THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

CHIA SẺ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT - VIDEO/AUDIO

TRONG TUẦN - AUDIO

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Lẻ

 

 

PVLC 2019

 

 

 

Mùa Thường Niên

 

Tuần XXXIV 

  (xin xem các bài viết chia sẻ từng ngày trong cả tuần lễ ở cái link ngay trên đây)

 

TDCTT-PVLC/LeThanhAnreTongDo.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXIVL-6.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXIVL-5.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXIVL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXIVL-3.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXIVL-2.mp3

TDCTT-PVLC/TN.CN34-NamC.LeChuaKitoVua.mp3

 

 

Tuần XXXIII 

TDCTT-PVLC/TN.XXXIIIL-7.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXIIIL-6.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXIIIL-5.mp3 / TDCTT-PVLC/LeMeDangMinh.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXIIIL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXIIIL-3.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXXIII.mp3

TDCTT-PVLC/TN.CNXXXIII-C.mp3 / TDCTT-PVLC/TN.CN XXXIII-C.mp3

 

 

Tuần XXXII

TDCTT-PVLC/TN.XXXIIL-7.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXXII.mp3 / TDCTT-PVLC/LeThanhAlbertoCa.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXIIL-5.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXIIL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXIIL-3.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXIIL-2.mp3

TDCTT-PVLC/TN.CNXXXII-C.mp3 / TDCTT-PVLC/TN.CNXXXII--C.mp3

 

 

Tuần XXXI

TDCTT-PVLC/LeCungHienDenThoGioanLaterano.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXIL-6.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXIL-5.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXIL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXIL-3.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXIL-2.mp3

TDCTT-PVLC/TN.CNXXXI-C.mp3 / TDCTT-PVLC/Tim kiem và cuu vot hu hoai.mp3

 

 

Tuần XXX

TDCTT-PVLC/LeCacDangLinhHon.mp3 / TDCTT-PVLC/ChetChoc-ToiVa-AnPhat-ToanXa.mp3

TDCTT-PVLC/LeChuThanh.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXL-5.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXXL-3.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhSimon-GiudaTongDo.mp3

TDCTT-PVLC/TN.CNXXX-C.mp3

 

 

Tuần XXIX

TDCTT-PVLC/TN.XXIXL-7.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIXL-6.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIXL-5.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIXL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIXL-3.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIXL-2.mp3

TDCTT-PVLC/TN.CNXXIX-C.mp3

 

 

Tuần XXVIII

 

TDCTT-PVLC/TN.XXVIIIL-7.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhSuLuca.mp3; TDCTT-PVLC/TN.XXVIIIL-6.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXVIIIL-5.mp3; TDCTT-PVLC/LeThanhIgnatioAntiokia.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhMargaritaAlacoque.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXVIII.TN.mp3; TDCTT-PVLC/LeThanhTeresaAvila.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXVIII.TN.mp3; TDCTT-PVLC/TN.XXVIIIL-2.mp3

TDCTT-PVLC/TN.CNXXVIII-C.mp3

 

 

Tuần XXVII

 

TDCTT-PVLC/TN.XXVIIL-7.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXVIIL-6.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXVIIL-5.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXVIIL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXVIIL-3.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXVII.TN.mp3; TDCTT-PVLC/LeMeManCoi.mp3

TDCTT-PVLC/TN.CNXXVII-C.mp3

 

Tuần XXVI

 

TDCTT-PVLC/TN.XXVIL-7.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXVI.TN.mp3; TDCTT-PVLC/ThanhPhanxicoKhoKhan.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXVIL-5.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXVIL-4.mp3;

TDCTT-PVLC/LeThienThanBanMenh.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXVIL-3.mp3; TDCTT-PVLC/LeThanhTeresaNho.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXVIL-2.mp3

TDCTT-PVLC/TN.CNXXVI-C.mp3

 

 

Tuần XXV

 

TDCTT-PVLC/TN.XXVL-7.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXVL-6.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXVL-5.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXVL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXVL-3.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXVL-2.mp3

TDCTT-PVLC/TN.CNXXV-C.mp3

 

 

Tuần XXIV

 

TDCTT-PVLC/TN.XXIVL-6.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIVL-5.mp3

Cạm Bẫy Tình Yêu (một câu truyện hiện đại thật sự thích hợp với vai nữ trong câu truyện của bài Phúc Âm Thứ Năm trên đây)

TDCTT-PVLC/TN.XXIVL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIVL-3.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIVL-2.mp3

TDCTT-PVLC/TN.CNXXIV-C.mp3

 

 

Tuần XXIII

TDCTT-PVLC/Le SuyTonThanhGia.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIIIL-6.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIIIL-5.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIIIL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIIIL-3.mp3; TDCTT-PVLC/TN.23L-3.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIIIL-2.mp3

TDCTT-PVLC/TN.CNXXIII-C.mp3

 

 

Tuần XXII

TDCTT-PVLC/TN.XXIIL-7.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIIL-6.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXII-5.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIIL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIIL-3.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIIL-2.mp3

TDCTT-PVLC/TN.CNXXII-C.mp3

 

 

Tuần XXI 

TDCTT-PVLC/TN.XXIL-7.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXLI-6.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIL-5.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIL-4.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhAugustino.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIL-3.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXIL-2.mp3

TDCTT-PVLC/TN.CNXXI-C.mp3

 

 

Tuần XX

TDCTT-PVLC/LeThanhBatolomeoTongDo.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXL-6.mp3

TDCTT-PVLC/LeMeNuVuong-2.mp3

DạLanTVShow - Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời #2 - Ô. Cao Tấn Tĩnh

TDCTT-PVLC/TN.XXL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXL-3.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XXL-2.mp3

TDCTT-PVLC/TN-CN.XXX-C.mp3

 

 

Tuần XIX 

TDCTT-PVLC/TN.XIXL-7.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XIXL-6.mp3

TDCTT-PVLC/LeMeMongTrieu.2.mp3

DạLanTVShow - Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời #1 - Ô. Cao Tấn Tĩnh

TDCTT-PVLC/TN.XIXL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XIXL-3.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XIXL-2.mp3

TDCTT-PVLC/TN.CNXIX-C.mp3

 

Tuần XVIII 

TDCTT-PVLC/LeThanhLaurensoPTTD.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XVIIIL-6.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XVIIIL-5.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XVIIIL-4.mp3

TDCTT-PVLC/LeChuaGiesuBienHinh.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XVIIIL-2.mp3

TDCTT-PVLC/TN-XVIII.mp3

 

Tuần XVII

TDCTT-PVLC/TN.XVIIL-7.mp3

TDCTT-PVLC/TN-XVIIL-6.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XVIIL-5.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XVIIL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XVIIL-3.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XVIITN.mp3

TDCTT-PVLC/TN-CNXVII.mp3

 

Tuần XVI

TDCTT-PVLC/Thu.7.XVITN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XVITN.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhGiacobeTien.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XVIL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN-XVIL-3.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhMaiDeLien.mp3

TDCTT-PVLC/TN.CNXVI-C.mp3

 

Tuần XV

TDCTT-PVLC/TN.XVL-2.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XVL-3.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XVL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XVL-5.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XVL-6.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XVL-7.mp3

 

TDCTT-PVLC/TN.CNXV-C.mp3

Tuần XIV

TDCTT-PVLC/TN.XIVL-2.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XIVL-3.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XIVL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XIVL-5.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XIVL-6.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XIVL-7.mp3

 TDCTT-PVLC/TN.CNXIV-C.mp3

Tuần XIII

TDCTT-PVLC/TN.XIIIL-6.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XIIIL-7.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XIIIL-5.mp3
TDCTT-PVLC/LeThanhTongDoToma.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XIIIL-3.mp3
 

TDCTT-PVLC/TN.XIIIL-2.mp3

TDCTT-PVLC/TN.CNXIII-C.mp3

 

Tuần XII

TDCTT-PVLC/LeThanhPheroPhaolo.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhTam-C.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XIIL-5.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XIIL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XIIL-3.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhGioanTayGiaSinhNhat.mp3

TDCTT-PVLC/LeMinhMauChuaKito-C.mp3

 

Tuần XI

TDCTT-PVLC/TN.XIL-7.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XIL-6.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XIL-5.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XIL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XIL-3.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XIL-2.mp3

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi

TDCTT-PVLC/LeChuaBaNgoi-C.mp3 / TDCTT-PVLC/LeChuaBaNgoi.NamC.mp3

 

Tuần X

TDCTT-PVLC/TN.XL-7.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XL-6.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XL-5.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XL-4.mp3

TDCTT-PVLC/TN.XL-3.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaisauCNHX-LeMeGiaoHoi.mp3

Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Thánh Thần Hiện Xuống

TDCTT-PVLC/CNHienXuong.mp3

 

Mùa Phục Sinh

 

Tuần VII Phục Sinh

TDCTT-PVLC/PS.VII-7.mp3

TDCTT-PVLC/PS.VII-6.mp3

TDCTT-PVLC/PS.VII-5.mp3

TDCTT-PVLC/PS.VII-4.mp3

TDCTT-PVLC/PS.VII-3.mp3

TDCTT-PVLC/PS.VII-2.mp3

TDCTT-PVLC/LeChúaGiêsuThăngThiên.mp3

Tuần VI Phục Sinh

TDCTT-PVLC/PS.VI-7.mp3

TDCTT-PVLC/Le Me Tham Vieng.mp3

TDCTT-PVLC/PS.VI-5.mp3

TDCTT-PVLC/PS.VI-4.mp3 

TDCTT-PVLC/PS.VI-3.mp3

TDCTT-PVLC/PS.VI-2.mp3

TDCTT-PVLC/PS.CN-VI.mp3 / TDCTT-PVLC/PS.CN-VIC.mp3

(2 bài chia sẻ trên cho Chúa Nhật VIC ở đâu sử dụng Bài Phúc Âm và Bài Đọc II của CN VIIC vì Chúa Nhật VIIC cử hành lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên)

TDCTT-PVLC/PS.CN.VI-C.mp3

 

Tuần V Phục Sinh

TDCTT-PVLC/PS.V-7.mp3

TDCTT-PVLC/PS.V-6.mp3

TDCTT-PVLC/PS.V-5.mp3

TDCTT-PVLC/PS.V-4.mp3

TDCTT-PVLC/PS.V-3.mp3

TDCTT-PVLC/PS.V-2.mp3 / MC.TuanV-2c.mp3

TDCTT-PVLC/PS.CNV.mp3

 

Tuần IV Phục Sinh

TDCTT-PVLC/PS.IV-7.mp3

TDCTT-PVLC/PS.IV-6.mp3

TDCTT-PVLC/PS.IV-5.mp3

TDCTT-PVLC/PS.IV-4.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhMathiaTongDo.mp3 / ThanhCorona.mp3 / https://youtu.be/N1pXy9ZK4NE (14/5)

TDCTT-PVLC/PS.IV-2.mp3

TDCTT-PVLC/PS-CNIV.mp3

 

Tuần III Phục Sinh

TDCTT-PVLC/PS.III-7.mp3

TDCTT-PVLC/PS.III-6.mp3

TDCTT-PVLC/PS.III-5.mp3

TDCTT-PVLC/PS.III-4.mp3

TDCTT-PVLC/PS.III-3.mp3

TDCTT-PVLC/PS.III-2.mp3

TDCTT-PVLC/PS-CN.III.mp3

 

Tuần II Phục Sinh

TDCTT-PVLC/PS.II-7.mp3

TDCTT-PVLC/LeTDPhilip-Giacobe.mp3

TDCTT-PVLC/PS.II-5.mp3

TDCTT-PVLC/PS.II-4.mp3

TDCTT-PVLC/PS.II-3.mp3

TDCTT-PVLC/PS.II-2.mp3

 

Phục Sinh - Tuần Bát Nhật

TDCTT-PVLC/PS-CNII.mp3

TDCTT-PVLC/PS.BatNhat.7.mp3

TDCTT-PVLC/PS-BatNhat.6.mp3

TDCTT-PVLC/PS.BatNhat-5.mp3

TDCTT-PVLC/PS.BatNhat-4.mp3

TDCTT-PVLC/PS.BatNhat-3.mp3

TDCTT-PVLC/PS-BatNhat.2.mp3

TDCTT-PVLC/PS.ChúaNhậtPS.mp3

 

Tuần Thánh

Chúa Nhật Lễ Lá

Tuần Thánh

TDCTT-PVLC/TuanThanh-7-VongPhucSinh.mp3

TDCTT-PVLC/TuanThanh-6.mp3

TDCTT-PVLC/TuanThanh-5.mp3

TDCTT-PVLC/TuanThanh-4.mp3

TDCTT-PVLC/TuanThanh-3.mp3

TDCTT-PVLC/TuanThanh-2.mp3

TDCTT-PVLC/TuanThanh-CN.mp3

 

Mùa Chay Tuần 5

TDCTT-PVLC/MC.V-7.mp3

TDCTT-PVLC/MC-V.6.mp3

TDCTT-PVLC/MC.V-5.mp3

TDCTT-PVLC/MC.V-4.mp3

TDCTT-PVLC/MC.V.3.mp3

TDCTT-PVLC/MC.V-2c.mp3 (2018) / MC.TuanV-2c.mp3 (2021)

 (Phúc Àm về Chúa Kitô là Ánh Sáng thế gian, thay cho Phúc Âm người đàn bà ngoại tình đã được đọc Chúa Nhật MCVC)

TDCTT-PVLC/MC-CNV.mp3 / TDCTT-PVLC/MC.CN.mp3

 

 

Mùa Chay Tuần 4

TDCTT-PVLC/MC.IV-7.mp3

TDCTT-PVLC/MC.IV-6.mp3

TDCTT-PVLC/MC.IV-5.mp3

TDCTT-PVLC/MC.IV-4.mp3

TDCTT-PVLC/MC.IV-3.mp3

TDCTT-PVLC/MC.IV-2.mp3

TDCTT-PVLC/MC.CNIV-C.mp3 / TDCTT-PVLC/MC.CN.IV-C.mp3

 

Mùa Chay Tuần 3

TDCTT-PVLC/MC-TuanIII.7.mp3

TDCTT-PVLC/MC.TuanIII-6.mp3

TDCTT-PVLC/MC-TuanIII-5.mp3

TDCTT-PVLC/MC-TuanIII.4.mp3

TDCTT-PVLC/MC.TuanIII-3.mp3

TDCTT-PVLC/LeMeThaiLoi.mp3

TDCTT-PVLC/MC.CN-IIIC.mp3 / TDCTT-PVLC/MC.CN.III.mp3

 

Mùa Chay Tuần 2

TDCTT-PVLC/MC.TuanII-7.mp3

TDCTT-PVLC/MC.TuanII-6.mp3

TDCTT-PVLC/MC-TuanII-5.mp3

TDCTT-PVLC/MC-TuanII-4.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhGiuse.mp3

TDCTT-PVLC/MC.Tuan.II-2.mp3

TDCTT-PVLC/MC-CNII.mp3

 

Mùa Chay Tuần 1

(Bài viết chia sẻ PVLC cả tuần)

TDCTT-PVLC/MC.Tuan.1-7.mp3

TDCTT-PVLC/MC.Tuan1-6.mp3

TDCTT-PVLC/MC.Tuan.1-5.mp3

TDCTT-PVLC/MC.Tuan1-4.mp3

TDCTT-PVLC/MC.Tuan.1-3.mp3

TDCTT-PVLC/MC.Tuan.1-2.mp3

TDCTT-PVLC/MC-CN.1.mp3

 

TDCTT-PVLC/Thu.7.SauLeTro.mp3

TDCTT-PVLC/MC.Thu.6.SauLeTro.mp3

TDCTT-PVLC/MC.Thu.5.SauLeTro.mp3

TDCTT-PVLC/MC.LeTro.mp3

Thường Niên Tuần 8

(Bài viết chia sẻ PVLC cả tuần)

TDCTT-PVLC/Thu.3.VIII-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.VIII-TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.VIII.TN-C.mp3

 

Thường Niên Tuần 7

(Bài viết chia sẻ PVLC cả tuần)

TDCTT-PVLC/Thu.7.VII-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.VII-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.VII-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.VII-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.VII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.VII-TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.VII.TN-C.mp3 / TDCTT-PVLC/CN-VII.TN.mp3

 

Thường Niên Tuần 6

(Bài viết chia sẻ PVLC cả tuần)

TDCTT-PVLC/Thu.7.VI-TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeKinhNgaiToaThanhPhero.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.VI-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.VI-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.VI-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.VI-TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.VI.TN.C.mp3 / TDCTT-PVLC/CN.VI.TN-C.mp3

 

Thường Niên Tuần 5

(Bài viết chia sẻ PVLC cả tuần)

 

TDCTT-PVLC/Thu.7.V-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.V-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.V-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.V-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.V-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.V-TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.V.TN-C.mp3

 

Thường Niên Tuần 4

(Bài viết chia sẻ PVLC cả tuần)

TDCTT-PVLC/Thu.7.IV-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.IV-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.IV-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.IV-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.IV-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.IV-TN.mp3

 

TDCTT-PVLC/CN.IV-TN.mp3 / TDCTT-PVLC/ChúaNhật.IV.TN-C.mp3

Thường Niên Tuần 3

(Bài viết chia sẻ PVLC cả tuần)

TDCTT-PVLC/LeMeDangCon.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.7.III-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.III-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.III-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.III-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.III-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.III-TN.mp3

 

TDCTT-PVLC/ChuaNhatIII.TNC.mp3 / TDCTT-PVLC/CN-III.TN.mp3

 

Thường Niên Tuần 2

(Bài viết chia sẻ PVLC cả tuần)

TDCTT-PVLC/Thu.7.II-TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhTimotheuVaTito.mp3 (26/1)

TDCTT-PVLC/LeThanhPhaoloTroLai.mp3 (25/1)

TDCTT-PVLC/Thu.5.II-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.II-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.II-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.II-TN.mp3

 

TDCTT-PVLC/CN.II-TN.mp3 / TDCTT-PVLC/ChuaNhat.2.QuanhNamC.mp3TN.CNII-C.mp3

(Xin nghe 1 trong 2 bài trên đây, nhưng bài sau bổ túc thêm cho bài trước và thấm thía hơn, bài thứ 3 cũng đầy cảm nhận)

Thường Niên Tuần 1

(Bài viết chia sẻ PVLC cả tuần)

TDCTT-PVLC/Thu.7-I.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.I-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.Tuan.1TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu4Tuan-I.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.Tuan1.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu2Tuan1TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeChuaGiesuChiuPhepRua.mp3 / TDCTT-PVLC/LeChuaGiesuChiuPhepRua.2.mp3

 

Phung Vu Loi Chua Tuan Le Hien Linh (2-12/1)

(Bài viết chia sẻ PVLC cả tuần)

TDCTT-PVLC/Ngay.12-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.11-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.10-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.9-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.8-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.7-1.mp3

TDCTT-PVLC/LeHienLinh.mp3 / TDCTT-2019/LeBaVua.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.5-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.4-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.3-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.2-1.mp3

 

Phung Vu Loi Chua Tuan Bat Nhat Giang Sinh

(Bài viết chia sẻ PVLC cả tuần)

TDCTT-PVLC/LeMeThienChua.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.31-12.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhGia.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.29-12.mp3

TDCTT-PVLC/LeCacThanhAnhHai.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhGioanTĐ.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhStephanoPT.mp3

TDCTT-PVLC/LeGiangSinh.mp3 / TDCTT-PVLC/LeGiangSinh-BanNgay.mp3

 

Phung Vu Loi Chua Mua Vong Tuan IV

(Bài viết chia sẻ PVLC cả tuần)

 

Phung Vu Loi Chua Mua Vong Tuan III

(xin lay nhung ngay trong 2 tuan III & IV Mua Vong, tu 17 den 24/12 truoc le Giang Sinh)

TDCTT-PVLC/Ngay.24-12.mp3

TDCTT-PVLC/CN.IV.MV.C.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.22-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.21-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.20-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.19-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.18-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.17.12.mp3

TDCTT-PVLC/CNIII.mp3 / TDCTT-PVLC/CN.III.MV-C.mp3

(có thể nghe 1 trong 2 bài được chia sẻ khác nhau)

 

Phung Vu Loi Chua Mua Vong Tuan II

(Bài viết chia sẻ PVLC cả tuần)

TDCTT-PVLC/Thu.7.MV-II.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.MV-II.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.MV-II.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.MV-II.mp3 / TDCTT-PVLC/LeMeGuadalupe.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.MV-II.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.MV.II.mp3

TDCTT-PVLC/CNII-MV.mp3

 

Phung Vu Loi Chua Mua Vong Tuan I

(Bài viết chia sẻ PVLC cả tuần)

TDCTT-PVLC/LeMeVoNhiem.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.MV-I.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.MV-I.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.MV-I.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.TuanI-MV.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.TuanI-MV.mp3

TDCTT-PVLC/CN1MV.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2018

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Lẻ 2019

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Chẵn 2020

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Lẻ 2021

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Chẵn 2022

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Chẵn 2023

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2024

 

Cảm Nhận của thính giả