NỘI DUNG

Nhập Đề: Con Đường Trước Mặt


Phần Một

Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến

 1- "Một Chúa Kitô: Hôm Qua và Nay..."

2- Việc Mừng Năm 2000

3- Việc Sửa Soạn Cho Cuộc Đại Hỷ

4- Việc Sửa Soạn Gần

5- "Một Chúa Kitô: ... Đến Muôn Đời"

 

Phần Hai

Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng

6- Giới Trẻ Ưu Tư

7- Giới Trẻ Lữ Hành

8- Giới Trẻ Theo Ai?

9- Giới Trẻ T́m Chúa

10- Giới Trẻ Hy Vọng

Tổng Kết: Hành Trang Lên Đường

Sứ Điệp Đức Thánh Cha 1998

Sứ Điệp Đức Thánh Cha 1999