TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

1-      The New American Bible, Thomas Nelson Inc., New Jersey, 1971;

2-      The Vatican II, The Conciliar and Post Conciliar Documents, Study Edition, Costello Publishing Company, Northport, NY, 1987

3-      Witness to Hope, Cliff Street Books, HarperCollins Publishers, Inc., 1999;

4-      Những Điểm Tương Đồng Giữa Phật, Khổng và Công Giáo, Công Giáo Tiến Hành Giáo Phận Xuân Lộc, 1971;

5-      Một Số Vấn Đề Lịch Sử Đạo Thiên Chúa Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam, Viện Khoa Học Xă Hội và Ban Tôn Giáo, Thành Phố Hồ Chí Minh, 1988;

6-      Những Bí Ẩn Đàng Sau Các Cuộc Thánh Chiến Tại Việt Nam, Lữ Giang, 1994;

7-      Gịng Sông Chảy Nước Ban Sự Sống, Cao-Bùi, 1997;

8-      Ư Thức Kitô Giáo, Cao-Bùi, 1998;

9-      Cuối Trời Yêu Thương, Cao-Bùi, 1998;

10-  Giáo Lư Cẩm Nang, Cao-Bùi, 1999;

11-  Mùa Xuân Gieo Tin Mừng Cứu Độ, Diễn Đàn Kitô Hữu, 1999;

12-  Tuần San ấn bản Anh ngữ L’Osservatore Romano, Vatican, 12/6/1996, 10/7/1996, 17/7/1996, 23/10/1998, 20/1/1999, 6/10/1999, 13/10/1999, 20/10/1999, 27/10/1999, 3/11/1999, 10/11/1999, 17/11/1999, 8/12/1999, 15/12/1999, 22/12/1999, 29/12/1999, 10/5/2000.

13-  Nguyệt San Inside The Vatican, Kentucky, USA, 12/1999;

14-  Nguyệt San Hiệp Nhất, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, Nam California, USA, 12/1999;

15-  Một số Tài Liệu về Khổng giáo và Lăo giáo của Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ.