Bông Hồng 5
 


Hiệp Hội Kinh Mân Côi


 


Thật ra, chỉ có một Hiệp Hội Kinh Mân Côi duy nhất giành cho thành phần đồng ư đọc đủ 150 kinh Mân Côi mỗi ngày. Tuy nhiên, v́ ḷng mộ mến của những người đọc kinh Mân Côi, chúng ta có thể phân ra làm 3 loại hội viên:

Hội viên thường trực là người đọc đủ 150 kinh Mân Côi mỗi tuần; hội viên vĩnh viễn là người đọc đủ 150 kinh Mân Côi trong một năm; hội viên thường nhật là người đọc đủ 150 kinh Mân Côi mỗi ngày.

Không hội viên nào trong Hiệp Hội Kinh Mân Côi bị bó buộc phải làm như thế, nếu không làm th́ mắc tội. Bởi v́, đây là một việc làm hoàn toàn tự nguyện và được thêm vào mà thôi, nên cho dù tội nhẹ, hội viên cũng không bị vướng mắc. Dĩ nhiên, không cần phải nói đến những người không gia nhập Hiệp Hội Kinh Mân Côi, nếu họ không có chủ ư chu toàn phận sự đọc kinh Mân Côi như một phần tử của Hiệp Hội mà vẫn chu toàn phận sự thuộc đời sống của họ.

Do đó, bất cứ khi nào mà kinh Mân Côi làm ngăn trở phận sự thuộc đời sống của ḿnh, cho dù tốt lành như kinh Mân Côi đi nữa, người ta vẫn phải chú trọng đến phận sự phải thi hành hơn. Tương tự như trường hợp của người bị bệnh không buộc đọc cả 150 kinh Mân Côi hay dù chỉ một phần nào thôi, nếu v́ cố gắng đọc mà làm cho họ mệt thêm hay nặng bệnh thêm.

Nếu qúi bạn không thể đọc kinh Mân Côi v́ phận sự theo đức vâng lời, hay v́ hoàn toàn quên sót, hoặc v́ một nhu cầu khẩn cấp nào đó, qúi bạn cũng không có lỗi ǵ cả, dù chỉ là một lỗi nhẹ thôi. Qúi bạn lại c̣n nhận được nhiều ơn ích của Hiệp Hội Kinh Mân Côi như thường, v́ được chia sẻ ân sủng và công nghiệp của anh chị em trong Hiệp Hội hằng đọc kinh trên khắp thế giới.

Hỡi qúi bạn Công giáo thân yêu của tôi, cho dù qúi bạn có không đọc kinh Mân Côi theo phận sự của ḿnh, v́ vô ư vô tứ hay v́ lười biếng đi nữa, bao lâu qúi bạn không thực sự coi thường kinh Mân Côi, qúi bạn cũng không có tội; tuy nhiên, trong trường hợp này, thật ra, qúi bạn cũng đă bỏ bê việc tham dự vào những lời cầu nguyện, việc lành và phúc đức của Hiệp Hội. Hơn thế nữa, v́ qúi bạn không trung tín trong những điều nhỏ mọn và phụ trội, hầu như không c̣n biết ǵ đến việc này, qúi bạn có thể sẽ lâm vào thói quen xao lăng những điều lớn hơn, như những phận sự không làm sẽ có tội chẳng hạn. V́ “ai khinh thường những điều nhỏ sẽ từ từ sa ngă” (Huấn Ca 19:1).


 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch