VIÊN MĂN HƠN

 

cùng Nhiệm Thể Chúa Kitô canh tân Bộ Mặt Trái Đất

thành Văn Minh T́nh Thương trong Ngàn Năm Thứ Ba


Nội Dung

 

Về Nguồn: Từ Nguyên Thủy đến Thời Sau Hết

 

I- Khỏi Điểm Viên Măn Hơn: LỜI NHẬP THỂ

 

1)   Lời Nhập Thể: Tuyệt Đỉnh Thời Gian

2)   Maria: Điểm Hẹn Thần Linh

3)   Từ Nhập Thể đến Thánh Thể, đến Biến Thái

4)   Thiên Chúa Nhập Thể – Con Người Thần Linh

 

II- Chủ Điểm Viên Măn Hơn: ĐỜI HÔN NHÂN

 

5)   Hôn Nhân: Mầu Nhiệm Cao Cả

6)   Ơn Gọi của Adong: Gắn Yêu Thương

7)   Ơn Gọi của Evà: Làm Mẹ Sự Sống

8)   Gia Đ́nh: Thời Điểm Hồng Ân

 

III- Đích Điểm Viên Măn Hơn: TRỜI ĐẤT MỚI

 

 9) Trong Thế Gian

10) Cỏ Lùng Trong Ruộng

11) Bộ Mặt Trái Đất

12) Mùa Xuân Cứu Rỗi

Ngưỡng Vọng: Mùa Xuân Muôn Thuở Maria

ĐAMINH MARIA CAO TẤN TĨNH, BVL

2000