MỤC LỤC

 

2009

 

Với các phân bộ

Với các vị linh mục

Sứ Điệp cho Ngày Truyền Thông 2009

24/5

 

ĐTCBĐXVI với Pháp Đình Rôta Rôma 29/1/2009 - “Cái thực sự đang gặp nguy hiểm ở đây là sự thật về hôn nhân và về bản chất pháp lý nội tại của nó”

 

Cho Ngày Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đình Lần VI

17-18/2009

Sứ Điệp khai mạc

Sứ Điệp bế mạc

 

2008

 

Triều Kiến Chung

Với chung Giáo Triều Rôma 22/12/2008

Với các phân bộ

Sứ Điệp Truyền Giáo 19/10/2008

Sứ Điệp Truyền Thông 4/5/2008

Sứ Điệp Ơn Gọi 13/4/2008

Sứ Điệp Bệnh Nhân 11/2/2008

Sứ Điệp Di Dân 13/1/2008

 

2007

 

Triều Kiến Chung

Với chung Giáo Triều Rôma 21/12/2007

Với các phân bộ

Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 21/10/2007

Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Truyền Thông 20/5/2007

Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi 29/4/2007

Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2/2007

Sứ Điệp Ngày Di Dân và Tị Nạn Thế Giới 14/1/2007

 

2006

 

Triều Kiến Chung

Với chung Giáo Triều Rôma 22/12/2006

Với Các Phân Bộ

Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 23/10/2006

Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Truyền Thông 27/5/2006

Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi 7/5/2006

Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2/2006

Sứ Điệp Ngày Di Dân và Tị Nạn Thế Giới 15/1/2006

 

2005

 

Với Các Phân Bộ 2005

Với chung Giáo Triều Rôma 22/12/2005

Với Các Vị Giám Mục 2005

ĐTCBDXVI Với Các Vị Linh Mục 2005

ĐTCGPII Với Các Vị Linh Mục 2005

Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 23/10/2005

Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi 17/4/2005

Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Truyền Thông 8/5/2005

Tông Thư về Truyền Thông 2005

Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2/2005

Sứ Điệp Ngày Di Dân và Tị Nạn Thế Giới 16/1/2005

 

2004

 

Với Các Phân Bộ 2004

Với Các Vị Giám Mục 2004

Với Các Vị Linh Mục 2004

Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 17/10/2004

Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Truyền Thông 23/5/2004

Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi 2/5/2004

Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2/2004

 

2003

 

Với Các Phân Bộ 2003

Với Các Vị Giám Mục 2003

Với Các Vị Linh Mục 2003

Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 19/10/2003

Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Truyền Thông 1/6/2003

Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi 11/5/2003

Sứ Ðiệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2/2003

 

2002

 

Với Các Phân Bộ 2002

Với Các Vị Giám Mục 2002

Với Các Vị Linh Mục 2002
Với Các Thành Phần Giáo Dân 2002-2004

 

Cuốn Tổng Lược Giáo Lý

Kêu gọi sống Năm Thánh Thể

ĐTCGPII Với Các Giáo Xứ Rôma