THÔNG ĐIỆP

BÁC ÁI TRONG CHÂN LÝ

của

ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC XVI

đề ngày 29/6/2009 nhưng ban hành ngày Thứ Ba 7/7/2009, áp Thượng Nghị Đệ Nhất Kinh Tế Bát Cường (G-8)

 

"Caritas in veritate - Bác Ái trong Chân Lý" : Ra Mắt

 

Bức Thông Điệp “Yêu Thương trong Chân Lý” : Tổng Quan

 

Bức Thông Điệp Thứ Ba “Yêu Thương trong Chân Lý” : Nội Dung

 

Dẫn Nhập

 

Chương 1: Sứ Điệp của Thông Điệp về Việc Phát Triển của Các Dân Tộc

 

Chương 2: Việc Phát Triển của Con Người trong Thời Đại của Chúng Ta

 

Chương 3: Tình Huynh Đệ, Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế và Xã Hội Dân Sự

 

Chương 4: Việc Phát Trin ca Con Người, Các Quyn Li và Nghĩa Vụ, Môi Trường

 

Chương 5: Việc Hợp Tác của Gia Đình Nhân Loại

 

Chương 6: Việc Phát Triển của Chư Dân và Vấn Đề Kỹ Thuật

 

Kết Luận

 

Yêu Thương Trong Sự Thật - Phát Triển Toàn Vẹn Con Người