyền liên tục nữa, một truyền thống cần phải tuân giữ để chẳng những tránh được những lầm lỗi mà c̣n truyền đạt sự vẹn toàn của đức tin, v́ luật lệ về việc nguyện cầu của Giáo Hội tương hợp với luật đức tin của Giáo Hội’ (General Instruction of the Roman Missal, 3rd ed., 2002, no. 397).

 

“Trong số những vị giáo hoàng tỏ ra mối quan tâm cần thiết đó, đặc biệt nhất là danh xưng của Thánh Grêgôriô Cả, vị đă hết sức bảo đảm rằng các dân tộc mới ở Âu Châu đă lănh nhận đức tin Công Giáo và các kho tàng thờ phượng cùng văn hóa là những ǵ được những người Rôma thu tích trong các thế kỷ trước đó. Ngài đă truyền rằng h́nh thức của phụng vụ thánh như được cử hành ở Rôma (liên quan tới Thánh Lễ và Phụng Vụ Giờ Kinh) cần phải được bảo tŕ. Ngài đă tỏ ra hết sức quan tâm trong việc bảo đảm việc truyền bá cũa những đan sĩ nam nữ, thành phần tuân theo Luật Thánh Biển Đức, cùng với việc loan truyền Phúc Âm là những ǵ được minh chứng nơi đời sống của họ điều khoản khôn ngoan trong Lệ Luật của họ là ‘không ǵ được đặt trước công việc của Thiên Chúa’. Như thế, phụng vụ thần linh, được cử hành theo việc sử dụng của n gười Rôma, đă làm phong phú chẳng những đức tin và ḷng đạo đức mà c̣n cả văn hóa của nhiều dân tộc. Thật vậy, vấn đề đă rơ là phụng vụ Latinh của Giáo Hội ở các h́nh thức khác nhau, nơi mỗi một thế kỷ của kỷ nguyên Kitô Giáo, đă là một tác lực cho đời sống thiêng liêng của nhiều vị thánh, đă tái củng cố nhiều dân tộc trong việc sống nhân đức đạo giáo và làm phong phú ḷng đạo đức của họ.

 

“Nhiều vị giáo hoàng Rôma khác, trong gịng lịch sử của các thế kỷ, đă đặc biệt tỏ ra quan tâm trong việc bảo đảm rằng phụng vụ thánh cần hoàn thành công việc này một cách hiệu nghiệm hơn nữa. Nổi bật trong các vị là Thánh Piô V, vị được được thúc đẩy bởi tấm ḷng rất nhiệt t́nh về mục vụ và thực hiện những lời huấn dụ của Công Đồng Chung Triđentrinô, một công đồng đă canh tân toàn bộ phụng vụ của Giáo Hội, đă kiểm thị việc ấn hành các sách phụng vụ được tu chính và ‘canh tân theo các qui tắc của các vị Nghị Phụ’, và cung cấp những sách này để Giáo Hội Latinh sử dụng.

 

“Một trong những sách phụng vụ của lễ nghi Rôma là Sách Lễ Rôma, một sách lễ đă được phác họa ở thành Rôma, và qua các thế kỷ, từ từ đă mặc lấy các h́nh thức rất giống với các h́nh thức lễ nghi này có được trong thời gian gần đây.

 

“’Chính v́ nhắm đến cùng một mục đích này mà các vị Giáo Hoàng sau đó đă dồn nỗ lực của ḿnh trong các thế kỷ tiếp theo để bảo đảm rằng các lễ nghị và các sách phụng vụ cần phải được cập nhật hóa và khi cần thiết được sáng tỏ hơn. Từ đầu thế kỷ này chúng đă trải qua một cuộc canh tân tổng quan hơn’ (John Paul II, Apostolic Letter "Vicesimus quintus annus," 4 December 1988, 3: AAS 81 [1989], 899). Bởi thế mà các vị tiền nhiệm của chúng ta là Clêmentê VIII, Urbanô VIII, Thánh Piô X (cùng nguồn vừa dẫn), Biển Đức XV, Piô XII và Chân Phước Gioan XXIII tất cả đều đă góp phần.

 

“Vào những thời gian gần đây hơn nữa, Công Đồng Chung Vaticanô II đă bày tỏ ḷng mong ước rằng việc tôn thờ thần linh cần phải canh tân và thích ứng với các nhu cầu của thời đại chúng ta. Được tác động bởi ḷng mong ước này, vị tiền nhiệm của chúng tôi là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI  đă phê chuẩn vào năm 1970 các sách phụng vụ, đă canh tân và một phần đă lạm lại các sách về phụng vụ cho Giáo Hội Latinh. Những sách phụng vụ này, được chuyển dịch sang các thứ ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, đă được các vị giám mục, linh mục và tín hữu mau mắn chấp nhận. Đức Gioan Phaolô II đă tu chính ấn bản mẫu thứ ba của Sách Lễ Rôma. Như thế, các vị Giáo Hoàng Rôma đă hoạt động để bào đảm rằng “vấn đề xây dựng phụng vụ này … một lần nữa cần phải tỏ ra ngời sáng cái giá trị và sự ḥa hợp của ḿnh” (St. Pius X, Apostolic Letter Motu propio data, "Abhinc duos annos," 23 October 1913: AAS 5 (1913), 449-450; cf John Paul II, Apostolic Letter "Vicesimus quintus annus," no. 3: AAS 81 [1989], 899).

 

(c̣n tiếp)

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo VIS ngày 7/7/2007 

 

 

Thư của ĐTC Biển Đức XVI gửi Các Vị Giám Mục về Tự Sắc “ Summorum Pontificum”

 

“Hết ḷng tin tưởng và hy vọng, tôi xin ủy thác cho chư huynh là các vị mục tử bản văn của về một Tông Thư mới ‘dữ kiện Motu Proprio’ liên quan tới việc sử dụng phụng vụ Rôma trước cuộc canh tân 1970. Bản văn kiện này là hoa trái của nhiều suy tư, nhiều tham vấn và nguyện cầu.

 

“Những tường tŕnh và phán đoán không đầy đủ tín liệu đă tạo nên t́nh trạng hơi lầm lẫn. Đă xẩy ra những phản ứng rất khác nhau từ việc hân hoan chấp nhận đến việc dữ dội chống đối, về một dự án mà nội dung của nó thực ra chưa được sáng tỏ.

 

“Trước hết, vấn đề là sợ rằng bản văn kiện này làm lệch lạc đi thẩm quyền của Công Đồng Chung Vaticanô II, một công đồng đă có một trong những quyết định quan trọng – là việc canh tân phụng vụ – đang được đặt thành vấn đề.

 

“Nỗi sợ hăi này là những ǵ không có nền tảng. Về vấn đề này cần phải được nói rằng Sách Lễ được Đức Phaolô VI phổ biến rồi được Đức Gioan Phaolô II tái phổ biến hai ấn bản sau đó nữa, hiển nhiên là và vẫn tiếp tục là h́nh thức b́nh thường – ‘Forma ordinaria’ – của phụng vụ Thánh Thể. Ấn bản sau cùng của ‘Missale Romanum – Sách Lễ Rôma’ trước Công Đồng này, được phổ biến theo thẩm quyền của Đức Gioan XXIII vào năm 1962 và đă được sử dụng trong Công Đồng này, giờ đây sẽ được sử dụng như là một ‘Forma extraordinaria – H́nh thức ngoại lệ’ của việc cử hành phụng vụ. Không thích đáng khi nói rằng hai ấn bản Sách Lễ Rôma này như là ‘hai thứ lễ nghi’. Trái lại, nó là vấn đề sử dụng lưỡng đôi của một nghi thức duy nhất giống nhau.

 

“Đối với việc sử dụng Sách Lễ năm 1962 như là một ‘H́nh Thức ngoại lệ’ của phụng vụ Thánh Lễ, tôi muốn quí huynh chú trọng tới sự kiện là Sách Lễ này đă không bao giờ bị băi bỏ theo pháp định, bởi thế, theo nguyên tắc, bao giờ cũng được phép sử dụng. Vào thời điểm giới thiệu Sách Lễ mới, dường như không cần phải ban hành những qui chuẩn đặc biệt về vấn để có thể sự dụng Sách Lễ trước này. Có lẽ v́ được cho rằng nó là một vấn đề của một ít trường hợp riêng cần được giải quyết từng trường hợp một tại lănh vực địa phương thôi. Tuy nhiên, sau đó, chẳng bao lâu nó đă trở nên  rơ ràng là có một số khá dân chúng hết sức muốn gắn bó với việc sử dụng Lễ Nghi Rôma ấy, một lễ nghi đă quen thuộc với họ từ nhỏ. Đặc biệt là trường hợp ở các quốc gia có phong trào phụng vụ cống hiến cho nhiều người một cuộc huấn luyện đáng kể về phụng vụ và tính cách quen thuộc cá nhân sâu xa với H́nh Thức cử hành phụng vụ này. Tất cả chúng ta đều biết rằng, nơi phong trào do ĐTGM Lefebvre khởi xướng v́ muốn trung thành với Sách Lễ cũ đă trở thành một dấu hiệu bề ngoài về căn tính; các lư do về việc tách ra v́ điều này tuy nhiên xẩy ra ở một lănh vực sâu xa hơn……….

 

(c̣n tiếp)

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo VIS ngày 7/7/2007 

 

 

Ṭa Thánh Phụ Chú về Tự Sắc “Summorum Pontificum”

 

Hôm Thứ Bảy 7/7/2007, Văn  Pḥng Báo Chí của Ṭa Thánh đă phổ biến một phụ chú giải thích về Tự Sắc “Summorum Pontificum”. Những đoạn quan trọng nhất của bản văn  phụ chú này như sau:

 

Tự Sắc “Summorum Pontificum” đă đề ra những luật lệ mới đối với việc sử dụng phụng vụ theo Lễ Nghi Rôma trước biến cố canh tân năm 1970. Những lư do cho những điều khoản như thế đă được rơ ràng giải thích trong bức thư Đức Thánh Cha gửi các vị giám mục kèm theo Tự Sắc này (hai văn kiện đă được gửi cho tất cả mọi vị chủ tịch hội đồng giám mục cũng như tất cả mọi vị khâm sứ, những vị đă sắp xếp để phổ biến chúng c ho tất cả mọi vị giám mục).

 

“Khoản nống cốt như sau: Phụng vụ lễ nghi Rôma sẽ có hai h́nh thức (‘usus’):

 

“a) H́nh thức thông thường là h́nh thức tuân theo việc canh tân phụng vụ được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thực hiện vào năm 1970, như thấy trong các sách phụng vụ được ban hành vào thời gian đó. Có một ấn bản chính thức bằng tiếng Latinh có thể được sử dụng ở mọi lúc và mọi nơi, và những bản dịch sang các ngôn ngữ khác nhau được các hội đồng giám mục khác nhau phổ biến.

 

“b) H́nh thức ngoại thường: là h́nh thức được cử hành theo các sách phụng vụ được Giáo Hoàng Chân Phước Gioan XXIII năm 1962.

 

Ở đoạn 8 bản phụ chú ghi rằng: “Vị giám mục ở một nơi đặc biệt nào đó có thể thiết lập một giáo xứ riêng bất cứ ở đâu có một số rất đáng kể con số tín hữu muốn theo phụng vụ trước. Cần phải có con số tín hữu đáng kể, cho dù không so sánh với con số của những giáo xứ khác”. 

 

Bản phụ chú cũng nhấn mạnh tới một số đặc tính của Sách Lễ 1962:

 

“Đó là một Sách Lễ ‘hoàn toàn’ hay ‘nguyên vẹn’ bằng tiếng La Tinh, tức là nó cũng có những bài đọc để cử hành (không khác với ‘Sách Bài Đọc’ như Sách Lễ 1970 sau đó).

 

“Nó chất chứa chỉ một Kinh Nguyện Thánh Thể duy nhất, ‘Qui Lễ Rôma’ (tương đương với Kinh Nguyện Thánh Thể thứ nhất của Sách Lễ sau đó, sách lễ bao gồm việc chọn các Kinh Nguyện Phụng Vụ khác nhau).

 

“Các lời cầu nguyện khác nhau (bao gồm cảmột phần lớn của Qui Lễ) được vị linh mục âm thầm đọc.

 

“Những khác nhau khác bao gồm việc đọc đoạn mở đầu của Phúc Âm Thánh Gioan ở cuối Thánh Lễ.

 

“Sách Lễ 1962 không cho phép đồng tế. Nó không nói ǵ liên quan tới hướng bàn thờ hay của vị cử hành (quay xuống cộng đoàn hay không).

 

“Bức Thư của Đức Thánh Cha khả năng làm phong phú sau này Sách Lễ 1962 (bao gồm các vị thánh mới, những kinh tiến tụng mới v.v.)

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo VIS ngày 7/7/2007