LNG THƯƠNG XT CHA

Nhm Tng Đồ Cha Tnh Thương

Bộ DVDs "Gisu Ơi, con tin nơi Cha!"

 Tĩnh Tm Hy Đến Với Cha VI v Tĩnh Huấn Hy Học Cng Cha VII ở Marywood Retreat Center 14-16/6/2013

 

 Tĩnh Tm Hy Đến Với Cha VI Thứ Su 14 v Thứ Bảy 15/6/2013

Thnh Lễ Khai Mạc: Tối Thứ Su - Cha Nguyễn Tuấn Long

Con tin nơi Cha khi chống trả cm dỗ - Cha Nguyễn Tuấn Long

Con tin nơi Cha khi thống hối tội lỗi  - Cha Nguyễn Quốc Dũng, CSsR

Con tin nơi Cha khi quằn quại khổ đau - Cha Nguyễn Quốc Dũng, CSsR

Hội Thảo Đề Ti 1-2-3

Con tin nơi Cha khi khẩn thiết nguyện cầu - Cha Nguyễn Quốc Tuấn, SDB

Con tin nơi Cha khi hưởng phc may lnh - Cha Nguyễn Quốc Tuấn, SDB

Hội Thảo đề ti 5-6

Con tin nơi Cha như gương Mẹ Maria - Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

Tĩnh Huấn Hy Học Cng Cha VII Cha Nhật 16/6/2013

(do TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh chia sẻ)

Thnh Lễ Sng Thứ Bảy - Cha Nguyễn Quốc Dũng, CSsR

Lng Thương Xt Cha: Thời Điểm Khẩn Trương

Lng Thương Xt Cha: Tnh Yu Nhn Hậu

Lng Thương Xt Cha: Sứ Điệp Cứu Độ

Lng Thương Xt Cha: Sứ Giả v Ngn Sứ

Lng Thương Xt Cha: Tng Đồ Cha Tnh Thương

Thnh Lễ Bế Mạc v Tuyn Hứa - Cha Phạm Ngọc Tuấn

 

Thủ Bản