Mạch Nước Vọt Lên Sự Sống Đời Đời
“Ai uống nước Tôi ban cho sẽ không c̣n khát nữa; nước Tôi ban sẽ trở nên nơi họ một mạch nước vọt lên sự sống đời đời... Chúa Giêsu bấy giờ ám chỉ về Thần Linh mà những ai tin vào Người cần nhận lănh” (Jn.4:14; 7:39)

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL


Nội Dung


Để Mở

Chúa Thánh Thần: Mạch Nước Vọt Lên Sự Sống Đời Đời


Phần Một:
Mạch Nước

1- “Tôi Tin Kính Chúa Thánh Thần”     

2- Chúa Thánh Thần Theo Kinh Tin Kính

3- Ư Nghĩa “Thần Linh” trong Cựu Ước

4- Gió, Chim Bồ Câu và Lửa là Những Biểu Hiệu của Thần Linh

5- Xức Dầu và Nước là các Biểu Hiệu của Thần Linh trong Thánh Kinh

6- Tác Động Sáng Tạo của Thần Linh Thiên Chúa

7- Tác Động Hướng Dẫn của Thần Linh Thiên Chúa

8- “Thần Linh Nâng Tôi Lên...”

9- Thần Linh và Khôn Ngoan

10- Thần Linh trong Mầu NhiệmTử Giá

11- Thần Linh trong Mầu Nhiệm Phục Sinh

12- Thần Linh là T́nh Yêu Xuất Thân

13- Thần Linh là Một Tặng Aân

14- Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh Hóa


Phần Hai:
Vọt Lên

15- Thánh Thần Hiện Xuống: Một Tỏ Hiện Đầy Quyền Năng của Thiên Chúa

16- Thánh Thần Hiện Xuống: Một Biến Cố Tràn Lan Sự Sống Thần Linh

17- Thánh Thần Hiện Xuống: Tặng Aân Được Thiên Chúa Thừa Nhận

18- Thánh Thần Hiện Xuống: Lề Luật ThầnLinh

19- Thánh Thần Hiện Xuống: Dân Thiên Chúa, Một Dân Thánh

20- Thánh Thần Hiện Xuống: Khai Mào cho Sứ Vụ của Giáo Hội

21- Thánh Thần Hiện Xuống: Vương Quốc Chúa Kitô Hiện Diện trong Lịch Sử Loài Người

22- Thánh Thần Hiện Xuống: Đời Sống của Giáo Hội Sơ Khai


Phần Ba:
Sự Sống Đời Đời

23- Phép Rửa Trong Thánh Thần

24- Thần Linh: Nguồn Mạch Sự Sống Bí Tích

25- Thần Linh: Cư Ngụ nơi Từng Người

26- Thần Linh: Nguồn Mạch Sự Sống Mới

27- Thần Linh: Nguồn Mạch Sự Sống Nội Tâm

28- Thần Linh: Nguồn Mạch Đời Sống Cầu Nguyện

29- Thần Linh: Aùnh Sáng của Tâm Hồn

30- Thần Linh: Nguồn T́nh Yêu Mới Ban Sự Sống

31- Thần Linh: Nguyên Lư B́nh An

32- Thần Linh: Nguồn Lực cho Kitô Hữu

33- Thần Linh: Bảo Chứng của Hy Vọng Cánh Chung


Phụ Bản

1- Sứ Điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới 1998: “Chúa Thánh Thần Sẽ Dạy Các Con Mọi Sự”

2- Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Truyền Thông 1998: Được Thần Linh Bảo Tŕ, Hăy Truyền Đạt Hy Vọng

3- Thư gửi Các Linh Mục Thứ Năm Tuần Thánh 1998: Việc của Thánh Linh và các Tặng Aân của Ngài...

4- Kinh ĐTC dọn cho Năm Chúa Thánh Thần 1998: Xin Thần Linh Yêu Thương và B́nh An Hăy Đến


Để Kết

Sinh Bởi Thần Linh: Gió Muốn Thổi Đâu Th́ Thổi