NỘI DUNG


Dẫn Nhập

 

I- Cử Hành Mầu Nhiệm Cao Cả
1.

Mầu Nhiệm Hôn Nhân
2.

T́nh Nghĩa Vợ Chồng
3.
Giáo Dục Con Cái

4.
Trọng Kính Cha Mẹ

5.
Yêu Thương Huynh Đệ

6.

Hạnh Phúc Gia Đ́nh

7.

Kinh Cầu Thánh Gia

 

II- Thực Tại Mầu Nhiệm Cao Cả

 

1.
Hiến Chương Nhân Quyền về  Gia Đ́nh

2.

“Mối Liên Hệ giữa Bản Tuyên Ngôn Chung về Nhân uyền Năm 1948 và Hiến Chương Nhân Quyền về Gia Đ́nh Năm 1983 của Ṭa Thánh Rôma”

3.

“Phẩm Giá của Gia Đ́nh và Sự Sống trong Lănh Vực Chính Trị và Ngành Lập Pháp ở Mỹ Châu theo Chiều Hướng của Thông Điệp Phúc Âm Sự Sống”

4.

“Mối liên hệ đặc biệt nơi cuộc sống hôn nhân của thành phần lănh nhận phép rửa đối với mầu nhiệm Thiên Chúa”.

5.

“Tính chất bất khả phân ly như là sự thiện đối với vợ chồng, con cái, đối với Giáo Hội cũng như toàn thể nhân loại”.

6.

Mầu Nhiệm Cao Cả”

7.

“Gia Đ́nh Kitô Giáo: Tin Mừng Cho Thiên Kỷ Thứ Ba”