SỨ ĐIỆP MÙA CHAY

2014- "Chúa Giêsu Kitô tuy giầu có nhưng đã trở nên nghèo khó..."

2012: “Chúng ta hãy quan tâm đến nhau, hãy đáp ứng bằng tình yêu thương và các việc lành” (Heb 10:24)

 

2011: “Anh ch em trong phép rửa đã được mai táng với Người thì anh chị em cũng sẽ được sống lại với Người” (Col 2:12)

 

2010: “Đức Công Chính của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi nim tin vào Chúa Giêsu Kitô” (cf Rm 3:21-22)

 

2009: "Giá Trị và Ý Nghĩa của Việc Chay Tịnh"

 

2008: “Chúa Kitô đã trở nên nghèo vì anh chị em” (2Cor 8:9)

 

2007: “Họ sẽ Nhìn Lên Đấng Họ Đã Đâm Thâu” (Jn 19:37)

 

2006: “Chúa Giêsu trông thấy đoàn lũ dân chúng thì động lòng thương” (Mt 9:36)

2005: “Kính Mến Chúa… đối với các người tức là Sự Sống và là Tháng Ngày Dài”

2004: “Ai vì Thày tiếp nhận một con trẻ nào như con trẻ này là tiếp nhận Thày” (Mt 18:5)

2003: “Cầu nguyện là lắng nghe Thiên Chúa và chay tịnh giúp cởi mở cõi lòng”.
 

2002: “Các con đã lãnh nhận nhưng không thì cũng hãy cho đi nhưng không”