Giới TrẻVượt Qua

Ngưỡng Cửa Hy Vọng

 

 Vị Chủ Chăn Tối Cao Dẫn "Đàn Nhỏ" Giới Trẻ

Tiến Sang Ngàn Năm Thứ Ba

 

Nội Dung

 

Nhập Đề: Con Đường Trước Mặt

 

Phần Một

Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến

 

1- "Một Chúa Kitô: Hôm Qua và Nay..."

2- Việc Mừng Năm 2000

3- Việc Sửa Soạn Cho Cuộc Đại Hỷ

4- Việc Sửa Soạn Gần

5- "Một Chúa Kitô: ... Đến Muôn Đời"

 

Phần Hai

Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng

 

6- Giới Trẻ Ưu Tư

7- Giới Trẻ Lữ Hành

8- Giới Trẻ Theo Ai?

9- Giới Trẻ T́m Chúa

10- Giới Trẻ Hy Vọng

 

Tổng Kết: Hành Trang Lên Đường

 

Sứ Điệp Đức Thánh Cha 1998

Sứ Điệp Đức Thánh Cha 1999

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL