GIA ĐÌNH CAO BÙI - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

 

Cao Vincent Lucien - Đứa Cháu Đích Tôn

Từ 1 tuổi đến 2 tuổi