NỘI DUNG

 A.Lời Tựa
B.
Phép Lành của ĐHY James Sin, TGM Manilla
C.
Lời Giới Thiệu
D.
Lời Trần T́nh
E.
Đôi Nét về Tác Giả
F.
Tâm T́nh
G.
Cùng Độc Giả Bản Dịch Việt Ngữ 

I- Cảm Nghiệm Chiêm Niệm 

1. Cảm Nghiệm Chiêm Niệm là ǵ?

2.Việc Hiệp Nhất Thân T́nh trong Thánh Kinh Do Thái Giáo và Kitô Giáo

3.T́nh Yêu Nhục Thể và Cuộc Hiệp Nhất Thiêng Liêng 

 

II- Tiến Đến Ước-Vọng Thánh Thiện 

4.Dẫn Nhập Mở Đầu

5.Bí Tích Thánh Thể

6.Đau Khổ V́ Yêu

7.Đọc Sách Thánh

8.Đọc Sách Thánh như Đọc Công Án Thiền

 

III- Những Bước dẫn đến Cảm Nghiệm Chiêm Niệm 

 9.Thực Tập Cá Nhân

10.Năm Bước dẫn đến Cảm Nghiệm Chiêm Niệm ...

11.Bước Thứ Nhất: Khách ở trong Chủ

12.Bước Thứ Hai: Chủ ở trong Khách

13.Bước Thứ Ba: Chủ tỏ ḿnh ra

14.Bước Thứ Bốn: Chủ Khách Tương Phùng

15.Bước Thứ Năm: Khách Chủ Hiệp Nhất 

 

IV- Sau Cuộc Cảm Nghiệm Chiêm Niệm 

16.Cảm Nghiệm Chiêm Niệm và Cuộc Sống Hoạt Động

17.Mẹ Maria, Mẫu Gương Cảm Nghiệm Chiêm Niệm

18.Nước Sự Sống

19.Lời Cuối: Sống Hiệp Thông với Chúa Ba Ngôi

 

Phụ Lục Cho Bản Việt Ngữ

Tri Ân