TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

TIN MỪNG SỰ SỐNG

 

Thánh Mẫu Maria

LeMeManCoi.mp3 / LeDucMeManCoivaKinhManCoi.mp3 / https://youtu.be/WaAGzUMLAIs (7/10)

 

LeMeDauThuong.mp3 / https://youtu.be/BC7eXxWLFzc (15/9)

 

LeThanhDanhMe.mp3 / https://youtu.be/9YJjfDWkE70 (12/9)

LeSinhNhatDucMe.mp3 / LeSinhNhatDucMeMaria.mp3 / https://youtu.be/GuYi2j0limE (8/9)

MeNuVuong.mp3 / https://youtu.be/wR3C52KRHaE (22/8)

Lễ Mẹ Mông Triệu / Mẹ Mông Triệu / (15/8)

 DiemLaViDai-DTCPioXII.PhepLaMatTroi.mp3

LeMeCarmelo.mp3 / https://youtu.be/ACp7Pt3iGOI (16/7)

DucMeThamVieng.mp3 / https://youtu.be/v_FXnxJQQoU (31/5)

CuocVuotQua-PhucSinhVinhHien.mp3 / https://youtu.be/WI21Ufh6Ca4

TiengGoiTinhYeu TuThanhTheVoi5LoaiLinhHon.mp3 / https://youtu.be/1odkhVy9usA

CuocVuotQua-TuGiaVaAnTang.mp3 / https://youtu.be/ctdjz9jMmsk

TiengGoiTinhYeu.CuocKhoNan-YeuDenCung.mp3 / https://youtu.be/V9Y-6tYUaVs

CuocVuotQua-VacThapGia.BiDongDanh.mp3 / https://youtu.be/kFj3_SKPhio

CuocVuotQua-DonDanhMaoGai.mp3 / https://youtu.be/nmIzeYoNV9I

TiengGoiTinhYeu.CuocKhoNan-DinhPhilato.mp3 / https://youtu.be/W4VcRbnKn_c

CuocVuotQua-TruocChinhQuyenRoma.mp3 / https://youtu.be/PSV8g0Yzi-Q

TiengGoiTinhYeu.CuocKhoNan-DinhCaipha.mp3 / https://youtu.be/y240TDkkAMM

CuocVuotQua-TruocGiaoQuyenDoThai.mp3 / https://youtu.be/wq12Yzsm9pI

TiengGoiTinhYeu.CuocKhoNan-VuonCayDau.mp3 / https://youtu.be/RdG21YOv7Nc

CuocVuotQua-ThongKhoNguyenCauTrongVuonCayDau.mp3 / https://youtu.be/PZxFYHAOedo

TiengGoiTinhYeu.CuocKhoNan-BuaTiecLy.mp3 / https://youtu.be/YmguFgrgjF0

CuocVuotQua-RuaChanVaThietLapBiTichThanhThe.mp3 / https://youtu.be/fwRPxtHytXI

LeMeGiaoHoi.mp3 / https://youtu.be/b3dpPA4AZ7c

DayOnPhuc-BietDanhcuaNguoiNuTenMaria.mp3 / https://youtu.be/PBN77-u8Izg

MeMariaDuocThuThaiNgoiLoiNhapThe.mp3 / https://youtu.be/_J7BW_eE5fo (25/3)

MeDangChuaTrongDenTho.mp3 / https://youtu.be/YIRvIPcU7Bw (2/2)

MeThienChua.mp3 / https://youtu.be/BtimhfyGMtY (1/1)

DucMeVoNhiem.mp3 / https://youtu.be/DxjMJ0RacdI (8/12)

LeMeDangMinhVaoDenThanh.mp3 / https://youtu.be/f5di9CYZ2bA (21/11)

LeMeDauThuong.mp3 (15/9)

LeSuyTonThanhGiaChuaKito.mp3 (14/9)

LeThanhDanhMe.mp3 (12/9)

LeMeSinhNhat.mp3 (8/9)

Điềm Lạ Maria - Mông Triệu Nữ Vương (15/8)

Điềm Lạ Maria - Những Ngày Cuối Đời (13/8)

Điềm Lạ Maria - Cuối Đời, Mông Triệu và Nữ Vương

Thần Nhiệm Đô