Đức Thánh Cha Phanxicô

 

2015

Đức Thánh Cha Phanxicô: Bài nói kết thúc Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XIV 2015

Đức Thánh Cha Phanxicô - Thư về Ân Xá cho Năm Thánh Tình Thương

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Vị Giáo Hoàng của LTXC và cho LTXC

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ về Bí Tích Hòa Giải và loan báo Năm Thánh Tình Thương 2016

2014

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Vị Giáo Hoàng của Lòng Thương Xót Chúa và cho Lòng Thương Xót Chúa - 2014

 

"Chúng ta đang sống trong thời điểm của tình thương đã 30 năm rồi hay hơn nữa, cho đến hiện nay"  6/3/2014

 

2013

 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Vị Giáo Hoàng của Lòng Thương Xót Chúa và cho Lòng Thương Xót Chúa - 2013