MAÀU NHIEÄM KITOÂ HÖƠU

   

Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL

 

Một Trùng Hợp

"Mọi sự đều có thời điểm của ḿnh, và có thời cho mọi công việc dưới bầu trời" (Giảng Viên 3:1). Chính v́ thế mà cuốn "Mầu Nhiệm Kitô Hữu" tới nay mới được vào đời!

       Thật ra, sau khi tôi viết xong cuốn sách thứ hai, "Sống Đời Kitô Hữu", năm 1988, tôi đă có ư định và cảm hứng để viết cuốn này rồi. Do đó, trong Lời Trần T́nh mở đầu cho cuốn "Sống Đời Kitô Hữu", tôi đă đề cập cuốn thứ ba là cuốn "Tầm Vóc Chúa Kitô", mà bây giờ là tiêu đề cho Phần Một (trong hai phần) của cuốn "Mầu Nhiệm Kitô Hữu".

       Thế rồi, trong cuốn thứ sáu, "Maria: Trinh Nữ Sinh Con", xuất bản tháng 5/1991, ở phần giới thiệu các sách  Cùng Một Tác Giả, có cuốn "Sống Đạo" được đề cập đến trong mục "sẽ xuất bản". Cuốn "Sống Đạo" được giới thiệu "sẽ xuất bản" này chính là cuốn "Men Trong Bột", một tài liệu dọn để giúp các khóa tĩnh huấn cho Nhóm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ mà thôi. Do đó, "Men Trong Bột" không được phổ biến như một cuốn sách, nhưng 3 bài chia sẻ chính trong "Men Trong Bột" đă trở thành Phần Hai, mang tựa đề "Sống Chúa Kitô", trong cuốn "Mầu Nhiệm Kitô Hữu" đây.

       Trong phần giới thiệu "Cùng Một Tác Giả" của cuốn thứ 11, "Sứ Điệp Fatima: Màng Lưới Cứu Rỗi Trong Mùa Biển Động Cuối Thời", xuất bản tháng 9/1993, cuốn "Tầm Vóc Chúa Kitô" lại được nhắc đến: "sẽ xuất bản" .

       Thế nhưng, vào chính ngày lễ Sinh Nhật Mẹ Maria, 8-9-1993, tôi mới bắt đầu chính thức viết Phần Nhất của cuốn "Mầu Nhiệm Kitô Hữu" này, tức là phần "Tầm Vóc Chúa Kitô". Phần này được hoàn tất vào những ngày cuối năm 1993. Cộng với Phần Hai, "Sống Chúa Kitô", lấy từ tập tài liệu "Men Trong Bột" sẵn có, thế là kể như cuốn "Mầu Nhiệm Kitô Hữu" đă xong.

       Đầu năm 1994, tôi đưa bản thảo đi xin kiểm duyệt. Cho đến khi nhận được cuốn Giáo Lư Giáo Hội Công Giáo (b@ng tiếng Anh) vào cuối tháng 6/1994, mở ra, tôi mới thấy nhan đề của cuốn sách "Mầu Nhiệm Kitô Hữu" này, không ngờ, trùng hợp với chữ nghĩa của nhan đề thuộc phần hai trong cuốn Gíáo Lư này: "Việc Cử Hành Mầu Nhiệm Kitô Hữu". Trùng hợp nhất là một câu trong Tông Hiến "Fidei Depositum" của ĐTC Gioan-Phaolô II, văn kiện Ngài viết để giới thiệu cuốn Giáo Lư Giáo Hội Công Giáo trong dịp phát hành, như sau:

"Bốn phần (của cuốn Giáo Lư) được liên kết với nhau: mầu nhiệm Kitô hữu là đối tượng đức tin (phần I), được cử hành và truyền đạt nơi những tác động của phụng vụ (phần II), được tŕnh bày để soi dẫn và nâng đỡ con cái Thiên Chúa trong các hoạt động của họ (phần III), là căn bản cho kinh nguyện của chúng ta, mà kinh Lạy Cha là một diễn đạt ân biệt,  c̣n tiêu biểu cho đối tượng của lời cầu khấn, chúc tụng và cầu bầu của chúng ta (phần IV)".

"Mầu Nhiệm Kitô Hữu", như thế, theo ĐTC Gioan-Phaọlô II, là trọng tâm của Giáo Lư Giáo Hội Công Giáo.  

Bởi v́, theo ư nghĩa và tinh thần đưộc tŕnh bày tổng quan và mộc mạc trong cuốn sách "Mầu Nhiệm Kitô Hữu" nhỏ bé này th́:

 "Mầu Nhiệm Kitô Hữu"

mầu nhiệm

con người thuộc hạ giới

được tái sinh bởi trên cao,

mặc lấy

Chúa Kitô là Đường,

lớn lên trong

Chúa Kitô là Sự Thật,

cho đến khi đạt đến

tầm vóc thành toàn của

Chúa Kitô là Sự Sống,

để nên một với

Cha,

Con

Thánh Thần.

 

(xem Gn 8:23, 3:7; Gal 3:27; Gn 14:6;

Eph 4:13,15; Gn 17: 22; Mt 28:19)

INDEX