THÔNG ĐIỆP

T̀NH YÊU NHÂN HẬU CHÚA GIÊSU GỬI CÁC HỒN NHỎ

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch

 

1.   Thiên Chúa Toàn Thiện: Đấng Bị Tội Phạm 

2.   Con Người Hèn Yếu: Nạn Nhân Tội Phạm

3.   Muối Ướp Thế Gian: Đền Cứu Tội Phạm

4.   Thiên Chúa Yêu Thương: Mạch Nguồn Ân Phúc

5.   Kính Mến Thiên Chúa: Say Thỏa Ân Phúc

6.   Yêu Thương Tha Nhân: Tràn Chia Ân Phúc