THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

CHIA SẺ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT - VIDEO/AUDIO

TRONG TUẦN - AUDIO

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chia sẻ bằng cả bài viết lẫn âm thanh

CHÚA NHẬT - CHU KỲ NĂM B 

NGÀY THƯỜNG - CHU KỲ NĂM CHẴN 

(từ năm B 2018, sang năm B 2021 Lẻ, và năm B 2024)

NĂM 2024

 

 

 

Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh

 

 

 

Tuần XV Thường Niên

Phép lạ Ơn Cứu Rỗi - https://youtube.com/live/qMFB0qvfegU

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCNXV -B.mp3 / https://youtu.be/_Fxc1T1oT34

TN-XV.B.mp3 / https://youtu.be/WWElzZr442c

Thu.2.XVTN.mp3

LeThanhBonaventura.mp3 / https://youtu.be/lvB9-kBiC2k (15/7 - Thứ Hai)

Thu.3.XVTN.mp3 

LeMeCarmelo.mp3 / https://youtu.be/ACp7Pt3iGOI (16/7 - Thứ Ba)

Thu.4.XVTN.mp3 (2018) / MTN.XV-4.mp3 (2021)

Thu.5.XVTN.mp3 (2018) / MTNXV-5.mp3 (2021)

ThanhCamiloLellis.mp3 / https://youtu.be/uipRsWbmRbY (18/7 - Thứ Năm)

Thu.6.XVTN.mp3 

Thu.7.XVTN.mp3

ThanhLaurensoBrindisi.mp3 / https://youtu.be/sHDa_A0OzGo (21/7 - Thứ Bảy)

 

 

 

Tuần XIV Thường Niên

Đức tin làm nên phép lạ hơn là phép lạ làm nên đức tin: https://youtube.com/live/GTjfzr6qmIw

MTN.CN XIV-B.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=3un_HT16N84 / https://youtu.be/s7zul3CSPxY

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXIV.B.mp3 / https://youtu.be/6hkzPnMlt-E

TN.XIVL-2.mp3

TN.XIVL-3.mp3 (2018); TN-XIV.3.mp3 (2021) / https://youtu.be/ANa_UHY_-bI

ThanhAugustinoTrieuVinhvaCacBanTuDaoTrungHoa.mp3 / https://youtu.be/3NegfYME9_o (9/7 - Thứ Ba)

TN.XIV-4.mp3

TN.XIV-5.mp3

 ThanhBenedict.mp3 / https://youtu.be/ECDkOPHn_Tc (11/7 - Thứ Năm)

TN.XIVL-6.mp3 (2018) / TN.XIV-Thu.6.mp3 (2021)

TN.XIV -7.mp3 

ThanhHenryIIHoangDeDucQuoc.mp3 / https://youtu.be/J3nT59pXPJI (13/7 - Thứ Bảy)

 

 

 

 

Tuần XIII Thường Niên

"Không có địa ngục ở trên trần gian này" - https://youtube.com/live/oZVST46syRU

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXIII-B.mp3 / https://youtu.be/eLFaihDpzYA

MTN.CNXIII-B.mp3 / https://youtu.be/sHbk42TEeNY

TN.XIII-2.mp3

TN.XIII-3.mp3

Thứ Tư 3/7 Lễ Kính Thánh Tôma Tông Đồ

ThanhTomaTongDo-DTCBDXVI.mp3 (2020) / LeThanhTomaTD.2021.mp3 (2021) / https://youtu.be/R2qceVQOp5o 

TN.XIII-5.mp3

TN.XIII-6.mp3

 ThanhAntonZacaria.mp3 / https://youtu.be/SybSU3KuB8Y (5/7 - Thứ Sáu)

TN.XIII-7.mp3

ThanhMariaGoretti.mp3 / https://youtu.be/QvpHtzV1iWs (6/7 - Thứ Bảy)

 

 

 

 

 

Tuần XII Thường Niên

 Tại sao lại sợ Chúa? https://youtube.com/live/wZw6pe4UY9s

MTN.CNXII-B.mp3 / https://youtu.be/k8p1AvimYSY / https://youtu.be/TYYuU4Soe34

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCNXII-B.mp3 / https://youtu.be/3r92FvLu1Ug

LeThanhGioanTayGiaSinhNhat.mp3 / https://youtu.be/xNBhej6o0rY Lễ Trọng (24/6 - Thứ Hai)

ThuBaTuanXIITN.mp3

ThuTuTuanXIITN.mp3

ThuNamTuanXIITN.mp3

ThanhCyriloAlaxandria.mp3 / https://youtu.be/DGd18f3wAwQ  (27/6 Thứ Năm)

XII-6.mp3

ThanhIreneGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/NTUMYBEQw7E (28/6 Thứ Sáu)

ThanhPheroPhaolo.mp3 - Lễ Trọng (29/6 Thứ Bảy)

 

 

 

Tuần XI

 

Già cỗi rồi mà vẫn sinh hoa kết trái - https://youtube.com/live/cyldt9SESIw

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXI-B.mp3 / https://youtu.be/rmmjVs3tmzU

MTN-XI-B.mp3 / https://youtu.be/_p67tzjECwk

TN.XI-2.mp3

TN.XI-3.mp3 (2018) / MTN.XI-3.mp3 (2021)

TN.XI-4.mp3

ThanhRomulaldoVienPhu.mp3 / https://youtu.be/1BHtC7ItbYs (19/6)

TN.XI-5.mp3 (2018) / MTN-XI-5.mp3 (2021)

ThuSauTuanXITN.mp3

ThanhLuyGonzagaTuSi.mp3 / https://youtu.be/1zjm4uweI_U (21/6)

ThuBayTuanXITN.mp3

ThanhPaolinoNolano-GioanFisher.TomaMore.mp3 / https://youtu.be/r_8CTCEg9hQ (22/6)

 

 

Tuần X Thường Niên

Đức Tin: Sự Sống Siêu Nhiên - https://youtube.com/live/KXksLd8w7SU

 ThanhEphremNguoiSyriaPhoTeTienSiHoiThanh.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=jHI8PFWftOY (9/6 Chúa Nhật)

TN.X-2.mp3 

ThuBaTuanXTN.mp3

ThanhBarnabaTongDo.mp3 / https://youtu.be/qOYZSJNMq8c (11/6 Thứ Ba)

ThuTuTuanXTN.mp3

ThuNamTuanXTN.mp3

ThanhAnTonPadua.mp3 / https://youtu.be/V_PLNJZTAE4 (13/6 Thứ Năm)

ThuBayTuanXTN.mp3 

 

 

 

 

Tuần IX Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu

Thánh Thể: Giao Ước Sự Sống Hiệp Thông - https://youtube.com/live/7skaIP8A1mE

 

 

 

Tuần VIII Thường Niên

 

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

Thiên Chúa Ba Ngôi: Sự Sống Hiệp Thông - https://youtube.com/live/9njFHM7v7HI

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNChuaBaNgoi.mp3 / https://youtu.be/X53H66IbkXA

 ThanhPhilipheNeri.mp3 / https://youtu.be/H0MtkmzeWYU (26/5 Chúa Nhật)

ThuHaiTuanVIIITN.mp3 

ThanhAugustinoCanterbury.mp3 / https://youtu.be/K_Ce7wT5NgQ (27/5 - Thứ Hai)

ThuBaTuanVIIITN.mp3 

ThuTuTuanVIIITN.mp3

TN.VIII-5.mp3 

 

ThuSauTuanVIIITN.mp3 (2018) / MTN.VIII-6.mp3 (2021)

 

LeDucMeThamVieng.mp3 / https://youtu.be/v_FXnxJQQoU (31/5 - Thứ Sáu)

ThuBayTuanVIIITN.mp3

 

ThanhJustinoTuDao.mp3 / https://youtu.be/FnM-3tVwwpo (1/6 - Thứ Bảy)

 

 

 

 

 

Tuần 7 Thường Niên

Chúa Nhật Thánh Thần Hiện Xuống

Thánh Thần ... canh tân bộ mặt trái đất - https://youtube.com/live/P0ftdhBaj8A

DTCPhanxico HuanTuLayNuVuongLeHienXuong.mp3 / https://youtu.be/hBhbgBbXX1A

CNLeHienXuong.mp3 / https://youtu.be/Ch9JiIBoftU

Thu.2.VII-TN.mp3

 LeMeGiaoHoi.mp3 / https://youtu.be/b3dpPA4AZ7c (Thứ Hai sau Hiện Xuống)

ThanhBenadinoSienna.mp3 / https://youtu.be/JBCSuaMUhRk (20/5 - Thứ Hai)

Thu.3.VII.TN.mp3

Thu.4.VII-TN.mp3

ThanhRitaCascia-phan1.mp3 + ThanhRitaCascia-phan2.mp3 / https://youtu.be/X-6Y9YL0BRo (22/5 - Thứ Tư)

ThanhRita.3.mp3 & ThanhRita-4.mp3 & ThanhRita-5.mp3 / https://youtu.be/UbdqBG42xyA

Thu.5.VII-TN.mp3

Thu.6.VII-TN.mp3

Thu.7.VII-TN.mp3

ThanhBedaLm.ThanhGHGregorioVII.ThanhMadalenaPazzi.mp3 / https://youtu.be/_nIq3mgmjeA (25/5 - Thứ Bảy)

 

 

 

Mùa Phục Sinh

 

 

 

Tuần VII Phục Sinh

Thăng Thiên: Chứng Nhân Hiệp Thông - https://youtube.com/live/23rsN9Ld-D4

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNThangThien-B.mp3 / https://youtu.be/ScNz1ZWhfEY

PS,CNVIIPS-B.mp3 / https://youtu.be/fpSL1JsRZiM

PS.VII-2.mp3 (2018) / MPS.VII-2.mp3 (2021)

Fatima - Sứ Điệp Thương Xót / https://youtu.be/btwyEJIFLD8 (13/5 - Thứ Ba Lễ Đức Mẹ Fatima )

PS.VII-3.mp3

ThanhMatthiaTongDo.mp3 / https://youtu.be/eQEG9PCiqzw (14/5 - Thứ Ba)

PS.VII-4.mp3

ThánhIsidoroThủTiết.mp3 / https://youtu.be/AxP84URlKVY (15/5 - Thứ Tư)

PS.VII-5.mp3

PS.VII-6.mp3

PS.VII-7.mp3 

 ThanhGHGioanITuDao-ThanhChristopherMagallanescungcacbanTuDao.mp3  / https://youtu.be/PX60VT9o-38 (18/5 - Thứ Bảy)

 

 

 

Tuần VI Phục Sinh

 

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNVIPS-B.mp3 / https://youtu.be/FsZGKmvbJW8

Tình Yêu Cứu Độ: Sự Sống Thần Linh - https://youtube.com/live/ytr_4HyEvg0

 

PS-CNVI.mp3 / https://youtu.be/B06O-zNjtBo

PS.VI-2.mp3 

PS.VI-3.mp3

PS.VI-4.mp3 

 LeChuaGiesuThangThienNamB.mp3 

ThuSauTuanVIPS.mp3 

 ThanhDamienMolokai.mp3 / https://youtu.be/TQRVDJ5kebk (10/5 - Thứ Sáu)

PS.VI-7.mp3 (2018) / PSTuanVI-7.mp3 (2021)

 

 

 

Tuần V Phục Sinh

 

Chúa Nhật

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNVPS-B.mp3 / https://youtu.be/MJEAKoLHz8s

 PS-CNV.B.mp3 / https://youtu.be/3xS1ZhAylfQ  

 

ThanhPheroChanel-ThanhLouisMontfort.mp3 / https://youtu.be/NGDiSf0tloo (28/4 - Chúa Nhật)

Đức ái đơm bông cứu độ (livestream): https://youtube.com/live/kEQAlgXOJSA

PS.V-2.mp3

 ThánhCatarinaSienna.mp3 / https://youtu.be/GxtzHgPPMZE (29/4 - Thứ Hai)

PS.V-3.mp3

 ThanhGiaoHoangPioV.mp3 / https://youtu.be/7MxI4rOv47I (30/4 - Thứ Ba)

PS.V-4.mp3

PS.V-5.mp3

ThanhAthanasioGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/bUYTgEB2NNk (2/5 - Thứ Năm)

PS.V-6.mp3

  ThanhPhilipe-GiacobeHau.mp3 / https://youtu.be/wqSG0tJD7ws (3/5 - Thứ Sáu)

PS.V-7.mp3

 

 

 

Tuần IV Phục Sinh

Chúa Nhật

PS.IV-B.mp3 / https://youtu.be/Lc009tth094

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNIVPS-B.mp3 / https://youtu.be/CZKhl3CCpWw

Vị Mc Tử Nhân Lành: Như chiên bị mang đi sát tế (livestream) - https://youtube.com/live/RTy8hHmzjQ8

ThanhAnselmoGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/iIVYt41X60Y (21/4)    

 

ThuHaiTuanIVPS.mp3 / PS.IV-2.mp3

ThuBaTuanIVPS.mp3 

 ThanhGiorgioQuanNhanTuDao.mp3 / https://youtu.be/dof5-YL7_9c (23/4)

PS.IV-4.mp3 

ThanhFideleSigmarinaLmTuDao.mp3 / https://youtu.be/8oGvTNGTJwY (24/4)

ThuNamTuanIVPS.mp3 / PS.IV-5.mp3 

ThanhMarco.25-4.mp3 / ThanhMacoThanhSu.mp3 / https://youtu.be/3uXODGUMYXM (25/4)

ThuSauTuanIVPS.mp3 / PS.IV-6.mp3 

ThuBayTuanIVPS.mp3 / PS.IV-7.mp3

 

 

Tuần III Phục Sinh

Chúa Nhật

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNIIIPS-B.mp3 /  https://youtu.be/6GBRsLiI81s

 

PS.CNIII-B.mp3 / https://youtu.be/vPHuASBI_uM 

 

 https://youtu.be/rN0QIMcRSuc (TV Show)

Phc Sinh: Dấu chứng Đức tin (livestream) - https://youtube.com/live/wufbCmL1Fxs

 

ThuHaiTuanIIIPS.mp3 / PS.III-2.mp3

 

ThuBaTuanIIIPS.mp3 / PS.III-3.mp3

 

    ThưTuTuanIIIPS.mp3

 

 / PS.III-4.mp3 

 

ThuNamTuanIIIPS.mp3 / PS.III-5.mp3

 

ThuSauTuanIIIPS.mp3 / PS.III-6.mp3 

                                                                    

ThuBayTuanIIIPS.mp3 / PS.III-7.mp3 

 

 

 

Tuần II Phục Sinh

 

Chúa Nhật

 

DTCPhanxico-BaiGiangLeLTXC.mp3 / https://youtu.be/5Yiz1bfqV2s

 

 

(2 đường links trên đây cho Chúa Nhật II Phục Sinh đã được phổ biến ở cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh,

 

nhưng vẫn xin được lập lại ở đây cho trọn một tuần lễ bao gồm cả Chúa Nhật là ngày đầu tuần)

 

Đức tin trổ sinh vinh thắng (livestream) - https://youtube.com/live/Q7IiEvttKbg

Lễ Lòng Thương Xót Chúa - Thời Điểm:

phần 1 - https://youtu.be/RHnB0f1zsmY (TV Show) 

phần 2 - https://youtu.be/nS9qS1W_cl4 (TV Show)

Lễ LTXC và Sứ Điệp LTXC:  

https://youtu.be/pxVMZHmKDxg (TV Show)

Truyện Kể về LTXC và Ảnh LTXC:

https://youtu.be/K0EmeujKGks (TV Show)

ThanhGioanLasan.mp3 / https://youtu.be/IC42SdJ8tIE (7/4)

 

Thứ Hai Ngày 8/4

 

Lễ trọng Trinh Nữ Maria được Truyền Tin thụ thai Lời Nhập Thể, thay cho ngày 25/3 Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

 

MeMariaDuocThuThaiNgoiLoiNhapThe.mp3 / https://youtu.be/_J7BW_eE5fo 

 

Thứ Ba Tuần II PS 

 

ThuTuTuanIIPS.mp3 (2018) / PS-TuanIIThu4.mp3 (2021) / https://youtu.be/-rguUt8B-0k

 

ThuNamTuanIIPS.mp3

 

Thánh StanislasGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/UuZiYVljWpM (11/4 - Thứ Năm)

 

ThuSauTuanIIPS.mp3 

  

  

ThuBayTuanIIPS.mp3

 

 ThanhGHMartinoITuDao.mp3 / https://youtu.be/DpWjL66j8A4 (13/4 - Thứ Bảy)

 

 

 

 

 

Tuần Cửu Nhật dọn mừng Lễ LTXC - CN 1 Sau Lễ Phục Sinh

 

 

Ngày 1

 

Các tội nhân

 

 Cha đợi chờ con...: https://youtube.com/live/kwctctiHO2A

 

 

 

Ngày 2

 

Các Linh mục và Tu sĩ

 

 Cha theo đuổi con...: https://youtube.com/live/8q3uxaK5B-8

 

 

 

Ngày 3

 

Những linh hồn sốt sắng và tín trung

 

 Cha báo oán con...: https://youtube.com/live/WYUTf-faiCU

 

 

 

Ngày 4

 

Những người ngoại đạo và những người chưa biết Cha

 

 Cha tìm kiếm con...: https://youtube.com/live/2256m2-pmdo

 

 

Ngày 5

 

Những linh hồn rối đạo và lạc đạo

 

Cha công chính con...: https://youtube.com/live/fIfaQ1wP8yw

 

 

 

Ngày 6

 

Những linh hồn hiền lành và khiêm nhượng cùng với linh hồn của những con trẻ

 

Cha bị thảm bại...!: https://youtube.com/live/4vLXiW9ed2Y

 

 

 

Ngày 7

 

Những linh hồn đặc biệt sùng kính và tôn vinh tình thương của Cha

 

 Cha bị tổn thương...!: https://youtube.com/live/OnIOKFbHk0I

 

 

 

Ngày 8

 

Những linh hồn đang ở trong ngục tù luyện tội

 

 Cha phục hồi sinh...: https://youtube.com/live/-Rp3uCPnC-w

 

 

 

Ngày 9

 

Những linh hồn đã trở nên hâm hâm dở dở

 

 Cha đành bất lực...!: https://youtube.com/live/C2bTLX_B3PY

 

 

 

 

Suy niệm Phụng Vụ Lời Chúa Tuần Bát Nhật Phục Sinh

 

Chúa Nhật Phục Sinh

PS.ChúaNhậtPS.mp3 / https://youtu.be/9dl_fY6JMLw   

https://youtube.com/live/3grnTvFG19M

(youtube livestream ngay trên đây về Đức Tin: Hành Trình Vượt Qua cho cả Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

Phục Sinh - PVLC Bát Nhật 

(từng ngày)

PS-BatNhat.2.mp3

PS.BatNhat-3.mp3

PS.BatNhat-4.mp3

PS.BatNhat-5.mp3

 ThanhIsidoreGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/YDvBDYkIqlQ (4/4 - Thứ Năm)

PS-BatNhat.6.mp3 (2018) / PS.BatNhat-6.mp3 (2021) / https://youtu.be/wwUs2gOEvvc

ThanhVincentFerrier.mp3 / https://youtu.be/klHNK7Rer4w (5/4 - Thứ Sáu)

PS.BatNhat.7.mp3 (2018) / BatNhatPS-ThuBay.mp3 (2021) / https://youtu.be/-rguUt8B-0k

Chúa Nhật Lễ LTXC - Ngày cuối Bát Nhật PS

PS-CNII.mp3 / https://youtu.be/OMaBnbNlubY 

DTCPhanxico-BaiGiangLeLTXC.mp3 / https://youtu.be/5Yiz1bfqV2s

 https://youtu.be/aUa-Cymklyw (TV Show)

 ThanhGioanLasan.mp3 / https://youtu.be/IC42SdJ8tIE (7/4 - Chúa Nhật)

Phụng Vụ Lời Chúa Mùa Phục Sinh sau Tuần Bát Nhật Phục Sinh

 

 

 

Tuần Thánh

 

PVLC  CN Lễ Lá và Tuần Thánh 

Tuần Thánh - PVLC Năm B (cả tuần)

Tuần Thánh (từng ngày)

Biểu Hiện Mầu Nhiệm Vượt Qua trong Tuần Thánh

Chúa Nhật Lễ Lá

DTCPhanxico-BaiGiangLeLaNamB.mp3 / https://youtu.be/eTJSlWjXq2g


TuanThanhCNLeLaNamB.mp3 
https://youtu.be/XxCTwbWV_BY / https://youtu.be/zp0qQSh8iAc 

https://youtube.com/live/KUcU2BcjReQ
- Tâm Nguyện Khổ Giá (youtube cho cả Tuần Thánh)

https://youtube.com/live/P7kOLh-SkIY - Xin Bỏ Rơi Con (youtube tiếp Tâm Nguyện Khổ Giá)

TuanThanhCNLeLaNamB.mp3 / https://youtu.be/XxCTwbWV_BY 

 

 https://youtu.be/zp0qQSh8iAc (TV Show)

 

TuanThanh-2.mp3

TuanThanh-3.mp3

TuanThanh-4.mp3

TuanThanh-5.mp3

TuanThanh-6.mp3

DTCPhanxico-BaiGiangLeVongDemPhucSinh2020.mp3 (2020)

DTCPhanxico-BaiGiangLeDemVongLePhucSinh.mp3 / https://youtu.be/x-br1i1tpcg (2021)

TuanThanh-7-VongPhucSinh.mp3 / https://youtu.be/iiWgKVNM87M (TV Show)

 

 


 MÙA CHAY

 

 

Tuần 5

 

Chúa Nhật

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNVMC.B.mp3 / https://youtu.be/_2CYlr9DxMc

 

https://youtube.com/live/lDmDAtke8ss - Đâm Rễ Vươn Cao

 

MC.CNV-B.mp3 / https://youtu.be/4zXJX3NXaT8 / https://youtu.be/yxX3FgTu_mM (TV Show)

 

MC.V-2ab.mp3 

(Phúc Âm về người đàn bà ngoại tình, hợp với Bài Đọc 1 về bà Suzanna, hay cũng có thể đọc Phúc Âm như Năm C)

MC.TuanV-2c.mp3 

(Phúc Âm về Chúa Kitô là Ánh Sáng thế gian, thay cho Phúc Âm người đàn bà ngoại tình đã được đọc Chúa Nhật MC C)

LeThanhGiuse.mp3 / ThanhGiusePhuQuanThienMauMaria.mp3 / https://youtu.be/dUdBaVDKYY4

MC.V-4.mp3

MC.V-5.mp3

MC-V.6.mp3

MC.V-7.mp3

ThanhTuribioMongrovejo.mp3 / https://youtu.be/FXus0U4rQng (23/3)

 

 

 

Tuần 4

 

(xin bấm vào Tuần 4 trên đây để theo dõi PVLC hàng ngày kèm theo bài chia sẻ được thâu thanh ở các links youtube hay mp3 kết nối dưới dây)

 

Chúa Nhật

 

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNIVMC-B.mp3 / https://youtu.be/38JyIMXGDj0

 

https://youtube.com/live/jnKwnWj4J0E - Đức Tin Cứu Độ

 

 https://youtu.be/l3VCwoqIlaY (TV Show)

 

MC.CNIV-B.mp3 / https://youtu.be/jbCUxxgGaVE 

 

MC.IV-2.mp3

MC.IV-3.mp3

MC.IV-4.mp3 

MC.IV-5.mp3

MC.IV-6.mp3

MC.IV-7.mp3

 

 

 Tuần III Mùa Chay

Chúa Nhật

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIIIMC.B.mp3

 https://youtube.com/live/JPqH05ugvnk - Dấu Lạ Đền Thờ

MC.CNIII-A.mp3 / https://youtu.be/hBIm0VV-x9Y

 

MC.III-2.mp3

MC.TuanIII-3.mp3

MC-TuanIII.4.mp3

MC-TuanIII-5.mp3

ThanhPerpetuaVaFecilita.wav / https://youtu.be/I9vVThCUp4w (7/3 - Thứ Năm)

MC.TuanIII-6.mp3

ThanhGioanThienChua.mp3 / https://youtu.be/k5FkeuSFwns (8/3 - Thứ Sáu)

MC-TuanIII.7.mp3

ThanhPhanxicaRomana.mp3 / https://youtu.be/eM82RLH70Vg (9/3 - Thứ Bảy)

 

 

 

 

Tuần II Mùa Chay

 

Chúa Nhật

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNIIMC-B.mp3 / https://youtu.be/sqfQYCkhhKU

 

https://youtube.com/live/VC1Aj0e8I_4 - Từ biến hình đến biến dạng:

 

MC.CNII-A.mp3 / https://youtu.be/PEC3MQstW2s

 

MC.Tuan.II-2.mp3

MC.II-3.mp3

ThanhGregoryNarek.mp3 / https://youtu.be/ohJnx-3lvc0  (27/2 - Thứ Ba)

MC-TuanII-4.mp3

  MC-TuanII-5.mp3

MC.TuanII-6.mp3

MC.TuanII-7.mp3

 

 

 

 

Tuần 1

 

Chúa Nhật

 

DTCPhanxicoHuanTuTruyenTinCN1MC-B.mp3

 

https://youtube.com/live/5bDS7uRyaCE - Miền Đất Hứa hoang địa

 

MC.CN1-B.mp3 / https://youtu.be/g7GJVrBDIGY / https://youtu.be/i-B30WnqXVw (TV Show)

 

MC.Tuan.1-2.mp3

MC.Tuan.1-3.mp3

MC.Tuan1-4.mp3

LeThanhPheroDamiano.mp3 / ThanhPheroDamiano.mp3 / (21/2 - Thứ Tư)

MC.Tuan.1-5.mp3

 LeKinhNgaiToaThanhPhero.mp3 / NgaiToaThanhPhero.mp3 / https://youtu.be/1k8lrG4t3tU (22/2 - Thứ Năm)

MC.Tuan1-6.mp3

ThanhPolycarpoGMTD.mp3 / https://youtu.be/qZjZv4TQQxs (23/2 - Thứ Sáu)

MC.Tuan.1-7.mp3

 

 

 

MÙA THƯỜNG NIÊN HẬU GIÁNG SINH

 

 

Tuần 6

 

Chúa Nhật

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMTN.CNVI-B.mp3 / https://youtu.be/iznmRrNTo0U

 https://youtube.com/live/-_0KDuf2t_8 - Người Cuì Giêsu

 

MTN.VI-B.mp3 / https://youtu.be/lz5iCKpaQaQ 

ChiCoLTXCMoiLamNenNgayXuanNgayTet.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=6Oq6_OLdlj0 (11/2 - Chúa Nhật, Mùng 2 Tết)

 LeMeLoDuc.mp3 (11/2 - Chúa Nhật) / MeLoDuc.mp3 / https://youtu.be/mSCBGQZxENM (Lời Đức Mẹ nói, Bí Mật Lộ Đức và Phép Lạ Lộ Đức)

 

Thu.2.VI-TN.mp3

Thu.3.VI-TN.mp3

Mấy ngày đầu Mùa Chay

MC.LeTro.mp3 / https://youtu.be/krR6-bUvQ_k

DTCPhanxico-BaiGiangLeTro.mp3 / https://youtu.be/fASLLAYUo5M

MC.Thu.5.SauLeTro.mp3

MC.Thu.6.SauLeTro.mp3

Thu.7.SauLeTro.mp3

 

 

Tuần 5

Chúa Nhật

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMV.CNV-B.mp3 / https://youtu.be/GquoNLRGv_k

https://youtube.com/live/gja7aO5VTt0 (livestream)

TN.CNV-A.mp3 / https://youtu.be/xp27WKjYxa4 

 

TN.V-2.mp3

ThanhAgathaDongTrinhTuDao.mp3 / https://youtu.be/tIomI_yLLJo (5/2)

TN.V-3.mp3

ThanhPhaoloMiki-CacBanTuDao.mp3 / https://youtu.be/L4KH8wjptiw (6/2 - Thứ Ba)

TN.V-4.mp3

Thu.5.V-TN.mp3

ThanhGieronimoGiuliano-ThanhJosephineBakhita.mp3 / https://youtu.be/Nx04dIZ4dfA (8/2 - Thứ Năm)

Thu.6.V-TN.mp3

Thu.7.V-TN.mp3

ThanhScolastica.mp3 / https://youtu.be/Fmd-n3MevBM (10/2 - Thứ Bảy)

LeDauNamAmLich.mp3 / https://youtu.be/n_kXNcbN7gE (10/2 - Thứ Bảy)

ChiCoLTXCMoiLamNenNgayXuanNgayTet.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=6Oq6_OLdlj0

Mùa Xuân Muôn Thuở Maria

 

 

 

 

Tuần 4

TN.CNIV-A.mp3 / https://youtu.be/aqYoGq4sHAE (youtube từ mp3) / https://youtube.com/live/W7LkRNjYuTM (chia sẻ livestream)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIV.MTN.B.mp3 / https://youtu.be/Ccv_yfv-3w0

 LeThanhTomaTienSi.mp3 / ThanhTomaTienSiHoiThanh.mp3 / https://youtu.be/tGf8zgExMWo (28/1 - Chúa Nhật)

TN.IV-2.mp3

Thu.3.IV-TN.mp3

Thu.4.IV-TN.mp3

LeThanhGioanBosco.mp3 (31/1 - Thứ Tư)

TN.IV-5.mp3

TN.IV-6.mp3

MeDangChuaTrongDenTho.mp3 / https://youtu.be/YIRvIPcU7Bw (2/2 - Thứ Sáu)

TN.IV-7.mp3

ThanhBlasio-ThanhAnsgario.mp3 / https://youtu.be/OMYMCurEd8k (3/2 - Thứ Bảy)

 

 

 

 

 

Tuần III

https://youtube.com/live/xnKRwuFBTQA (livestream trực tuyến)

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCN.III-B.CN-LC.mp3 / https://youtu.be/z-yO5jgqpg0

 ThanhAne-Agnes.mp3 / https://youtu.be/X1cFrKQV28Y (21/1 - Chúa Nhật)

TN.III-2.mp3

 ThanhVinhSonPhoTeTuDao.mp3 / https://youtu.be/zLsjrwSe6-w (Ngoài Hoa kỳ 22/1 - Thứ Hai)

TN.III-3.mp3

 ThanhVinhSonPhoTeTuDao.mp3 / https://youtu.be/zLsjrwSe6-w (Ở Hoa kỳ 23/1 - Thứ Ba)

TN.III-4.mp3

ThanhPhanxicoSalesio.mp3 / https://youtu.be/MS8BBglM0ic (24/1 - Thứ Tư)

TN.III-5.mp3

  ThanhPhaoloTroLai.mp3 / https://youtu.be/7iXTM5bj6rQ (25/1 - Thứ Năm)

TN.III-6.mp3 

 ThanhTimotheu-ThanhTito.mp3 / https://youtu.be/j7W2JJF1jAg (26/1 - Thứ Sáu)

TN.III-7.mp3

 ThanhAngelaMerici.mp3 / https://youtu.be/NfoE1NN5DkM (27/1 - Thứ Bảy)

 

 

 

Tuần II

 

MTN.CNII-B.mp3 / https://youtu.be/5Y87hHibjTw (từ mp3) / https://youtube.com/live/N9o46Bl7pmc (livestream)

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIITN.B.mp3 (2021) / https://youtu.be/SKxRXYzS9Vk (từ mp3) / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIIB.mp3 (2024)

TN.II-2.mp3

TN.II-3.mp3

TN.II-4.mp3 

ThánhAntonVienPhu.mp3 / https://youtu.be/FbQe9oyBY_E (17/1)

TN.II-5.mp3 

MTN-Tuan.II-6.mp3

 

Thu.7.II-TN.mp3 

 ThanhFabianoGHTD-ThanhSebastianoQNTD.mp3 / https://youtu.be/Yd-VO1hZaDg (20/1)

 

 

 

Tuần 1

 

GS-LeHienLinh.mp3 / https://youtu.be/SnyRmELeCFI / https://youtu.be/snjGCc4hzxI (từ Mp3) / https://youtube.com/live/uTdgoIUhAp4 (livestream)

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeHienLinh.mp3 (2021) / https://youtu.be/vTcXLVM81Dw

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinLeHienLinhB.mp3 (2024)

LeTamViVuongGiaDaoSi.mp3 / https://youtu.be/H4UB1wCLX7E

LeChuaGiesuChiuPhepRua-A.mp3 / LeChuaGiesuLanhPhepRua.mp3 / https://youtu.be/tGNODrM5w24 (từ Mp3) / https://youtube.com/live/wsyBsgbTyoU (livestream)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeChuaGiesuChiuPhepRua-B.mp3 (2021) / https://youtu.be/dzowVUMD1xI

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinLeChuaGiesuChiuPhepRuaB.mp3 (2024)

TN.Tuan1-Thu2.mp3

TN.Tuan1-Thu3.mp3

TN.Tuan1-Thu4.mp3

TN.Tuan1-Thu5.mp3

TN.Tuan1-Thu6.mp3

TN.Tuan1-Thu7.mp3

ThanhHilarioGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/KuMIMDrS-2Q (13/1 - Thứ Bảy)

 

 

 

 

MÙA GIÁNG SINH

 

PVLC-TongDienMuaVong-MuaGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/bUnHk8vwTwc

 

Tuần trước Lễ Hiển Linh

GS.LeMeThienChua.mp3 (1/1) / MeThienChua.mp3 / https://youtu.be/BtimhfyGMtY (từ mp3) / https://youtube.com/live/ZhhxMmKbUrc (Livestream)

Ngay.2-1.mp3 

 

ThanhBasilioVaGregorio.mp3 / https://youtu.be/v7GxT8u4uAs (2/1 - Thứ Hai)

 ThanhBasilio-Gregorio.mp3 / https://youtu.be/Pbwtj9xuKLo

GS.Ngay3-1.mp3

GS.Ngay4-1.mp3

Ngay.5-1.mp3

ThanhGioanNeumann.mp3 / https://youtu.be/E52YwmXINO0 (5/1 - Thứ Năm)

GS.Ngay6.1.mp3

GS-LeHienLinh.mp3 / https://youtu.be/SnyRmELeCFI / https://youtu.be/snjGCc4hzxI (từ Mp3) / https://youtube.com/live/uTdgoIUhAp4 (livestream)

 

LeTamViVuongGiaDaoSi.mp3 / https://youtu.be/H4UB1wCLX7E

ThanhRaymundoPenafort.mp3 / https://youtu.be/kdkhYDv7ZtM (7/1 - Thứ Bảy)

 

 

Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh 25/12/2023 - 1/1/2024

GS.25-12.mp3 (Lễ đêm) / https://youtu.be/eJj2STyuXP4

DaiLeGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/cTfFCmSPqkI

TDCTT-PVLC/LeGiangSinh-BanNgay.mp3 / https://youtu.be/-C6UIyejkiA

LeGiangSinhCa3ChuKyA-B-C.mp3 / https://youtu.be/OO9mjZn2xwk (từ mp3) / https://youtube.com/live/XDDmdm-ZzHA (Livestream)

GS-LeThanhStephano.mp3 (26/12) / ThanhStephanoPhoTeTuDao.mp3 / https://youtu.be/-hq1jDR8TSA

ThanhStephano-ThanhGuomHaiLuoi.mp3 / https://youtu.be/bn7ygOTBVkc

GS.LeThanhGioanTĐ.mp3 (27/12) / ThanhGioanTongDoThanhSu.mp3 / https://youtu.be/_h-gnH3wWw4 

GS.LeCacThanhAnhHai.mp3 (28/12) / https://youtu.be/J91onlNWSWs 

Ngay.29-12.mp3 

 ThanhTomaBecket.mp3 / https://youtu.be/sphT43g03Qc

GS.Ngay30-12.mp3

LeThanhGia-PVGKva2DTC.mp3 (31/12) / https://youtu.be/b2870n552Qc (từ mp3) / https://youtube.com/live/zAHMi__owbY (Livestream)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeThanhGiaB.mp3

GS.LeMeThienChua.mp3 (1/1) / MeThienChua.mp3 / https://youtu.be/BtimhfyGMtY (từ mp3) / https://youtube.com/live/ZhhxMmKbUrc (Livestream)

 

 

MÙA VỌNG

 

Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh 17-24/12/2023

 

TuNhapTheDenGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/FmPn3g9t9Bg

MV.CNIII-B.mp3 / https://youtu.be/t0RUOkki6KM (từ mp3) / https://youtube.com/live/LixDCI9LSjs (livestream trực tuyến)

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIII.MV.B.mp3 / https://youtu.be/r5SmDunbdrY

TienHoGioanTayGia-DauBaoDangThienSai.mp3 / https://youtu.be/77iPhEdK3bU

Ngay.18-12.mp3

Ngay.19-12.mp3

Ngay.20-12.mp3

Ngay.21-12.mp3

ThanhPheroCanisio.mp3 / https://youtu.be/8DjB_7NfoJk

Ngay.22-12.mp3

 

MV.Ngay23-12.mp3

 

ThanhGioanKety.mp3 / https://youtu.be/NI2rerq1Up0

 

MV.CNIV-B.mp3 / https://youtu.be/Dt2b0ooQIsU (từ mp3) / https://youtube.com/live/46RXUVfjVAk (livestream trực tuyến)

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMV.CNIV-B.mp3 / https://youtu.be/CYFkqePm10U

 

 

Tuần II

MV-CNII.B.mp3 / https://youtu.be/bSidQ4riwMA (từ mp3) / https://youtube.com/live/ad4ZiBxXJB4 (livestream trực tuyến)

DTCPhanxicoHuanTuTruyenTinCNIIMV-B.mp3 / https://youtu.be/a9r_fmRwvXE

MuaVong-ChanTroiGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/RKnCx9LZrdw (cho Phúc Âm ngày thường trong Mùa Vọng)

 

Thu.2.MV.II.mp3 

ThanhGiaoHoangDamasoI.mp3 / https://youtu.be/ESF4TkR2zTc (11/12 - Thứ Hai)

Thu.3.MV-II.mp3 

 

DucMeGualalupe.mp3 / https://youtu.be/82IM5oftXjs (12/12 - Thứ Ba) - Lễ Kính ở Mỹ Châu

Thu.4.MV-II.mp3

ThanhLuciaDongTrinhTuDao.mp3 / https://youtu.be/qD2pbQk_bNY (13/12 - Thứ Tư)

Thu.5.MV-II.mp3

ThanhGioanThanhGia.mp3 / https://youtu.be/nRYNH1u1M-0 (14/12- Thứ Năm)

MV.II-6.mp3 

Thu.7.MV-II.mp3 

 

 

 

 

Tuần I Mùa Vọng

 

MV-CNI.B.mp3 / https://youtu.be/DU0FK0VaPHA (từ Mp3) / https://youtube.com/live/mjWQujZqh3k (livestream)

 

MuaVong-ConDuongSaMac.mp3 (cho Chúa Nhật II cả 3 chu kỳ A-B-C) / https://youtu.be/yVtIwYMKOT4 (Chỉ Tuần I MV)

ChiaSe-BaiGiangDTCPhanxico.CN1MV.B.mp3 / https://youtu.be/scEEujLTQj8

ChiaSe-BaiGiangDTCPhanxico.CN1MV.B-TanCoNhac.mp3 / https://youtu.be/t2u3jM1Yc3w

 DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinCNIMuaVong-B.mp3 / https://youtu.be/ISO-2je_qc4

https://youtu.be/tiBFsYkhubE (cả huấn từ kèm chia sẻ) / ChiaSe-HuanTuTruyenTinDTCPhanxico.mp3 / https://youtu.be/gVjoaT05Hho (chỉ bài chia sẻ)

ThanhPhanxicoXavier-HanhTrinhTruyenGiaoAChau.mp3 / https://youtu.be/TnxpCUWTpYU (3/12 - Chúa Nhật)

Thu.2.TuanI-MV.mp3

ThanhGioanDamasceno.mp3 / https://youtu.be/Z_flrOYuWnM (4/12 - Thứ Hai)

Thu.3.TuanI-MV.mp3

Thu.4.MV-I.mp3

Thu.5.MV-I.mp3

ThanhAmbrosio.mp3 / https://youtu.be/MHi4VGUHO7c (7/12 - Thứ Năm)

DucMeVoNhiem.mp3 / https://youtu.be/DxjMJ0RacdI (8/12 - Thứ Sáu)

MV.TuanI-7.mp3

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2018

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Lẻ 2019

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Chẵn 2020

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Lẻ 2021

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Chẵn 2022

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Chẵn 2023

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2024

 

 

Cảm Nhận của thính giả