Ý THỨC KITÔ GIÁO

Một Hành Trang Tin Đạo, Sống Đạo và Truyền Đạo
hết sức thức thời và khẩn thiết để Kitô Hữu Chứng Nhân
có thể Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng Năm 2000
mà hiên ngang Dấn Thân tiến vào Ngàn Năm Thứ Ba!
Khởi viết tại TGP/LA 28/1/1998, Đầu Xuân Mậu Dần.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

Kính Mừng
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Những Vị đã viết Ý Thức Kitô Giáo
bằng chính mầu mực máu hồng của mình
trên cuốn sách đất nước Việt Nam thân yêu!
(Kỷ niệm 10 Năm Phong Thánh: 19/6/1988-1998)

Kính Dâng
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II,
Vị Chủ Chăn Tối Cao của Giáo Hội Công Giáo,
Đấng đang dẫn tất cả đàn chiên mình tiến sang
“Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến”
để mừng đón và đi theo
“Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần”