TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - HÌNH THÀNH

 

Pháp Nhân: Giáo Quyền và Chính Quyền

 

Nhóm TĐCTT: Một Thực Thể Pháp Lý hay Một Pháp Nhân trước Giáo Quyền và Chính Quyền

TĐCTT Ngày Mừng Tạ Ơn Được Giáo Quyền Giáo Phận Orange Công Nhận