Thông Điệp

 

Caritas In Veritate – Yêu Thương Trong Sự Thật

 

của

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

 

Dẫn Nhập

 

Chương 1: Sứ Điệp của Thông Điệp về Việc Phát Triển của Các Dân Tộc

 

Chương 2: Việc Phát Triển của Con Người trong Thời Đại của Chúng Ta

 

Chương 3: Tình Huynh Đệ, Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế và Xã Hội Dân Sự

 

Chương 4: Việc Phát Trin ca Con Người, Các Quyn Li và Nghĩa Vụ, Môi Trường

 

Chương 5: Việc Hợp Tác của Gia Đình Nhân Loại

 

Chương 6: Việc Phát Triển của Chư Dân và Vấn Đề Kỹ Thuật

 

 

 

Kết Lun

 

78.       Không có Thiên Chúa, con người đâu mà đi, thm chí hiu mình là ai na. Trước nhng vn đề ln lao to tát đang ba vây vn đề phát trin ca các dân tc, mt vn đề hu như làm cho chúng ta cm thy chán chường, chúng ta tìm thy được nim an i nơi nhng li nói ca Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng dy chúng ta rng: “Không có Thày các con không làm gì ni” (Jn 15:5) sau đó Người phn khích chúng ta rng: “Thày luôn cùng các con cho đến tn thế” (Mt 28:20). Khi chúng ta thy được vô vàn công vic cn phi thc hin, chúng ta cm thy vng tin rng Thiên Chúa là Đấng hin din vi nhng ai qui t li nhân danh Người để hot động cho công lý. Đức Phaolô VI đã nhc nh trong Thông Đip Vic Phát Trin ca Các Dân Tc rng con người không th chiếm đạt được tiến b nếu không được tr giúp, vì t mình con người không th xây dng mt nn nhân bn chân thc. Ch khi nào chúng ta nhn thc được ơn gi ca mình, vi tư cách là cá nhân và là mt cng đồng, thuc v gia đình ca Thiên Chúa như là thành phn con cái nam n ca Ngài, chúng ta mi có th lan truyn mt nhãn quan mi và ly được mt ngh lc mi trong vic phc v cho mt nn nhân bn toàn vn thc s. Bi thế, vic phc v cao c nht cho vn đề phát trin đó là mt nn nhân bn Kitô giáo [157], mt nn nhân bn làm bng lên bác ái và xut phát t s tht, chp nhn c hai như tng ân vng bn ca Thiên Chúa. Vic ci m cho Thiên Chúa làm cho chúng ta hướng v anh ch em ca chúng ta và hướng đến mt kiến thc v s sng như là mt công vic hân hoan cn phi được hoàn thành trong tinh thn đoàn kết. Ngoài ra, vic ph nhn Thiên Chúa theo ý h và mt ch nghĩa vô thn ca s dng dưng, lãng quên Đấng Hóa Công và có cơ nguy cũng tiến đến ch lãng quên các th giá tr nhân bn, là nhng gì to nên mt s nhng chướng ngi chính cho vn đề phát trin ngày nay. Mt nn nhân bn loi tr Thiên Chúa là mt nn nhân bn phi nhân bn. Ch có nn nhân bn nào hướng v Tuyt Đối Th mi có th hướng dn chúng ta trong vic c võ và xây dng nhng hình thc ca đời sng xã hi và dân s – các cơ cu, t chc, văn hóa và đặc trưng – mà không làm cho chúng ta có cơ nguy b rơi vào cm byc ca nhng kiu cách mt thi. Vic nhn thc tình yêu bt t ca Thiên Chúa là nhng gì nâng đỡ chúng ta trong công vic khó nhc và thôi thúc ca chúng ta cho công lý cũng như cho vic phát trin ca các dân tc, gia các thành đạt và tht bi, để không ngng theo đui mt th trt t chính đáng nơi các s v ca con người. Tình yêu ca Thiên Chúa kêu gi chúng ta hãy vượt ra ngoài nhng gì là hn hu và phù du, nó cng hiến cho chúng ta lòng can đảm để tiếp tc tìm kiếm và hot động cho li ích ca tt c mi người, thm chí cho dù nó không th chiếm đạt tc thi và cho dù nhng gì chúng ta có th chiếm đạt, cùng vi các thm quyn chính tr cùng nhng thm quyn nơi lãnh vc kinh tế, bao gi cũng kém hơn là điu chúng ta mong mun [158]. Thiên Chúa cng hiến cho chúng ta sc mnh để chiến đấu và để chu đựng cho lòng yêu chung công ích, vì Ngài là Tt C ca chúng ta, là nim hy vng ln nht ca chúng ta.

 

79.       Vn đề phát trin cn đến các Kitô hu biết giơ tay lên nguyn cu cùng Thiên Chúa, cn đến các Kitô hu được tác động bi ý thc rng tình yêu tràn đầy chân lý, caritas in veritate, nơi xut phát ra vic phát trin chân thc, không phi do chúng ta to ra mà là được ban cho chúng ta. Vì lý do y, ngay c trong nhng thi đim khó khăn nht và phc tp nht, ngoài vic nhn thc thy nhng gì đang xy ra, trước hết mi s chúng ta cn phi hướng v tình yêu ca Thiên Chúa. Vic phát trin cn chú trng ti đời sng thiêng liêng, mt quan tâm nghiêm cn cho các cm nghim ca lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, ca mi thân tình thiêng liêng vi Chúa Kitô, ca nim tin cy vào s quan phòng và tình thương ca Thiên Chúa, ca tình yêu thương và lòng th tha, ca vic b mình, vic chp nhn người khác, ca công lý và hòa bình. Tt c nhng điu này đều là nhng gì thiết yếu nếu “nhng con tim chai đá” được biến thành “các con tim bng tht” (Ezek 36:26), cng hiến “thn linh” cho đời sng trên trn gian này, nh đó nhân loi tr nên xng đáng hơn.  Tt c nhng điu này bi con người, vì con người là ch th cho vic hin hu ca mình; và đồng thi cũng bi Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là khi đim và là tn đim ca tt c nhng gì là thin ho, tt c nhng gì dn đến ơn cu độ: “thế gii hay s sng hoc s chết, hin ti hay tương lai, tt c đều ca anh em và anh em là ca Chúa Kitô và Chúa Kitô là ca Thiên Chúa” (1Cor 3:22-23). Kitô hu mong sao cho toàn th gia đình nhân loi kêu cu Thiên Chúa như “Cha chúng con!” Hip nht vi Người Con duy nht, ch gì tt c mi dân nước đều biết nguyn cu cùng Cha và xin Ngài, theo nhng li được chính Chúa Giêsu dy chúng ta, v ân hu được tôn vinh Ngài bng cách sng theo ý mun ca Ngài, lãnh nhn được bánh chúng ta cn hng ngày, thông cm và qung đại vi nhng ai n nn ca chúng ta, không b th thách quá sc và được cu thoát cho khi s d (cf. Mt 6:9-13). 

 

Khi kết thúc Năm Thánh Phaolô, tôi hân hoan bày t nim hy vng này nơi nhng li ca V Tông Đồ, được trích t Thư Rôma: “Hãy yêu chung nhng gì chân thc, ghét nhng gì xu xa, gi ly nhng gì thin ho, yêu thương nhau bng tình huynh đệ; ganh đua tôn kính nhau” (Rm 12:9-10). Xin Trinh N Maria – V được Đức Phaolô VI công bMater Ecclesiae – M ca Giáo Hi được Kitô hu tôn kính như Speculum lustitiae and Regina Pacis – (Gương Soi Công Lý và N Vương Hòa Bình) bo v chúng ta và xin cho chúng ta, nh li chuyn cu thiên cung ca Người, sc mnh, nim hy vng và nim vui cn thiết để tiếp tc qung đại hiến thân cho công vic mang li “vic phát trin toàn th con người và tt c mi người” [159].

 

Ti Rôma, Đền Th Thánh Phêrô, ngày 29/6, L Trng Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, năm 2009, năm th năm ca giáo triu tôi.

 

Giáo Hoàng Bin Đức XVI

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_en.html

(nhöõng choã ñöôïc in ñaäm leân laø do töï yù cuûa ngöôøi dòch trong vieäc laøm noåi baät nhöõng ñieåm chính yeáu quan troïng)

Dịch xong ngày 8/9/2009


[1] Cf. Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio (26 March 1967), 22: AAS 59 (1967), 268; Second Vatican Ecumenical Council, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et Spes, 69.

[2] Address for the Day of Development (23 August 1968): AAS 60 (1968), 626-627.

[3] Cf. John Paul II, Message for the 2002 World Day of Peace: AAS 94 (2002), 132-140.

[4] Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et Spes, 26.

[5] Cf. John XXIII, Encyclical Letter Pacem in Terris (11 April 1963): AAS 55 (1963), 268-270.

[6] Cf. no. 16: loc. cit., 265.

[7] Cf. ibid., 82: loc. cit., 297.

[8] Ibid., 42: loc. cit., 278.

[9] Ibid., 20: loc. cit., 267.

[10] Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et Spes, 36; Paul VI, Apostolic Letter Octogesima Adveniens (14 May 1971), 4: AAS 63 (1971), 403-404; John Paul II, Encyclical Letter Centesimus Annus (1 May 1991), 43: AAS 83 (1991), 847.

[11] Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 13: loc. cit., 263-264.

[12] Cf. Pontifical Council for Justice and Peace, Compendium of the Social Doctrine of the Church, 76.

[13] Cf. Benedict XVI, Address at the Inauguration of the Fifth General Conference of the Bishops of Latin America and the Caribbean (Aparecida, 13 May 2007).

[14] Cf. nos. 3-5: loc. cit., 258-260.

[15] Cf. John Paul II, Encyclical Letter Sollicitudo Rei Socialis (30 December 1987), 6-7: AAS 80 (1988), 517-519.

[16] Cf. Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 14: loc. cit., 264.

[17] Cf. Benedict XVI, Encyclical Letter Deus Caritas Est (25 December 2005), 18: AAS 98 (2006), 232.

[18] Ibid., 6: loc cit., 222.

[19] Cf. Benedict XVI, Christmas Address to the Roman Curia, 22 December 2005.

[20] Cf. John Paul II, Encyclical Letter Sollicitudo Rei Socialis, 3: loc. cit., 515.

[21] Cf. ibid., 1: loc. cit., 513-514.

[22] Cf. ibid., 3: loc. cit., 515.

[23] Cf. John Paul II, Encyclical Letter Laborem Exercens (14 September 1981), 3: AAS 73 (1981), 583-584.

[24] Cf. John Paul II, Encyclical Letter Centesimus Annus, 3: loc. cit., 794-796.

[25] Cf. Encyclical Letter Populorum Progressio, 3: loc. cit., 258.

[26] Cf. ibid., 34: loc. cit., 274.

[27] Cf. nos. 8-9: AAS 60 (1968), 485-487; Benedict XVI, Address to the participants at the International Congress promoted by the Pontifical Lateran University on the fortieth anniversary of Paul VI's Encyclical “Humanae Vitae”, 10 May 2008.

[28] Cf. Encyclical Letter Evangelium Vitae (25 March 1995), 93: AAS 87 (1995), 507-508.

[29] Ibid., 101: loc. cit., 516-518.

[30] No. 29: AAS 68 (1976), 25.

[31] Ibid., 31: loc. cit., 26.

[32] Cf. John Paul II, Encyclical Letter Sollicitudo Rei Socialis, 41: loc. cit., 570-572.

[33] Cf. ibid.; Id., Encyclical Letter Centesimus Annus, 5, 54: loc. cit., 799, 859-860.

[34] No. 15: loc. cit., 265.

[35] Cf. ibid., 2: loc. cit., 258; Leo XIII, Encyclical Letter Rerum Novarum (15 May 1891): Leonis XIII P.M. Acta, XI, Romae 1892, 97-144; John Paul II, Encyclical Letter Sollicitudo Rei Socialis, 8: loc. cit., 519-520; Id., Encyclical Letter Centesimus Annus, 5: loc. cit., 799.

[36] Cf. Encyclical Letter Populorum Progressio, 2, 13: loc. cit., 258, 263-264.

[37] Ibid., 42: loc. cit., 278.

[38] Ibid., 11: loc. cit., 262; cf. John Paul II, Encyclical Letter Centesimus Annus, 25: loc. cit., 822-824.

[39] Encyclical Letter Populorum Progressio, 15: loc. cit., 265.

[40] Ibid., 3: loc. cit., 258.

[41] Ibid., 6: loc. cit., 260.

[42] Ibid., 14: loc. cit., 264.

[43] Ibid.; cf. John Paul II, Encyclical Letter Centesimus Annus, 53-62: loc. cit., 859-867; Id., Encyclical Letter Redemptor Hominis (4 March 1979), 13-14: AAS 71 (1979), 282-286.

[44] Cf. Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 12: loc. cit., 262-263.

[45] Second Vatican Ecumenical Council, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et Spes, 22.

[46] Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 13: loc. cit., 263-264.

[47] Cf. Benedict XVI, Address to the Participants in the Fourth National Congress of the Church in Italy, Verona, 19 October 2006.

[48] Cf. Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 16: loc. cit., 265.

[49] Ibid.

[50] Benedict XVI, Address to young people at Barangaroo, Sydney, 17 July 2008.

[51] Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 20: loc. cit., 267.

[52] Ibid., 66: loc. cit., 289-290.

[53] Ibid., 21: loc. cit., 267-268.

[54] Cf. nos. 3, 29, 32: loc. cit., 258, 272, 273.

[55] Cf. Encyclical Letter, Sollicitudo Rei Socialis, 28: loc. cit., 548-550.

[56] Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 9: loc. cit., 261-262.

[57] Cf. Encyclical Letter Sollicitudo Rei Socialis, 20: loc. cit., 536-537.

[58] Cf. John Paul II, Encyclical Letter Centesimus Annus, 22-29: loc. cit., 819-830.

[59] Cf. nos. 23, 33: loc. cit., 268-269, 273-274.

[60] Cf. loc. cit., 135.

[61] Second Vatican Ecumenical Council, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et Spes, 63.

[62] Cf. John Paul II, Encyclical Letter Centesimus Annus, 24: loc. cit., 821-822.

[63] Cf. John Paul II, Encyclical Letter Veritatis Splendor (6 August 1993), 33, 46, 51: AAS 85 (1993), 1160, 1169-1171, 1174-1175; Id., Address to the Assembly of the United Nations, 5 October 1995, 3.

[64] Cf. Encyclical Letter Populorum Progressio, 47: loc. cit., 280-281; John Paul II, Encyclical Letter Sollicitudo Rei Socialis, 42: loc. cit., 572-574.

[65] Cf. Benedict XVI, Message for the 2007 World Food Day: AAS 99 (2007), 933-935.

[66] Cf. John Paul II, Encyclical Letter Evangelium Vitae, 18, 59, 63-64: loc. cit., 419-421, 467-468, 472-475.

[67] Cf. Benedict XVI, Message for the 2007 World Day of Peace, 5.

[68] Cf. John Paul II, Message for the 2002 World Day of Peace, 4-7, 12-15: AAS 94 (2002), 134-136, 138-140; Id., Message for the 2004 World Day of Peace, 8: AAS 96 (2004), 119; Id., Message for the 2005 World Day of Peace, 4: AAS 97 (2005), 177-178; Benedict XVI, Message for the 2006 World Day of Peace, 9-10: AAS 98 (2006), 60-61; Id., Message for the 2007 World Day of Peace, 5, 14: loc. cit., 778, 782-783.

[69] Cf. John Paul II, Message for the 2002 World Day of Peace, 6: loc. cit., 135; Benedict XVI, Message for the 2006 World Day of Peace, 9-10: loc. cit., 60-61.

[70] Cf. Benedict XVI, Homily at Mass, Islinger Feld, Regensburg, 12 September 2006.

[71] Cf. Benedict XVI, Encyclical Letter Deus Caritas Est, 1: loc. cit., 217-218.

[72] John Paul II, Encyclical Letter Sollicitudo Rei Socialis, 28: loc. cit., 548-550.

[73] Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 19: loc. cit., 266-267.

[74] Ibid., 39: loc. cit., 276-277.

[75] Ibid., 75: loc. cit., 293-294.

[76] Cf. Benedict XVI, Encyclical Letter Deus Caritas Est, 28: loc. cit., 238-240.

[77] John Paul II, Encyclical Letter Centesimus Annus, 59: loc. cit., 864.

[78] Cf. Encyclical Letter Populorum Progressio, 40, 85: loc. cit., 277, 298-299.

[79] Ibid., 13: loc. cit., 263-264.

[80] Cf. John Paul II, Encyclical Letter Fides et Ratio (14 September 1998), 85: AAS 91 (1999), 72-73.

[81] Cf. ibid., 83: loc. cit., 70-71.

[82] Benedict XVI, Address at the University of Regensburg, 12 September 2006.

[83] Cf. Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 33: loc. cit., 273-274.

[84] Cf. John Paul II, Message for the 2000 World Day of Peace, 15: AAS 92 (2000), 366.

[85] Catechism of the Catholic Church, 407; cf. John Paul II, Encyclical Letter Centesimus Annus, 25: loc. cit., 822-824.

[86] Cf. no. 17: AAS 99 (2007), 1000.

[87] Cf. ibid., 23: loc. cit., 1004-1005.

[88] Saint Augustine expounds this teaching in detail in his dialogue on free will (De libero arbitrio, II, 3, 8ff.). He indicates the existence within the human soul of an “internal sense”. This sense consists in an act that is fulfilled outside the normal functions of reason, an act that is not the result of reflection, but is almost instinctive, through which reason, realizing its transient and fallible nature, admits the existence of something eternal, higher than itself, something absolutely true and certain. The name that Saint Augustine gives to this interior truth is at times the name of God (Confessions X, 24, 35; XII, 25, 35; De libero arbitrio II, 3, 8), more often that of Christ (De magistro 11:38; Confessions VII, 18, 24; XI, 2, 4).

[89] Benedict XVI, Encyclical Letter Deus Caritas Est, 3: loc. cit., 219.

[90] Cf. no. 49: loc. cit., 281.

[91] John Paul II, Encyclical Letter Centesimus Annus, 28: loc. cit., 827-828.

[92] Cf. no. 35: loc. cit., 836-838.

[93] Cf. John Paul II, Encyclical Letter Sollicitudo Rei Socialis, 38: loc. cit., 565-566.

[94] No. 44: loc. cit., 279.

[95] Cf. ibid., 24: loc. cit., 269.

[96] Cf. Encyclical Letter Centesimus Annus, 36: loc. cit., 838-840.

[97] Cf. Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 24: loc. cit., 269.

[98] Cf. John Paul II, Encyclical Letter Centesimus Annus, 32: loc. cit., 832-833; Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 25: loc. cit., 269-270.

[99] John Paul II, Encyclical Letter Laborem Exercens, 24: loc. cit., 637-638.

[100] Ibid., 15: loc. cit., 616-618.

[101] Encyclical Letter Populorum Progressio, 27: loc. cit., 271.

[102] Cf. Congregation for the Doctrine of the Faith, Instruction on Christian Freedom and Liberation Libertatis Conscientia (22 March 1987), 74: AAS 79 (1987), 587.

[103] Cf. John Paul II, Interview published in the Catholic daily newspaper La Croix, 20 August 1997.

[104] John Paul II, Address to the Pontifical Academy of Social Sciences, 27 April 2001.

[105] Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 17: loc. cit., 265-266.

[106] Cf. John Paul II, Message for the 2003 World Day of Peace, 5: AAS 95 (2003), 343.

[107] Cf. ibid.

[108] Cf. Benedict XVI, Message for the 2007 World Day of Peace, 13: loc. cit., 781-782.

[109] Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 65: loc. cit., 289.

[110] Cf. ibid., 36-37: loc. cit., 275-276.

[111] Cf. ibid., 37: loc. cit., 275-276.

[112] Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Decree on the Apostolate of Lay People Apostolicam Actuositatem, 11.

[113] Cf. Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 14: loc. cit., 264; John Paul II, Encyclical Letter Centesimus Annus, 32: loc. cit., 832-833.

[114] Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 77: loc. cit., 295.

[115] John Paul II, Message for the 1990 World Day of Peace, 6: AAS 82 (1990), 150.

[116] Heraclitus of Ephesus (Ephesus, c. 535 B.C. - c. 475 B.C.), Fragment 22B124, in H. Diels and W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmann, Berlin, 1952, 6(th) ed.

[117] Pontifical Council for Justice And Peace, Compendium of the Social Doctrine of the Church, 451-487.

[118] Cf. John Paul II, Message for the 1990 World Day of Peace, 10: loc. cit., 152-153.

[119] Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 65: loc. cit., 289.

[120] Benedict XVI, Message for the 2008 World Day of Peace, 7: AAS 100 (2008), 41.

[121] Cf. Benedict XVI, Address to the General Assembly of the United Nations Organization, New York, 18 April 2008.

[122] Cf. John Paul II, Message for the 1990 World Day of Peace, 13: loc. cit., 154-155.

[123] John Paul II, Encyclical Letter Centesimus Annus, 36: loc. cit., 838-840.

[124] Ibid., 38: loc. cit., 840-841; Benedict XVI, Message for the 2007 World Day of Peace, 8: loc. cit., 779.

[125] Cf. John Paul II, Encyclical Letter Centesimus Annus, 41: loc. cit., 843-845.

[126] Cf. ibid.

[127] Cf. John Paul II, Encyclical Letter Evangelium Vitae, 20: loc. cit., 422-424.

[128] Encyclical Letter Populorum Progressio, 85: loc. cit., 298-299.

[129] Cf. John Paul II, Message for the 1998 World Day of Peace, 3: AAS 90 (1998), 150; Address to the Members of the Vatican Foundation “Centesimus Annus – Pro Pontifice”, 9 May 1998, 2; Address to the Civil Authorities and Diplomatic Corps of Austria, 20 June 1998, 8; Message to the Catholic University of the Sacred Heart, 5 May 2000, 6.

[130] According to Saint Thomas “ratio partis contrariatur rationi personae”, In III Sent., d. 5, q. 3, a. 2; also “Homo non ordinatur ad communitatem politicam secundum se totum et secundum omnia sua”, Summa Theologiae I-II, q. 21, a. 4, ad 3.

[131] Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium, 1.

[132] Cf. John Paul II, Address to the Sixth Public Session of the Pontifical Academies of Theology and of Saint Thomas Aquinas, 8 November 2001, 3.

[133] Cf. Congregation for the Doctrine of the Faith, Declaration on the Unicity and Salvific Universality of Jesus Christ and the Church Dominus Iesus (6 August 2000), 22: AAS 92 (2000), 763-764; Id., Doctrinal Note on some questions regarding the participation of Catholics in political life (24 November 2002), 8: AAS 96 (2004), 369-370.

[134] Benedict XVI, Encyclical Letter Spe Salvi, 31: loc. cit., 1010; Address to the Participants in the Fourth National Congress of the Church in Italy, Verona, 19 October 2006.

[135] John Paul II, Encyclical Letter Centesimus Annus, 5: loc. cit., 798-800; Benedict XVI, Address to the Participants in the Fourth National Congress of the Church in Italy, Verona, 19 October 2006.

[136] No. 12.

[137] Cf. Pius XI, Encyclical Letter Quadragesimo Anno (15 May 1931): AAS 23 (1931), 203; John Paul II, Encyclical Letter Centesimus Annus, 48: loc. cit., 852-854; Catechism of the Catholic Church, 1883.

[138] Cf. John XXIII, Encyclical Letter Pacem in Terris, loc. cit., 274.

[139] Cf. Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 10, 41: loc. cit., 262, 277-278.

[140] Cf. Benedict XVI, Address to Members of the International Theological Commission, 5 October 2007; Address to the Participants in the International Congress on Natural Moral Law, 12 February 2007.

[141] Cf. Benedict XVI, Address to the Bishops of Thailand on their “Ad Limina” Visit, 16 May 2008.

[142] Cf. Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People, Instruction Erga Migrantes Caritas Christi (3 May 2004): AAS 96 (2004), 762-822.

[143] John Paul II, Encyclical Letter Laborem Exercens, 8: loc. cit., 594-598.

[144] Jubilee of Workers, Greeting after Mass, 1 May 2000.

[145] Cf. John Paul II, Encyclical Letter Centesimus Annus, 36: loc. cit., 838-840.

[146] Cf. Benedict XVI, Address to the Members of the General Assembly of the United Nations Organization, New York, 18 April 2008.

[147] Cf. John XXIII, Encyclical Letter Pacem in Terris, loc. cit., 293; Pontifical Council for Justice and Peace, Compendium of the Social Doctrine of the Church, 441.

[148] Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, Gaudium et Spes, 82.

[149] Cf. John Paul II, Encyclical Letter Sollicitudo Rei Socialis, 43: loc. cit., 574-575.

[150] Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 41: loc. cit., 277-278; cf. Second Vatican Ecumenical Council, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et Spes, 57.

[151] Cf. John Paul II, Encyclical Letter Laborem Exercens, 5: loc. cit., 586-589.

[152] Cf. Paul VI, Apostolic Letter Octogesima Adveniens, 29: loc. cit., 420.

[153] Cf. Benedict XVI, Address to the Participants in the Fourth National Congress of the Church in Italy, Verona, 19 October 2006; Id., Homily at Mass, Islinger Feld, Regensburg, 12 September 2006.

[154] Cf. Congregation for the Doctrine of the Faith, Instruction on certain bioethical questions Dignitas Personae (8 September 2008): AAS 100 (2008), 858-887.

[155] Cf. Encyclical Letter Populorum Progressio, 3: loc. cit., 258.

[156] Second Vatican Ecumenical Council, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et Spes, 14.

[157] Cf. Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 42: loc. cit., 278.

[158] Cf. Benedict XVI, Encyclical Letter Spe Salvi, 35: loc. cit., 1013-1014.

[159] Paul VI, Encyclical Letter Populorum Progressio, 42: loc. cit., 278.