CÔNG GIÁO VIỆT NAM

 

2020, 2021

 

13/2: Văn Thư Tòa Thánh về Việc Thành Lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam cho Giáo Hội ở Việt Nam