Tông Huấn

Catechesi Tradendae

Giáo Lý Trong Thời Đại Chúng Ta

của

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

ban hành ngày 16-10-1979

   

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

(Chuyển dịch từ bản Anh ngữ của St. Paul Edition, bản Anh ngữ lấy từ Tuần san L’Osservatore Romano)

 

 

Dẫn Nhập mở đầu 

    I)  Chúng Ta chỉ có Một Tôn Sư là Chúa Giêsu Kitô

    II)  Một Kinh Nghiệm Cổ Kính như chính Giáo Hội

    III)  Vấn Đề Giáo Lý trong Việc Mục Vụ của Giáo Hội và của Hoạt Động Truyền Giáo

    IV)  Toàn Thể Tin Mừng được lấy từ Nguồn Mạch của mình

    V) Mọi Người cần phải Học Giáo Lý

    VI) Một vài Đường Lối và Phương Tiện Giáo Lý

    VII) Cách Thức để Truyền Đạt Giáo Lý

    VIII) Niềm Vui Đức Tin trong một Thế Giới Rối Loạn

    IX) Một Công Việc Liên Quan đến Tất Cả Chúng Ta

    Kết Luận cuối cùng