NỘI DUNG

 

Bối Cảnh:
Thời Điểm Fatima với Nhị Vị Giáo Hoàng

 

Phần Một

MẶT TRỜI KHỔ ẢI

Đức Gioan Phaolô II

 

1. 
Vị Giáo Hoàng của Biến Cố Đông Âu

2. 
Vị Giáo Hoàng của “Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần”

3. 
Vị Giáo Hoàng của “Vui Mừng và Hy Vọng”: “Đừng Sợ”

4.
 Vị Giáo Hoàng về Một Âu Châu Hiệp Nhất

5.
Vị Giáo Hoàng của “Mẹ Đấng Cứu Chuộc”: “Totus Tuus”

 

Phần Hai

VINH QUANG OLIU

Giáo Hoàng Biển Đức XVI

 

1.
Vị Tiền Nhiệm Gioan Phaolô II

2.
Một Giáo Triều Ba Chủ Hướng

3.
 
Điểm Mặt Tâm Thức Thời Đại

4.
Cuộc Khủng Hoảng Văn Hóa Âu Châu

5.
 
Cảm Nhận Thánh Mẫu

 

Viễn Ảnh:
Bí Mật Fatima về Vị Giáo Hoàng Cuối Cùng