MAU NHIEM KITO HU

   

aminh Maria Cao Tan Tnh, BVL

 

  Imprimatur

Archbishop Francis B. Schulte, DD.

New Orleans, November 1-1994

Nihil Obstat

National Pastoral Center

for Vietnamese Apostolate

Censor Librorum Msgr. Dominic M. Luong, Director

New Orleans, October 1-1994

Tổng Quan

 Một Trng Hợp

 Nhập Đề

Cuộc Đời Kit Hữu: Bỏ Mnh Theo Cha

 Phần Nhất

Tầm Vc Cha Kit

1- Thy L Đường

2- Thy L Sự Thật

3- Thy L Sự Sống

Phần Hai

Sống Cha Kit

4- Sống Sung Mn Hơn

5- Mất Sự Sống Mnh

6- Trổ Sinh Hoa Tri

 Tổng Kết

Con Người Kit Hữu: Hiện Thn Cha Kit